101 VSPH 868/2015-171
70 ICm 2824/2014 101 VSPH 868/2015-171 KSPH 40 INS 28086/2013

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobce: ORIGINAL CZECH PUB, s.r.o., IČO: 29230454, sídlem Kvítková 4323, Zlín, zastoupeným Mgr. Viktorem Chytkou, advokátem, sídlem Joštova 4, Brno, proti žalované: Mgr. Emília Popovičová, sídlem Karla Engliše 6, Praha 5, insolvenční správkyně dlužníka Vsetínský Besední dům, spol. s.r.o.,za účasti Krajského státního zastupitelství v Praze, o vyloučení majetku zapsaného do soupisu majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 70 ICm 2824/2014-144 ze dne 2. září 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 70 ICm 2824/2014-144 ze dne 2.září 2015 se mění tak, že se řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením, zastavil řízení o žalobě, kterou se v žalobě označená obchodní společnost -ORIGINAL CZECH PUB, s.r.o. domáhala vyloučení majetku zapsaného do soupisu majetkové podstaty dlužníka (v žalobě specifikovaného), a to podle § 104 odst. 2, věta třetí o.s.ř..

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že žalobu, v níž je jako žalobce označena společnost ORIGINAL CZECH PUB, s.r.o., podepsal JUDr. Ing. Petr Bernátek, LL.M., s tím, že je zastoupen na základě plné moci. Plnou moc k žalobě nepřiložil, a proto jej soud opakovaně vyzýval k předložení plné moci, a teprve po provedeném dokazování žalobce předložil plnou moc udělenou tomuto zástupci, kterou podepsal za žalobce dne 18. srpna 2014 Božetěch Dolník. Ten však funkci jednatele zastával jen do 22. ledna 2014, takže plná moc tomuto zástupci, uvedenému na žalobě, byla vystavena k tomu osobou neoprávněnou jednat za společnost ORIGINAL CZECH PUB, s.r.o. Současně soud rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalované ve sporu žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení podal žalobce-společnost ORIGINAL CZECH PUB, s.r.o. včas odvolání, v němž navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, neboť nedostatek plné moci k podání žaloby je odstranitelnou podmínkou řízení, s ohledem na judikaturu Nejvyššího KSPH 40 INS 28086/2013 soudu k této otázce, již v odvolání uvedl. Nedostatek plné moci k zastupování žalobce v tomto sporu žalobce zhojil předložením plné moci pro současného právního zástupce Mgr. Viktora Chytku, jenž byl zmocněn k zastupování žalobce v tomto řízení současnou jednatelkou žalobce Stanislavu Dolníkovou, která navíc uznala dosud provedené úkony, tedy i udělení plných mocí, ze strany Božetěcha Dolníka, za úkony platné, provedené společností ORIGINAL CZECH PUB, s.r.o.

Odvolací soud postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., přezkoumal napadané usnesení a odvolání žalobce shledal důvodným.

Závěry soudu prvního stupně by obstály jako věcně správné, pokud by žalobce současně se svým odvoláním odvolacímu soudu nepředložil listiny, jež dovolují závěr, že žaloba doručená soudu v této věci 27. srpna 2014 je procesním úkonem obchodní společnosti označené v žalobě jako žalobce a obsahuje projev vůle v žalobě označeného žalobce.

Žalobce spolu s odvoláním odvolacímu soudu předložil písemné prohlášení Stanislavy Dolníkové ze dne 5. října 2015, v němž současná jednatelka žalobce-společnosti ORIGINAL CZECH PUB, s.r.o.-prohlásila, že souhlasí a ztotožňuje se s veškerými právními úkony učiněnými předchozím jednatelem této společnosti Božetěchem Dolníkem, a to ve vztahu k úkonům provedeným za společnost v době od 29. května 2014, resp. od 22. ledna 2014, kdy tímto dnem je chybně datována valná hromada společnosti, na níž byla jmenována do funkce jednatelky, neboť tato se konala až 29. května 2014. Především se plně ztotožňuje a považuje za platné úkony provedené jménem společnosti v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 40 INS 28086/2013, jakož i v rámci jednotlivých incidenčních sporů. Verifikuje tímto prohlášením zmocnění udělené jak advokátní kanceláři JUDr. Martina Pavlíka, tak zmocnění udělené zmocněnci JUDr. Ing. Petru Bernátkovi, LL.M., tyto jejich úkony následně jako jednatelka zmocnitele-společnosti ORIGINAL CZECH PUB, s.r.o. verifikovala plnou mocí udělenou advokátu Mgr. Viktoru Chytkovi.

Písemnou plnou moc Mgr. Viktoru Chytkovi pro toto řízení udělila současná jednatelka žalobce Stanislava Dolníková dne 1. července 2015.

Z těchto zjištění odvolací soud dovodil, že žaloba v této věci je procesním úkonem společnosti ORIGINAL CZECH PUB, s.r.o., neboť, jak vyplývá z prohlášení jednatelky této společnosti ze dne 5. října 2015, žaloba obsahuje projev vůle v žalobě označené osoby jako žalobce zahájit incidenční řízení. K tomuto jednání se tedy osoba oprávněná za žalobce jednat dodatečně přihlásila a současně řádně zmocnila advokáta k zastupování žalobce v tomto řízení, takže jsou splněny všechny zákonné podmínky za nichž může soud ve věci jednat a rozhodnout. KSPH 40 INS 28086/2013

Z těchto všech důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že řízení se nezastavuje (§ 220 odst. 1b o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má- li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 18. ledna 2016

JUDr. František Kučera,v.r. Za správnost vyhotovení: předseda senátu Zdeňka Petáková