102 VSPH 119/2011-147
40 ICm 1016/2010 102 VSPH 119/2011-147 (KSPH 40 INS 4940/2010)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců a JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Tomáše Brauna v právní věci žalobce Ing. Lee Loudy, sídlem Vodičkova 41, Praha 1, insolvenčního správce dlužnice Hany Voňavkové, zast. advokátem JUDr. Miroslavem Houškou, sídlem V Jámě 1, Praha 1, proti žalovanému SMart Credit, s.r.o., sídlem Zdráhalova 29, Brno, zast. advokátem JUDr. Daliborem Vaigertem, sídlem Hlinky 80, Brno, o důvodnost popření vykonatelné pohledávky o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 40 ICm 1016/2010-43 ze dne 10.května 2011

takto:

Rozsudek Krajského soudu v Praze č.j. 40 ICm 1016/2010-43 ze dne 10.května 2011 se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku uvedeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal určení, že popření vykonatelné pohledávky ve výši 1.527.724,40 Kč podle platebního rozkazu Krajského soudu v Praze č.j. Ro 923/2007-7 ze dne 22.11.2007, je po právu, a rozhodl o tom, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení 13.080,-Kč.

Z provedených důkazů soud zjistil, že usnesením č.j. KSHK 40 INS 4940/2010-A-16 ze dne 23.6.2010 rozhodl Krajský soud v Praze o úpadku dlužnice Hany Voňavkové a prohlásil na její majetek konkurs. Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení vykonatelné pohledávky v celkové výši 1,527.724,40 Kč podle platebního rozkazu Krajského soudu v Praze č.j. Ro 923/2007-7 ze dne 22.11.2007, přičemž pohledávka ve výši 1,162.401,50 Kč se skládá z jistiny, kterou je žalovaná povinna zaplatit na úhradu faktury č. 27100072 ze dne 19.4.2007 ve výši 489.324,50 Kč, č. 27100074 ze dne 18.4.2007 ve výši 226.642,50 Kč, č. 27100080 ze dne 2.6.2007 ve výši 168.456,50 Kč, č. 27100082 ze dne 3.5.2007 ve výši 186.467,-Kč a č. 27100083 ze dne 2.5.2007 ve výši 91.511,-Kč, nákladů řízení ve výši 49.500,-Kč a z úroku z prodlení.

Uvedenými fakturami vyúčtoval předchůdce žalovaného SYVA-group, s.r.o. dlužnici cenu zboží před jeho dodáním a rámcovou smlouvou o úplatném postoupení pohledávek ze dne 11.4.2007 postoupil pohledávky žalovanému. Dlužnice dne 28.4.2007 závazky vyplývající z faktur č. 27100072 a č. 27100074 a dne 3.5.2007 závazky vyplývající z faktur č. 27100080, č. 27100082 a č. 27100083 vůči žalovanému uznala. Vzhledem k tomu, že SYVA-group, s.r.o. zboží, jehož cenu vyúčtovala uvedenými fakturami, dlužnici nedodala, vystavila dobropisy č. 27100149 ze dne 30.10.2007 splatný dne 30.12.2007, č. 27100157 ze dne 31.10.2007 splatný (KSPH 40 INS 4940/2010) dne 24.1.2008, dobropis č. 27100156 ze dne 30.10.2007 splatný dne 29.12.2007, č. 27100154 ze dne 30.10.2007 splatný dne 23.12.2007 a č. 27100153 ze dne 30.10.2007 splatný dne 23.12.2007. Platebním rozkazem č.j. Ro 923/2007-7 ze dne 22.11.2007, který nabyl právní moci dne 14.12.2007, Krajský soud v Praze dlužnici uložil zaplatit žalovanému 1,527.724,40 Kč a usnesením Okresního soudu v Kolíně č.j. 9 Nc 87/2008-4 ze dne 1.2.2008 byla za účelem uspokojení pohledávky žalovaného nařízena exekuce. Dlužnice dopisem ze dne 6.10.2008 od dlouhodobé rámcové kupní smlouvy uzavřené se SYVA-group, s.r.o. odstoupila.

Z těchto zjištění soud dovodil, že se žalovaný na základě rámcové smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 18.4.2007 stal vlastníkem pohledávek za dlužnicí. V důsledku odstoupení dlužnice sice zanikly účinky smlouvy, ale nemohly zaniknout účinky ze smlouvy o postoupení. Pohledávky nadále existují a dlužnici vzniklo toliko právo na vrácení kupní ceny vůči SYVA-grup, s.r.o., která se zavázala zboží dodat. Práva žalovaného jako faktoringové společnosti nemohou být odstoupením od kupní smlouvy dotčena, pokud nedošlo k uplatnění námitek dle ust. § 529 občanského zákoníku.

Proti tomuto rozsudku se žalobce včas odvolal a požadoval, aby ho odvolací soud změnil tak, že žalobě vyhoví. Argumentoval zejména tím, že po vydání platebního rozkazu č.j. Ro 923/2007-7 ze dne 22.11.2007 v důsledku vystavení dobropisů původním věřitelem a vznesením námitek vůči žalovanému pohledávky podle ust. § 529 občanského zákoníku zanikly. K postoupení pohledávek došlo v situaci, kdy nebyly splatné, protože podle kupní smlouvy měl původní věřitel právo vystavit faktury před dodávkou zboží. K uznání závazku vůči žalovanému došlo před dodáním zboží a před splatností pohledávek. Pohledávka z titulu kupní ceny tedy původně existovala, i když zboží nebylo dodáno, ale v důsledku odstoupení od smlouvy zanikla jak povinnost dodat zboží, tak právo na zaplacení ceny. Je přitom nerozhodné, že pohledávka byla přiznána vykonatelným exekučním titulem, když k jejímu zániku v důsledku odstoupení od kupní smlouvy došlo až po jeho vydání. V důsledku postoupení nesplatné pohledávky na žalovaného nedošlo k převzetí povinnosti dodat zboží, žalovaný tím pouze získal majetkový prospěch bez odpovídajícího protiplnění a naopak na straně dlužnice vznikl dluh bez dodání zboží, které bylo předmětem smlouvy. Podle názoru žalobce se měl žalovaný domáhat zaplacení pohledávky na původním věřiteli SYVA-group, s.r.o. Ostatně, žalovaný přihlásil pohledávku do insolvenčního řízení vedeného na majetek SYVA-group, s.r.o., v němž byla zjištěna. V důsledku napadeného rozsudku by byly pohledávky žalovaného uspokojeny dvakrát, a to jak v insolvenčním řízení vedeném proti SYVA-group, s.r.o., tak v insolvenčním řízení vedeném proti dlužnici.

Žalovaný ve vyjádření k odvolání uvedl, že pohledávky po vydání platebního rozkazu nezanikly. Dobropisy vystavené původním oprávněným podle něj nemohou způsobit zánik pohledávky, protože byly vystaveny osobou, která již k pohledávce neměla žádné dispoziční právo. Kupní smlouva uzavřená mezi dlužnicí a SYVA-group, s.r.o. neobsahovala ujednání o možnosti odstoupení od ní. Poukazoval dále na to, že dlužnice odstoupila od rámcové smlouvy až osmnáct měsíců po vystavení faktur a ve vztahu k němu nikdy od žádné smlouvy či jednotlivých objednávek neodstoupila. Účinky odstoupení učiněného vůči původnímu oprávněnému se nedotýkají následných právních vztahů. Dlužnice proto byla povinna splnit svůj závazek vůči němu a ve vztahu k SYVA-group, s.r.o. měla pouze regresní nárok na vydání bezdůvodného obohacení.

Vrchní soud v Praze rozsudkem č.j.-90 ze dne 15.3.2012 napadený rozsudek změnil tak, že žalovaný nemá vůči dlužnici vykonatelnou pohledávku v celkové výši 1,527.724,40 Kč podle platebního rozkazu č.j. Ro 923/2007 ze dne 22.listopadu 2007 a ve zbývající části se žalobu zamítl.

Odvolací soud dospěl k závěru, že postupitel SYVA-group, s.r.o. svým postupem způsobil, že postoupené pohledávky zanikly, týmž okamžikem přestal být žalovaný věřitelem

2 (KSPH 40 INS 4940/2010) dlužnice a jakožto postupníkovi mu vůči SYVA-group, s.r.o. vznikl nárok na vrácení úplaty za postoupené pohledávky. Vůči dlužnici však již pohledávky nemá. Ostatně této skutečnosti si byl žalovaný zjevně vědom, protože pohledávku z odpovědnosti za postoupení podle ust. § 527 občanského zákoníku uplatnil v insolvenčním řízení SYVA-group, s.r.o. Pokud se týká pohledávky ve výši 49.500,-Kč, dospěl odvolací soud k závěru, že v této části není žaloba důvodná, protože v řízení vedeném pod sp. zn. Ro 923/2007 vznikla žalovanému nová pohledávka, když mu soud přiznal vůči dlužnici právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

K dovolání žalovaného Nejvyšší soud České republiky rozsudkem č.j. 29 ICdo 26/2012-139 ze dne 29.9.2014 rozsudek odvolacího soudu č.j.-90 ze dne 15.3.2012 zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Podle závazného právního názoru dovolacího soudu je zcela zjevné, že skutková námitka ohledně vystavení dobropisů SYVA-group, s.r.o., popřípadě odstoupení od smlouvy, na základě které pohledávka přiznaná platebním rozkazem vznikla, je způsobilým důvodem popření pravosti vykonatelné pohledávky ve smyslu ustanovení § 199 odst. 2 insolvenčního zákona. Jde-li o právní posouzení sporné pohledávky, nemá ani Nejvyšší soud pochybnosti o tom, že platebním rozkazem přiznaná pohledávka (její jistina) je pohledávkou na zaplacení kupních cen, které byly (podle dohody smluvních stran-společnosti SYVA-group, s.r.o., a dlužnice) splatné před dodáním zboží, tj. dříve než SYVA-group, s.r.o., (jako prodávající) splnila ve vztahu k dlužnici (jako kupující) povinnost dodat sjednané zboží (srov. § 409 a § 450 odst. 1 obch. zák.). Současně je zcela zjevné, že nesplnila-li následně společnost SYVA-group, s.r.o., povinnost dodat dlužnici sjednané zboží (dostala-li se splněním této povinnosti do prodlení), vzniklo dlužnici právo od uzavřených smluv odstoupit.

Nejvyšší soud však nesouhlasil se závěrem odvolacího soudu o zániku pohledávky v důsledku odstoupení od rámcové kupní smlouvy . Rámcová smlouva nemá jiný význam (jinou funkci), než že stanoví smluvní podmínky následně uzavíraných konkrétních, realizačních smluv, tj. v tom či onom rozsahu předurčuje jejich obsah. Při vzniku realizační smlouvy uzavřené na základě rámcové smlouvy se tedy v rozsahu, v němž strany nesjednaly v realizační smlouvě jinak, stávají pravidla (smluvní podmínky) sjednaná v rámcové smlouvě součástí obsahu realizační smlouvy. I kdyby v důsledku odstoupení ze strany dlužnice zanikla (podle ustanovení § 349 a násl. obch. zák.) rámcová kupní smlouva , nemělo by takové odstoupení vliv ani na existenci již uzavřených realizačních kupních smluv, ani na existenci pohledávek na zaplacení kupních cen dle těchto smluv.

Vrchní soud v Praze opětovně přezkoumal napadené usnesení podle ust. § 212 a § 212a o.s.ř. a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že uvedeným platebním rozkazem přiznaná pohledávka (její jistina) je pohledávkou představující kupní ceny, které byly (podle dohody smluvních stran-společnosti SYVA-group, s.r.o., a dlužnice) splatné před dodáním zboží, tj. dříve než SYVA-group, s.r.o., (jako prodávající) splnila ve vztahu ke dlužnici (jako kupující) povinnost dodat sjednané zboží. Současně je zcela zjevné, že nesplnila-li následně společnost SYVA-group, s.r.o., povinnost dodat dlužnici sjednané zboží (dostala-li se splněním této povinnosti do prodlení), vzniklo dlužnici právo od uzavřených smluv odstoupit.

Z tohoto důvodu je nutné zabývat se tím, zda dlužnice vskutku odstoupila jen od rámcové smlouvy nebo také od realizačních kupních smluv, a dále je nutné vyhodnotit právní důsledky skutečnosti, že SYVA-group, s.r.o., vystavila dlužnici dobropisy na faktury, jimiž původně vyúčtovala dlužnici kupní ceny zboží, které měla dlužnici následně dodat.

3 (KSPH 40 INS 4940/2010)

Protože je nutné doplnit dokazování v rozsahu, který zjevně přesahuje rámec funkční působnosti odvolacího soudu, odvolací soud napadené usnesení podle ust. § 219a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 2. dubna 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová

4