101 VSPH 883/2015-75
190 ICm 1845/2014 101 VSPH 883/2015-75 (MSPH 90 INS 29262/2012)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobce: Carolina Centrum, s.r.o., IČO: 27955320, sídlem Klikatá 206, Ořech, zast. JUDr. Tomášem Jírou, advokátem, sídlem Tychonova 44/3, Praha 6, proti žalovanému: Mgr. Karel Kutálek, sídlem Opletalova 5, Praha 1, insolvenční správce dlužníka HARM, s.r.o., o určení pravosti pohledávek, o odvolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 190 ICm 1845/2014-61 ze dne 23. července 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 190 ICm 1845/2014-61 ze dne 23. července 2015 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným rozsudkem uložil žalovanému pořádkovou pokutu ve výši 5.000,-Kč podle § 53 odst. 1 o.s.ř. a své rozhodnutí odůvodnil tím, že žalovaný přes opakované výzvy soudu, obsažené naposledy v usnesení z 16.6.2015 soudu, nesdělil průběh svého jednání se žalobcem o smíru ohledně sporných pohledávek v tomto incidenčním sporu a tímto svým jednáním hrubě ztěžuje postup soudu v řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný včas odvolání s tím, že toto odvolání podává jako blanketní a řádně jej zdůvodní do 15ti dnů spolu se zprávou insolvenčního správce o své činnosti a o stavu insolvenčního řízení. Soud prvního stupně žalovaného vyzval usnesením z 28.8.2015, aby odvolání doplnil způsobem uvedeným v jeho usnesení, což se nestalo.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalovaného neshledal důvodným.

Jelikož nezdůvodněné odvolání směřuje proti usnesení o pořádkové pokutě, což není rozhodnutí soudu ve věci samé, nemůže nezdůvodněné odvolání vést k rozhodnutí odvolacího soudu o zastavení odvolacího řízení, nicméně nedostatek důvodů odvolání v této věci nemůže odvolací soud vést k jinému závěru, než který učinil soud prvního stupně v napadeném usnesení o uložení pořádkové pokuty žalovanému. (MSPH 90 INS 29262/2012)

Žalovaný nejen v řízení před soudem prvního stupně, ale ani zejména v odvolacím řízení nesdělil soudu žádné důvody, které mu bránily, aby soudu sdělil jím požadované skutečnosti vztahující se k průběhu jeho jednání žalobcem o smíru v tomto sporném řízení, zvláště když již v protokolu o přípravném jednání ze dne 12.3.2015 soud oběma účastníkům uložil povinnost, aby do jednoho měsíce od konání tohoto přípravného jednání soudu sdělili výsledek mimosoudního jednání, eventuálně předložili návrh uzavřeného smíru.

Zatímco žalobce svou oznamovací povinnost ve vztahu k soudu splnil, žalovaný ani po prodloužení této lhůty do 15.5.2015 soudu výsledek svého mimosoudního jednání se žalobcem nesdělil a neučinil tak (na rozdíl o žalobce) ani poté, kdy ho k tomu soud prvního stupně opětovně vyzval usneseními z 18.5.2015 a z 18.6.2015.

Tímto svým postupem žalovaný nepochybně hrubě ztěžuje postup soudu v tomto incidenčním sporu a proto je uložení pořádkové pokuty ve výši 5.000,-Kč žalovanému zcela na místě.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/o.s.ř.).

V Praze dne 4. ledna 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná