102 VSPH 156/2012-120
44 ICm 1757/20201-2011 102 VSPH 156/2012-120 (KSPA 44 INS 643/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK J'MÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl vsenátě složeněm zpředsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna vprávní věci žalobkyně Mgr. lng. Michaely Jedličkově, sídlem Družstevní 929, Skuteč, insolvenční správkyně dlužnü
|. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. 44 ICm 1757/2011-69 ze dne 9.února 2012 se v bodě |. výroku ohledně pohledávky ve výši 35.519,21 Kč mění tak, že se určuje, že žalovaný nemá za dlužníkem pohledávku ve výši 24.109,40 Kč, ve zbývající části co do výše 11.409,81,-Kč a ohledně pohledávky ve výši 1.781,19 Kč se potvrzuje.

102 VSPH lbb/ZOlZ (KSPA 44 INS 643/2011)

||. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 10.259,-Kč na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupův do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta Mgr. Martina Cervinky.

Odůvodněnh

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ve výroku uvedeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala určení, že vykonatelné pohledávky žalovaného ve výši 35.519,21 Kč a 1.781,19 Kč přihlášené do insolvenčního řízení na majetek dlužnü

Zprovedených důkazů soud zjistil, že usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 44 INS 643/2011-A-16 ze dne 20.4.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, insolvenčním správcem byla ustanovena žalobkyně. Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 35.519,21 Kč, zahrnujícíjistinu ve výši 9.626,02 Kč, úrok ve výši 1.683,79 Kč, úrok zprodlení ve výši 100,-Kč, náklady rozhodčího řízení ve výši 12.423,60 Kč a náklady exekuce ve výši 11.685,80 Kč. Kromě toho přihlásil pohledávku ve výši 1.781,19 Kč představující smluvní pokutu. Z úvěrové smlouvy č. 3101036122 ze dne 9.1.2007 soud zjistil, že se žalovaný zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 10.000,-Kč se splatností v osmnácti měsíčních splátkách po 749,-Kč, úvěr byl vyplacen v hotovosti. Podle hlavy 14 § 6 úvěrových podmínek byla prodloužena promlčecí lhůta na deset let. Podle hlavy 14 § 15 se účastníci smlouvy dohodli na tom, že majetkové spory vzniklé z úvěrové smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností jediným rozhodcem, který bude určen JUDr. Radimem Kuchtou, advokátem vBrně, ze seznamu rozhodců vedeného tímto advokátem, který je vseznamu též uveden, a tudíž je oprávněn určit rozhodcem sám sebe. Pro rozhodčí řízení budou závazná rozhodčí pravidla a poplatková pravidla publikovaná na internetové stránce a uložená k nahlédnutí v sídle advokáta JUDr. Kuchty. Pokud nebude moci určit rozhodce JUDr. Radim Kuchta, určí ho žalobce, a pokud ho nebude moci určit ani on, stanoví JUDr. Kuchta nového jediného rozhodce ze seznamu rozhodců. Ze splátkového kalendáře ke smlouvě soud zjistil, že kzesplatnění došlo dne 6.9.2007, dluh na jistině činil 9.626,02 Kč, na dlužných úrocích 1.683,79 Kč, na smluvní pokutě 1.781,19 Kč a úrok zprodlení 100,-Kč. Rozhodčím nálezem sp.zn. A1451/2009 ze dne 27.8.2009 vydaným rozhodcem JUDr. Radimem Kuchtou bylo dlužníkovi uloženo zaplatit žalovanému 9.626,02 Kč súrokem ve výši 1.683,79 Kč, s úrokem zprodlení ve výši 100,-Kč a smluvní pokutou ve výši 1.781,19 Kč a nahradit mu náklady rozhodčího řízení ve výši 12.423,60 Kč. Rozhodčí nález nabyl právní moci dne 28.8.2009. Zusnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí č.j. 0 Nc 11318/2009-11 ze dne 20.11.2009 ve znění opravného usnesení ze dne 22.12.2009 soud zjistil, že byla nařízena exekuce na majetek dlužnü

102 VSPH lbb/ZOlZ (KSPA 44 INS 643/2011) a nákladů oprávněného. Z výzvy soudního exekutora ze dne 17.12.2009 soud zjistil, že JUDr. Igor Olma vyzval dlužnü

Na základě těchto zjištění dospěl soud prvního stupně k závěru, že smlouva o úvěru ze dne 9.1 .2007je smlouvou uzavřenou mezi podnikatelem na straně jed né a osobou nepodnikající, tedy spotřebitelem na straně druhé, jedná se o spotřebitelskou smlouvu ve smyslu ust. § 51a a následujících občanského zákonü
Ujednáním v hlavě 14 § 6 podmínek o prodloužení promlčecí doby až na deset let shledal soud neplatným. Neplatnost prodloužení promlčecí doby však nezpůsobuje neplatnost celé úvěrové smlouvy. Ačkoliv se jed ná o smlouvu o úvěru, jedná se o smlouvu spotřebitelskou, jak bylo uvedeno shora, a prodloužení promlčecí doby je nepřiměře nou podmínkou, která je v neprospěch dlužníka-spotřebitele.

Vzhledem k tomu, že úvěr byl splatný ke dni 6.9.2007, žaloba byla rozhodci doručena včas dne 11.6.2009 ve lhůtě čtyř let ode dne splatnosti úvěru, nebot' platí promlčecí doba podle obchodního zákonku. Rozhodčí nález je platný a má právní účinky, vdůsledku toho se jedná o vykonatelnou pohledávku. Ztěchto důvodů dospěl soud k závěru, že je uplatněná pohledávka po právu, a žalobu zamítl.

Proti tomuto rozsudku se žalobkyně včas odvolala a požadovaly, aby o odvolací soud změnil a žalobě vcelém rozsahu vyhověl. Arg umentovala zejména tím, že žádná osoba, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, nesmí vydávat rozhodčí řády, statuty, poplatkové řády ani jiné dokumenty, jejichž vydávání je podle ust. § 13 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení vyhrazeno stálým rozhodčím soudům. Proto je rozhodčí doložka obsažená v úvěrové smlouvě absolutně neplatná pro rozpor ze zákonem.

Žalovaný ve vyjádření k odvolání navrhl, aby odvolací soud napadený rozsudek potvrdil. Argumentoval zejména tím, že zákon o rozhodčím řízení ani jiný zákon nezakazuje sjednat rozhodčí doložku a rovněž není zakázáno vést seznamy rozhodců. V této souvislosti odkázal na usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 32 Cdo 2282/2008. Účelem rozhodčích pravidel a řádů je předem stanovit pravidla pro rozhodčí řízení příslušného rozhodčího soudu, s nimiž se účastníci sporu mají možnost seznámit se předem. Rozhodčí doložka uzavřená mezi dlužníkem a žalovaným obsahuje nejen odkaz na rozhodčí a poplatková pravidla JUDr. Radima Kuchty, ale i přesný popis způsobu určení rozhodce, což zákon o rozhodčím řízení v ust. § 7 odst. 1 umožňuje. Podpisem úvěrové smlouvy dlužnü< stvrdil, že vzal na vědomí zásady pro vedení rozhodčího řízení a že s nimi souhlasí.

102 VSPH lbb/ZOlZ (KSPA 44 INS 643/2011)

Nelze též přehlédnout fakt, že rozhodčím nálezem bylo dlužnü
Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadený rozsudek podle ust. § 212 a § 212a o.s.ř., dokazování v potřebném rozsahu podle ust. § 213 odst. 1 a 2 o.s.ř. doplnila zopakovala dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Odvolací soud ze spisu zjistil, že žalobkyně popřela pohledávky žalovaného z úvěrové smlouvy-jistinu ve výši 9.626,02 Kč, úrok ve výši 1.683,79 Kč a úrok zprodlení ve výši 100,-Kč a náklady rozhodčího řízení ve výši 12.423,60 Kč a náklady exekuce ve výši 11.685,80 Kč. Současně popřela pohledávku ve výši 1.781,19 Kč představující smluvní pokutu.

V úvěrové smlouvě č. 3101036122 ze dne 9.1.2007 se dlužnü< a žalovaný vhlavě 14 § 15 dohodli, že majetkové spory vzniklé z úvěrové smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností jediným rozhodcem, který bude určen JUDr. Radimem Kuchtou, advokátem v Brně, ze seznamu rozhodců vedeného tímto advokátem, který je v seznamu též uveden, a tudíž je oprávněn určit rozhodcem sám sebe. Pro rozhodčí řízení budou závazná rozhodčí pravidla a poplatková pravidla publikovaná na internetové stránce a uložená k nahlédnutí v sídle advokáta JUDr. Kuchty. Pokud nebude moci určit rozhodce JUDr. Radim Kuchta, určí ho žalobce, a pokud ho nebude moci určit ani on, stanoví JUDr. Kuchta nového jediného rozhodce ze seznamu rozhodců.

Platné dojednání rozhodčí doložky vyžaduje dohodu o transparentních a jednoznačných pravidel pro určení osoby rozhodce. V tomto směru lze odkázat na závěry usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 1495/2010 ze dne 11.5.2011 zveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod poř. č. 121/2011, podle nichž neobsahuje-li rozhodčí smlouva přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, a odkazuje-li na rozhodčí řád vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, je rozhodčí smlouva neplatná podle ust. § 39 občanského zákoníku. V daném případě rozhodčí doložka sjednaná vúvěrové smlouvě taková transparentní pravidla pro výběr rozhodce neobsahuje. V posuzované věci-s ohledem na to, jak je rozhodčí doložka formulována-je zřejmé, že rozhodčí doložka přímé určení rozhodce ad hoc neobsahuje. Výběr rozhodce byl ponechán na vůli JUDr. Radima Kuchty, který mohl určit rozhodcem i sám sebe, případně žalující strany s tím, že rozhodce bude vybrán ze seznamu rozhodců vedeného JUDr. Radimem Kuchtou, který ovšem není stálým rozhodčím soudem ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., přičemž takový seznam rozhodců může být v okamžiku řešení sporu v rozhodčím řízení naprosto odlišný od seznamu v okamžiku uzavření rozhodčí doložky. To samozřejmě transparentní výběr rozhodce znemožňuje. Je třeba také uvést, že JUDr. Radim Kuchta není oprávněn vydávat statuty a řády (obdobně jako stálé rozhodčí soudy), jež by (mimo jiné) upravovaly způsob vedení rozhodčího řízení, resp. vymezovaly způsob jmenování rozhodců apod. Pokud ovšem subjekt, který není stálým rozhodčím soudem, zřízeným na základě zvláštního zákona, přesto vykonává činnosti, které podle zákona č. 216/1994 Sb. spadají výlučně do působnosti stálých rozhodčích soudů, jde o zcela zřejmý a logicky odvoditelný úmysl odporující zákonu (srovnej usnesení Ústavního soudu sp. zn. ll.

102 VSPH lbb/ZOlZ (KSPA 44 INS 643/2011)

ÚS 3057/2010 ze dne 5.10.2011). Odvolací soud proto na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že je rozhodčí doložka sjed naná v úvěrové smlouvě ze dne 9.1.2007 absolutně neplatná. Žalobkyně proto důvodně popřela pohledávku žalobce ve výši 12.423,60 Kč představující náklady rozhodčího řízení a pohledávku ve výši 11.685,80 Kč představující náklady exekuce, nebot' rozhodčí nález nemohl, resp. neměl být vůbec vydán.

Naopak, dle názoru odvolacího soudu dospěl soud prvního stupně ke správnému závěru potud, že je neplatné ujednání v hlavě 14 § 6 úvěrových podmínek o prodloužení promlčecí doby až na deset let. Proto se dále zabýval, tím zda pohledávky představující jistinu ve výši 9.626,02 Kč, úrok ve výši 1.683,79 Kč, úrok z prodlení ve výši 100,-Kč a smluvní pokutu ve výši 1.781,19 nebyly vdobě podání přihlášky již promlčeny.

V této souvislosti považoval odvolací soud za nutné uvést, že se na smluvní vztah ze smlouvy o spotřebitelském úvěru zásadně vztahují ustanovení obchodního zákonü
Úvěr poskytnutý podle úvěrové smlouvy byl vcelém rozsahu zesplatněn ke dni 6.9.2007. Proto následujícího dne počala podle ust. § 392 obchodního zákonü
Na základě těchto zjištění a veden názory vyjád řenými shora dospěl odvolací soud k závěru, že žalobkyně důvod ně popřela pouze pohledávky ve výši 12.423,60 Kč představující náklady rozhodčího řízení a ve výši 11.685,80 Kč představující náklady exekuce, proto podle ust. § 220 o.s.ř. změnil napadený rozsudek vbodě l. výroku ohledně pohledávky ve výši 35.519,21 Kč tak, že určil, že žalovaný nemá za dlužníkem pohledávku ve výši 24.109,40 Kč, a ohledně zbývající části této pohledávky ve výši 11.409,81,-Kč a ohledně pohledávky ve výši 1.781,19 Kč podle ust. § 219 o.s.ř. ho potvrdil.

V souvislosti se změnou rozsudku ve věci samé rozhodl odvolací soud také o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Přihlédl ktomu, že žalobkyně měla vřízení úspěch přibližně vrozsahu dvou třetin oproti toliko třetinovému úspěchu žalovaného, přičemž její náklady před soudem prvního stupně tvořila odměna advokáta ve výši 10.000,-Kč

-I-VLI J-LJ. _I_\./\.// LIV-I-LI

(KSPA 44 INS 643/2011) podle ust. § 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb. a 3 náhrady hotových výdajů po 300,-Kč zvýšené o 20% DPH, z nichž jed na třetina činí 4.359,-Kč, a náklady žalobkyně vodvolacím řízení tvořila odměna advokáta ve výši 10.000,-Kč podle ust. § 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb., 2 ná hrady hotových výdajů po 300,-Kč, cestovné za cestu zČeské Třebové do Prahy a zpět vcelkové výši 3.152,-Kč a náhrada za ztrátu času ve výši 1 .000,-Kč zvýšené o 20% DPH, z nichž jed na třetina činí 5.900,-Kč.

P o u č e n í : Proti bodu l. tohoto rozsudku vrozsahu, jímž byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen, není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky vPard ubicích dospěje dovolacísoud k závěru, že napadený rozsudek má ve věci samé po právní stránce zásadní význam; proti části bodu l.tohoto rozsudku, jíž byl napadený rozsudek změněn, lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu vHradci Králové, pobočky vPardubicích. Proti bodu ll. tohoto rozsudku není dovolání přípustné.

V Praze dne 17. prosince 2012

JUDr. Jiří K a r e ta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.01.2013 á vykonatelnosti dne 22.01.2013, ve výroku 1-2 právní moci dne 18.01.2013 á je vykonatelně dne 22.01.2013. Připojení doložky provedla Petra Bláhová dne 04.03.2013.