102 VSPH 129/2015-30
87 ICm 4509/2014 102 VSPH 129/2015-30 (KSLB 87 INS 19588/2014)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci žalobkyně Jarmily anonymizovano , anonymizovano , bytem Psinice 8, Libáň, zast. Martinem Vaňkem, bytem Náměstí Svobody 36, Libáň, proti žalované Petře anonymizovano , anonymizovano , bytem Odolenovice 12, Jenišovice nad Nisou, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. 87 ICm 4509/2014-4 ze dne 5. ledna 2015,

t a k t o: Odvolání se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci shora označeným usnesením žalobkyni vyzval, aby do tří dnů od doručení usnesení zaplatila soudní poplatek za žalobu, jenž dle položky 13 bodu 1 písm. a) Sazebníku poplatků činí 5.000,-Kč. Zároveň ji poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení zastaveno.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, se žalobkyně odvolala a požadovala, aby odvolací soud určil, zda může soud prvého stupně v daném případě stanovit nebo určit soudní poplatek; vyslovila přitom názor, že dle položky 22 bodu 14 Sazebníku poplatků a ust. § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích (dále jen ZoSP) neměl být soudní poplatek vůbec vyměřen.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval otázkou, zda proti usnesení, vůči němuž odvolání směřuje, je odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Vyšel přitom z toho, že napadené usnesení, jímž byla žalobkyni uložena povinnost zaplatit soudní poplatek za podání žaloby, je svojí povahou rozhodnutím, jímž se upravuje vedení řízení, proti němuž dle ust. § 202 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.)-jež se dle ust. § 7 insolvenčního zákona přiměřeně aplikuje i v insolvenčním řízení-není odvolání přípustné; o tom ostatně soud prvého stupně žalobkyni v napadeném usnesení správně poučil. Je tomu tak proto, že dle ust. § 9 odst. 1 ZoSP platí, že pokud nebyl zaplacen poplatek za řízení splatný podáním žaloby /viz ust. § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona/, vyzve soud poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí, a po marném uplynutí této lhůty řízení zastaví s tím, že podáním odvolání proti tomuto usnesení se poplatník bude moct domoci přezkoumání zákonnosti uložené poplatkové povinnosti.

Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání jako objektivně nepřípustné odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 25. listopadu 2015 Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová