102 VSPH 156/2011-80
59 ICm 445/2011 102 VSPH 156/2011-80 (KSPA 59 INS 12543/2010)

Opravné usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Karetou v právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech, a.s., sídlem Jindřišská 24/941, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Ervínem Perthenem, sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové, proti žalovanému JUDr. Ing. Tomášovi Matouškovi, sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, insolvenčnímu správci dlužnice Emmy Špičákové, o určení pravosti pohledávky o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. 59 ICm 445/2011-39 ze dne 25. května 2011 o opravě chyby v psaní

takto:

Rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 59 ICm 445/2011,(KSPA 59 INS 12543/2010),102 VSPH 156/2011-60 ze dne 12. dubna 2012 se v záhlaví a bodě I.výroku opravuje tak, že

I. v záhlaví rozsudku se opravuje číslo jednací rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích tak, že zní: č.j. 59 ICm 445/2011-39 ze dne 25. května 2011

II. bod I. výroku se opravuje tak, že zní: Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č.j. 59 ICm 445/2011-39 ze dne 25. května 2011 se mění tak, že se žaloba, kterou se žalobce domáhá určení pravosti pohledávky ve výši 21.132,-Kč a pohledávky ve výši 37.180,-Kč, zamítá.

Odůvodnění:

V písemném vyhotovení rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 59 ICm 445/2011,(KSPA 59 INS 12543/2010),-60 ze dne 12. dubna 2012 došlo ke zřejmé chybě v psaní, když v záhlaví a v bodě I. výroku byl napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové chybně označen, a to č.j. 57 ICm 445/2011-39 ze dne 25. května 2011 místo správného označení č.j. 59 ICm 445/2011-39 ze dne 25. května 2011.

Protože se jedná o zřejmou chybu v psaní, vydal předseda senátu podle ust. § 164 o.s.ř. usnesení, jímž ji opravil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 6. září 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. Špinková předseda senátu