102 VSPH 144/2013-21
60 ICm 594/2013 102 VSPH 144/2013-21 (KSPA 60 INS 26465/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátď složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vďci žalobce Mgr. Václava Buriánka, sídlem Dukelská t ída 15, Hradec Králové, insolven ního správce dlužnice Marcely Loren íkové, zast. advokátem JUDr. Milanem Novákem, sídlem tamtéž, proti žalované CETELEM yR, a.s., sídlem Karla Engliše 5/3208, Praha 5, o pop ení pravosti vykonatelné pohledávky o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ky v Pardubicích .j. 60 ICm 594/2013-6 ze dne 7.b ezna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ky v Pardubicích .j. 60 ICm 594/2013-6 ze dne 7.b ezna 2013 se mďní tak, že se žaloba neodmítá.

Od vodnďní:

Krajský soud v Hradci Králové, pobo ka v Pardubicích ve výroku ozna eným usnesením odmítl žalobu, jíž se Mgr. Václav Buriánek (dále jen žalobce nebo správce), insolven ní správce dlužnice Marcely Loren íkové (dále jen dlužnice), domáhal ur ení, že pohledávka CETELEM yR, a.s. (dále jen žalovaná) za dlužnicí iní na p íslušenství ástku 5.542,-K , a rozhodl o tom, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení.

Ve skutkové rovinď soud uvedl, že: 1) dne 6.12.2012 byl usnesením .j. KSPA 60 INS 26465/2012-A-8/celk.3 zjištďn úpadek dlužnice, povoleno její oddlužení a insolven ním správce byl ustanoven žalobce, 2) dne 31.12.2012 p ihlásila žalovaná do insolven ního ízení vykonatelnou a nezajištďnou pohledávku v celkové výši 73.266,-K (dále též jen Pohledávka) sestávající z jistiny ve výši 47.552,-K , úrok z prodlení ve výši 5.542,-K a náklad ízení ve výši 20.172,-K , 3) na p ezkumném jednání konaném dne 1.2.2013 pop el správce Pohledávku v ástce 20.172,-K spo ívající v nákladech rozhod ího ízení z d vodu neplatnosti rozhod í doložky.

V rovinď právního posouzení vďci soud-cituje ust. § 160 odst. 1 a § 199 odst. 1 insolven ního zákona (dále jen IZ)-vyšel z toho, že se žalobce domáhá ur ení, že žalovaná má v i dlužnici pohledávku z titulu p íslušenství (úrok z prodlení) ve výši 5.542,-K , a koli tato pohledávka nebyla správcem (ani dlužnicí) pop ena a dle ust. § 201 odst. 1 písm. a) IZ jde o pohledávkou zjištďnou (nespornou). Podle soudu žalobce mohl (a mďl) uplatnit své pop ení nap . tak, že by se domáhal ur ení, že žalovaná nemá v i dlužnici pohledávku v ur ité konkrétní výši nebo ur ení, že pohledávka žalované nebude v ur ité výši v insolven ním ízení uspokojena, anebo ur ení, že pop ení pohledávky je v ur ité výši po právu.

Jelikož žalobce u inil p edmďtem sporu ur ení pravosti nepop ené a nesporné pohledávky, uzav el soud na tom, že žalobce není osobou oprávnďnou k podání žaloby, a proto rozhodl, jak uvedeno výše. 60 ICm 594/2013 (KSPA 60 INS 26465/2012)

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ky v Pardubicích podal žalobce v asné odvolání, v nďmž vyjád il p esvďd ení, že postupoval správnď, pokud se domáhal ur ení, že pohledávka žalované za dlužnicí iní na p íslušenství ástku 5.542,-K . Poukazuje na p ednášku soudce Nejvyššího soudu JUDr. Zdeěka Kr má e konanou dne 22.2.2013 na téma Aktuální výkladové otázky insolven ního práva se zamď ením na uplatěování a uspokojování pohledávek v insolven ním ízení (dále jen P ednáška) rozvedl, že dle aktuálních závďr právní teorie zní (má znít) žalobní petit žaloby o ur ení výše vykonatelné pohledávky pop ené insolven ním správcem následovnď: Ur uje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem A, a.s. p iznaná mu vykonatelným platebním rozkazem Krajského soudu v Ostravď ze dne 10.2.2010, sp. zn. Ro 973/2010 iní na jistinď ástku 50.000,-K .

Na podporu správnosti tohoto závďru poukazoval rovnďž na ust. § 194 IZ, podle nďhož o pop ení pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužník v závazek je nižší než p ihlášená ástka s tím, že ten, kdo popírá výši pohledávky, musí sou asnď uvést, jaká je ve skute nosti výše pohledávky. Názor insolven ního soudu, že žalobní petit má (mďl) nap . znít tak, že se ur uje, že žalovaná nemá za dlužnicí Pohledávku v ur ité výši, ozna il žalobce za formalistický v situaci, kdy z dosavadního pr bďhu ízení a obsahu žaloby bylo z ejmé, jaká ást Pohledávky byla pop ena a co je tedy p edmďtem ízení. Podle žalobce totiž z toho, že se v petitu domáhal ur ení, že Pohledávka žalované za dlužnicí iní na p íslušenství ástku 5.542,-K , lze argumentem a contrario dovodit, že ve zbytku p íslušenství se jedná o tu ást Pohledávky, kterou žalovaná za dlužnicí nemá.

Nadto žalobce soudu prvního stupnď vytýkal, že pokud mďl zato, že petit žaloby byl formulován nesprávnď, byl povinen vyzvat ho k opravď a doplnďní žalobního návrhu a pou it o tom, jak je t eba opravu nebo doplnďní provést. Dodal, že dle ustálené rozhodovací praxe soud prezentované nap . rozsudkem Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 118/2005 ze dne 17.10.2000 uve ejnďném v asopise Soudní rozhledy pod . 12/2000 a usnesením téhož soudu sp. zn. 22 Cdo 118/2005 ze dne 27.2.2006 platí, že je-li mezi žalobním návrhem a obsahem žaloby rozpor, je povinností soudu odstranit jej postupem podle ust. § 43 odst. 1 ob anského soudního ádu (dále jen OS ).

Z tďchto d vod navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zmďnil tak, že ur í, že Pohledávka žalované za dlužnicí p iznaná jí rozhod ím nálezem vydaným JUDr. Markem Iv i em dne 4.8.2011 pod sp. zn. 46179/11 (dále jen Rozhod í nález) iní na p íslušenství ástku 5.542,-K a p izná mu v i žalované právo na náhradu náklad ízení p ed soudy obou stupě .

Odvolací soud p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející, a to dle ust. § 212 a 212a OS , a aniž na izoval jednání v souladu s ust. § 214 odst. 2 písm. c) OS , dospďl k tďmto zjištďním a závďr m:

Odvolací soud je sice stejnď jako žalobce toho názoru, že petit žaloby na ur ení výše vykonatelné pohledávky pop ené insolven ním správcem má povahu pozitivního ur ení a m že (mďl by) být formulován tak, jak zmínďno v P ednášce, nicménď o takový p ípad (o pop ení výše p íslušenství Pohledávky) se v této vďci nejedná.

Vrchní soud v Praze ve své rozhodovací praxi konstantnď dovozuje, že jak jistina, tak p íslušenství pohledávky p edstavují samostatné (samostatnď uplatnitelné) nároky 60 ICm 594/2013 (KSPA 60 INS 26465/2012) specifikované vlastním d vodem a výší. V usnesení sp. zn. KSPA 48 INS 1646/2008, 1 VSPH 275/2008-B ze dne 13.2.2009 zdejší soud na dané téma uvedl, že IZ a související p edpisy d slednď vycházejí z úpravy obsažené v ust. § 121 odst. 3 ob anského zákoníku, podle níž jsou p íslušenstvím pohledávky úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatnďním. Náležitosti p ihlášky, kterou je t eba dle ust. § 176 IZ podat na p edepsaném formulá i, jsou totiž z etelnď vymezeny v ust. § 21 odst. 1 písm. i) bodu 2 vyhlášky o jednacím ádu pro insolven ní ízení tak, že v údaji o výši pohledávky je t eba odlišit jistinu a p íslušenství pohledávky a že u p íslušenství pohledávky je nezbytné rozlišit jeho jednotlivé druhy tedy úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatnďním.

Toto rozlišení jednotlivých samostatných p ihlášených pohledávek musí být respektováno i v procesu jejich p ezkoumání. Pokud tedy dojde k pop ení pohledávky, musí být z ejmé, které jednotlivé pohledávky se pop ení týká, tj. zda je popírána jediná pohledávka i více p ihlášených pohledávek (a v jakém rozsahu a co je d vodem jednotlivých pop ení).

V daném p ípadď odvolací soud ze spisu zjistil, že p ihláškou ze dne 30.12.2012 ( .l. P2-1) uplatnila žalovaná t i samostatné vykonatelné pohledávky, jež jí byly p iznány pravomocným Rozhod ím nálezem, a to: jistinu ve výši 47.552,-K (dále též jen Pohledávka a), úroky z prodlení ve výši 5.542,-K (dále též jen Pohledávka b) a náklady ízení ve výši 20.172,-K (dále též jen Pohledávka c).

Dále bylo zjištďno, že takto p ihlášené Pohledávky byly za azeny do seznamu p ihlášených pohledávek nesprávnď jen jako pohledávky dvď, a to jistina ve výši 47.552,-K a p íslušenství ve výši 25.714,-K (nikoli jako pohledávky t i, jak popsáno výše), a dne 1.2.2013 byly p ezkoumány tak, že správce uznal jistinu Pohledávky a pop el její p íslušenství v rozsahu 20.172,-K s tím, že Pohledávka jako celek se tedy uznává ve výši 53.094,-K a popírá v ástce 20.172,-K .

Z výše uvedeného je však z ejmé, že ve skute nosti byly zjištďny Pohledávky a) a b) a pop ena byla pravost Pohledávky c). Za tďchto okolností je tedy nutno posuzovat žalobu jako žalobu na ur ení pravosti vykonatelné pohledávky pop ené insolven ním správcem. Petit této žaloby na rozdíl od žaloby na ur ení výše vykonatelné pohledávky pop ené insolven ním správcem má povahu negativního ur ení a mohl (mďl být), jak správnď dovodil soud prvního stupnď, formulován tak, že se ur uje, že žalovaná nemá v i dlužnici pohledávku z titulu náklad ízení ve výši 20.172,-K p iznanou jí Rozhod ím nálezem (viz obdobný závďr v P ednášce).

Napadené usnesení p esto z níže uvedených d vod neobstojí.

Z ust. § 160 odst. 1 IZ plyne, že se inciden ní spor projedná a rozhodne na návrh oprávnďné osoby, podaný v rámci insolven ního ízení u insolven ního soudu; tento návrh má povahu žaloby. Z odst. 4 téhož ustanovení se podává, že žalobu podanou podle odstavce 1 opoždďnď nebo osobou, která k tomu nebyla oprávnďna, insolven ní soud odmítne. Stejnď postupuje, má-li žaloba nedostatky, které se nepoda ilo odstranit a které mu brání v ízení o ní pokra ovat.

Z ust. § 7 odst. 1 IZ plyne, že se pro insolven ní ízení a pro inciden ní spory použijí 60 ICm 594/2013 (KSPA 60 INS 26465/2012) p imď enď ustanovení OS , nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spo ívá insolven ní ízení.

Podle ust. § 79 odst. 1 OS se ízení zahajuje na návrh. Návrh musí kromď obecných náležitostí (ust. § 42 odst. 4) obsahovat jméno, p íjmení a bydlištď ú astník (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, ozna ení státu a p íslušné organiza ní složky státu, která za stát p ed soudem vystupuje), pop ípadď též jejich zástupc , vylí ení rozhodujících skute ností, ozna ení d kaz , jichž se navrhovatel dovolává, a musí z nďj být patrno, eho se navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 43 odst. 1 OS vyzve p edseda senátu usnesením ú astníka, aby bylo opraveno nebo doplnďno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neur ité. K opravď nebo doplnďní podání ur í lh tu a ú astníka pou í, jak je t eba opravu nebo doplnďní provést.

Odvolací soud je proto se žalobcem zajedno v tom, že v situaci, kdy z dosavadního pr bďhu insolven ního ízení (popďrného úkonu žalobce) a z obsahu žaloby (vylí ení rozhodujících skute ností) bylo z ejmé, že žalobce uplatěuje nárok z pop ení Pohledávky c), p i emž obsahem žalobního petitu byl požadavek na ur ení, že Pohledávka iní na p íslušenství ástku 5.542,-K odpovídající Pohledávce b), bylo povinností soudu tento rozpor mezi obsahem žaloby a žalobním návrhem postupem dle ust. § 43 odst. 1 a § 160 odst. 4 IZ odstranit.

Jelikož soud prvního stupnď tento procesní postup nedodržel, je odvolací soud p esvďd en o tom, že podmínky pro odmítnutí žaloby nebyly splnďny.

Na základď tďchto zjištďní a veden názory vyjád enými shora shledal odvolací soud odvolání d vodným a napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 167 odst. 2 OS zmďnil zp sobem ve výroku uvedeným. Dlužno dodat, že odvolacímu návrhu nebylo možno vyhovďt zejména (též) proto, že se soud prvního stupnď žalobou vďcnď nezabýval.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mďsíc od doru ení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ky v Pardubicích.

V Praze dne 1.srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v.r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová