102 VSPH 145/2013-22
48 ICm 3802/2012 102 VSPH 145/2013-22 (KSPA 48 INS 7658/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátď složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vďci žalobce JUDr. Ing. Tomáše Matouška, sídlem Dukelská t ída 15, Hradec Králové, insolven ního správce dlužníka Miroslava Schmieda, zast. advokátem JUDr. Milanem Novákem, sídlem tamtéž, proti žalované Stavební spo itelnď yeské spo itelny, a.s., sídlem Vinohradská 180/1632, Praha 3, o pop ení pravosti vykonatelné pohledávky o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ky v Pardubicích .j. 48 ICm 3802/2012-11 ze dne 25.b ezna 2013 takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ky v Pardubicích .j. 48 ICm 3802/2012-11 ze dne 25.b ezna 2013 se mďní tak, že se žaloba neodmítá.

Od vodnďní:

Krajský soud v Hradci Králové, pobo ka v Pardubicích ve výroku ozna eným usnesením odmítl žalobu, jíž se JUDr. Ing. Tomáše Matoušek (dále jen žalobce nebo správce), insolven ní správce dlužníka Miroslava Schmieda (dále jen dlužník), domáhal ur ení, že pohledávka Stavební spo itelny yeské spo itelny, a.s. (dále jen žalovaná) za dlužníkem iní na p íslušenství 17.213,66 K a 16.420,66 K , a rozhodl o tom, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení.

Ve skutkové rovinď soud uvedl, že: 1) dne 12.10.2012 byl usnesením .j. KSPA 48 INS 7658/2012-A-9/celk.3 zjištďn úpadek dlužníka, povoleno jeho oddlužení a insolven ním správce byl ustanoven žalobce, 2) dne 5.11.2012 p ihlásila žalovaná do insolven ního ízení dvď vykonatelné a nezajištďné pohledávky, a to pohledávku v celkové výši 145.350,37 K (dále též jen Pohledávka . 1) sestávající z jistiny ve výši 122.056,80 K a p íslušenství ve výši 23.293,57 K a pohledávku v celkové výši 142.303,55 K (dále též jen Pohledávka . 2) sestávající z jistiny ve výši 119.908,80 K a p íslušenství ve výši 22.394,75 K , 3) na p ezkumném jednání konaném dne 30.11.2012 pop el správce Pohledávku . 1 do výše 6.079,91 K a Pohledávku . 2 do výše 5.974,09 K s tím, že pop ené ástky p edstavovaly rozdíl mezi nep ípustným smluvním úrokem z prodlení a zákonným úrokem z prodlení.

V rovinď právního posouzení vďci soud-cituje ust. § 160 odst. 1 a § 199 odst. 1 insolven ního zákona (dále jen IZ)-vyšel z toho, že se žalobce domáhá ur ení, že žalovaná má v i dlužníkovi pohledávku z titulu p íslušenství ve výši 17.213,66 K a ve výši 16.420,66 K , a koli tyto ásti pohledávky nebyly správcem (ani dlužníkem) pop eny a dle ust. § 201 odst. 1 písm. a) IZ jde o pohledávky zjištďné (nesporné). Podle soudu žalobce mohl (a mďl) uplatnit své pop ení nap . tak, že by se domáhal ur ení, že žalovaná nemá v i dlužníkovi pohledávku v ur ité konkrétní výši, nebo ur ení, že pohledávka žalované nebude v ur ité výši v insolven ním ízení uspokojena, anebo ur ení, že pop ení pohledávky je v ur ité výši po právu.

Jelikož žalobce u inil p edmďtem sporu ur ení pravosti nepop ené a nesporné 48 ICm 3802/2012 (KSPA 48 INS 7658/2012) pohledávky, uzav el soud na tom, že žalobce není osobou oprávnďnou k podání žaloby, a proto rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ky v Pardubicích podal žalobce v asné odvolání, v nďmž vyjád il p esvďd ení, že postupoval správnď, pokud se domáhal ur ení, že pohledávka žalované za dlužníkem iní na p íslušenství ástku 5. 542,-K (správnď mďly být uvedeny ástky 17.213,66 K a 16.420,66 K ). Poukazuje na p ednášku soudce Nejvyššího soudu JUDr. Zdeěka Kr má e konanou dne 22.2.2013 na téma Aktuální výkladové otázky insolven ního práva se zamď ením na uplatěování a uspokojování pohledávek v insolven ním ízení (dále jen P ednáška) rozvedl, že dle aktuálních závďr právní teorie zní (má znít) žalobní petit žaloby o ur ení výše vykonatelné pohledávky pop ené insolven ním správcem následovnď: Ur uje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem A, a.s. p iznaná mu vykonatelným platebním rozkazem Krajského soudu v Ostravď ze dne 10.2.2010, sp. zn. Ro 973/2010 iní na jistinď ástku 50.000,-K .

Na podporu správnosti tohoto závďru poukazoval rovnďž na ust. § 194 IZ, podle nďhož jde o pop ení pohledávky co do její výše tehdy, je-li namítáno, že dlužník v závazek je nižší než p ihlášená ástka s tím, že ten, kdo popírá výši pohledávky, musí sou asnď uvést, jaká je ve skute nosti výše pohledávky. Názor insolven ního soudu, že žalobní petit má (mďl) nap . znít tak, že se ur uje, že žalovaná nemá za dlužníkem pohledávku v ur ité výši, ozna il žalobce za formalistický v situaci, kdy z dosavadního pr bďhu ízení a obsahu žaloby bylo z ejmé, jaká ást pohledávky byla pop ena a co je tedy p edmďtem ízení. Podle žalobce totiž z toho, že se v petitu domáhal ur ení, že pohledávka žalované za dlužníkem iní na p íslušenství 5.542,-K (správnď mďly být uvedeny ástky 17.213,66 K a 16.420,66 K ) lze argumentem a contrario dovodit, že ve zbytku p íslušenství se jedná o tu ást pohledávky, kterou žalovaná za dlužníkem nemá.

Nadto žalobce soudu prvního stupnď vytýkal, že pokud mďl za to, že petit žaloby byl formulován nesprávnď, byl povinen vyzvat ho k opravď a doplnďní žalobního návrhu a pou it o tom, jak je t eba opravu nebo doplnďní provést. Dodal, že dle ustálené rozhodovací praxe soud prezentované nap . rozsudkem Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 118/2005 ze dne 17.10.2000 uve ejnďném v asopise Soudní rozhledy pod . 12/2000 a usnesením téhož soudu sp. zn. 22 Cdo 118/2005 ze dne 27.2.2006 platí, že je-li mezi žalobním návrhem a obsahem žaloby rozpor, je povinností soudu odstranit jej postupem podle ust. § 43 odst. 1 ob anského soudního ádu (dále jen OS ).

Z tďchto d vod navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zmďnil tak, že ur í, že Pohledávka . 1 z titulu smlouvy o úvďru . 51-1012704640/8060 ze dne 27.7.2009, která je vykonatelná na základď exekutorského zápisu . 054 EZ 2252/11 ze dne 21.4.2011 (dále jen Exekutorský zápis), iní na p íslušenství 17.213,66 K a Pohledávka . 2 z titulu smlouvy o úvďru . 51-1012704640/8060 (správnď mďlo být uvedeno . 51-1012704667/8060) ze dne 27.7.2009, která je vykonatelná na základď Exekutorského zápisu, iní na p íslušenství 16.420,66 K . Sou asnď požadoval, aby mu bylo v i žalované p iznáno právo na náhradu náklad ízení p ed soudy obou stupě .

Odvolací soud p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející, a to dle ust. § 212 a 212a OS , a aniž na izoval jednání v souladu s ust. § 214 odst. 2 písm. c) OS , dospďl k tďmto zjištďním a závďr m: 48 ICm 3802/2012 (KSPA 48 INS 7658/2012)

Odvolací soud souhlasí se žalobcem v tom, že petit žaloby na ur ení výše vykonatelné pohledávky pop ené insolven ním správcem má povahu pozitivního ur ení a m že (mohl by) být formulován tak, jak zmínďno v P ednášce. Pro posouzení toho, jak mďl být formulován petit žaloby je tudíž rozhodující, zda se o pop ení výše vykonatelné pohledávky (Pohledávek . 1 a 2) jedná (mohlo jednat) i v této vďci.

Vrchní soud v Praze ve své rozhodovací praxi konstantnď dovozuje, že jak jistina, tak p íslušenství pohledávky p edstavují samostatné (samostatnď uplatnitelné) nároky specifikované vlastním d vodem a výší. V usnesení sp. zn. KSPA 48 INS 1646/2008, 1 VSPH 275/2008-B ze dne 13.2.2009 zdejší soud na dané téma uvedl, že IZ a související p edpisy d slednď vycházejí z úpravy obsažené v ust. § 121 odst. 3 ob anského zákoníku, podle níž jsou p íslušenstvím pohledávky úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatnďním. Náležitosti p ihlášky, kterou je t eba dle ust. § 176 IZ podat na p edepsaném formulá i, jsou totiž z etelnď vymezeny v ust. § 21 odst. 1 písm. i) bodu 2 vyhlášky o jednacím ádu pro insolven ní ízení tak, že v údaji o výši pohledávky je t eba odlišit jistinu a p íslušenství pohledávky, a že u p íslušenství pohledávky je nezbytné rozlišit jeho jednotlivé druhy tedy úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatnďním.

Toto rozlišení jednotlivých samostatných p ihlášených pohledávek musí být respektováno i v procesu jejich p ezkoumání. Pokud tedy dojde k pop ení pohledávky, musí být z ejmé, které jednotlivé pohledávky se pop ení týká, tj. zda je popírána jediná pohledávka i více p ihlášených pohledávek (a v jakém rozsahu a co je d vodem jednotlivých pop ení).

V daném p ípadď odvolací soud ze spisu zjistil, že p ihláškou ze dne 5.11.2012 ( .l. P2-1) uplatnila žalovaná Pohledávky, jejichž vykonatelnost odvozovala z Exekutorského zápisu, a to: -Pohledávku . 1 sestávající z jistiny ve výši 122.056,80 K a p íslušenství ve výši 23.293,57 K s tím, že jako druh p íslušenství ozna ila (obchodní) úrok, úrok z prodlení a poplatky, a ohlednď zp sobu, jakým byla výše p íslušenství vypo tena odkázala na p ipojený výpo et, -Pohledávku . 2 sestávající z jistiny ve výši 119.908,80 K a p íslušenství ve výši 22.394,75 K s tím, že jako druh p íslušenství ozna ila (obchodní) úrok, úrok z prodlení a poplatky, a ohlednď zp sobu, jakým byla výše p íslušenství vypo tena odkázala na p ipojený výpo et.

Dále bylo zjištďno, že takto p ihlášené Pohledávky byly za azeny do seznamu p ihlášených pohledávek jako Pohledávka . 1 ve výši 145.350,37 K , z toho jistina 122.056,80 K a p íslušenství 23.293,57 K , a Pohledávka . 2 ve výši 142.303,55 K , z toho jistina 119.908,80 K a p íslušenství 22.394,75 K , a dne 30.11.2012 byly p ezkoumány tak, že správce uznal Pohledávku . 1 ve výši 139.270,46 K a pop el její p íslušenství ve výši 6.079,91 K a uznal Pohledávku . 2 ve výši 136.329,46 K a pop el její p íslušenství ve výši 5.974,09 K , p i emž k d vodu pop ení uvedl, že jde o rozdíl mezi nep ípustným smluvním úrokem z prodlení a zákonným úrokem z prodlení.

K samotné výši úrok z prodlení žalobce v žalobď uvedl (doplnil), že z p ihlášky a p ipojených p íloh vyplývá, že p ihlášený úrok z prodlení iní ( inil) 11.174,41 K u Pohledávky . 1 a 10.979,90 K u Pohledávky . 2. Rozvedl, že jelikož jsou podle nďj tyto smluvní úroky z prodlení v rozporu se zákonem, nebo žalovaná má v i dlužníkovi jako spot ebiteli nárok jen na zákonné úroky z prodlení, které iní 5.094,50 K u Pohledávky . 1 a 48 ICm 3802/2012 (KSPA 48 INS 7658/2012)

5.005,81 K u Pohledávky . 2, pop el ástku odpovídající rozdílu mezi smluvním a zákonným úrokem z prodlení, jenž iní 6.079,91 K u Pohledávky . 1 a 5.974,09 K u Pohledávky . 2.

Z výše uvedeného lze usuzovat na to, že žalobce pop el Pohledávky žalované co do požadované sazby úrok z prodlení, konkrétnď pop el výši úrok z prodlení v rozsahu 6.079,91 K u Pohledávky . 1 a v rozsahu 5.974,09 K u Pohledávky . 2 s tím, že ve skute nosti iní výše úrok 5.094,50 K u Pohledávky . 1 a 5.005,81 K u Pohledávky . 2. Za tďchto okolností je sice odvolací soud stejnď jako žalobce toho názoru, že žalobu je nutno posuzovat jako žalobu na ur ení výše vykonatelných pohledávek pop ených insolven ním správcem, nicménď petit této žaloby mohl (mďl být) formulován tak, že se ur uje, že pohledávky žalované plynoucí z Exekutorského zápisu iní na úrocích z prodlení 5.094,50 K a 5.005,81 K . Jelikož žaloba takový petit neobsahovala, mďl soud prvního stupnď postupem podle ust. § 43 odst. 1 OS žalobce vyzvat k up esnďní petitu, což však neu inil, a již z tohoto d vodu je odvolací soud p esvďd en o tom, že podmínky pro odmítnutí žaloby nebyly dány.

Na základď tďchto zjištďní a veden názory vyjád enými shora shledal odvolací soud odvolání d vodným a napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 167 odst. 2 OS zmďnil zp sobem ve výroku uvedeným. Dlužno dodat, že odvolacímu návrhu nebylo možno vyhovďt zejména (též) proto, že se soud prvního stupnď žalobou vďcnď nezabýval.

P o u e n í: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mďsíc od doru ení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ky v Pardubicích.

V Praze dne 1.srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová