101 VSPH 852/2015
198 ICm 3594/2014 101 VSPH 852/2015 (MSPH 98 INS 36628/2013)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobce: Wukkolink Czech Investment, s.r.o., sídlem Opletalova 1015/55, Praha 1, proti žalovanému: Mgr. Ing. Ivo Hala, insolvenční správce dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, sídlem Italská 24, Praha 2, zastoupený Mgr. Ing. Josefem Davidem, advokátem, sídlem Zlatnická 1582/1, Praha 1, o vyloučení majetku z majetkové podstaty, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 198 ICm 3594/2014-25 ze dne 30. června 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 198 ICm 3594/2014-25 ze dne 30. června 2015 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením zamítl návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků v řízení o jeho žalobě na vyloučení v žalobě označené směnky ze soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že žalobce současně se žalobou nezaplatil soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč, a proto jej soud k úhradě soudního poplatku vyzval, a na tuto výzvu reagoval žalobce tak, že požádal o osvobození od soudních poplatků s tím, že nedisponuje žádnými finančními prostředky, z nichž by mohl vyměřený soudní poplatek zaplatit. Soud proto žalobci zaslal formulář Prohlášení právnické osoby o majetkových poměrech a dalších rozhodných skutečnostech pro osvobození od soudních poplatků s tím, aby jej řádně vyplněný a spolu s listinami uvedenými v usnesení z 20.2.2014 zaslal soudu k posouzení žádosti o osvobození od soudních poplatků. Žalobce formulář prohlášení zaslal a v něm vyplnil pouze označení žalobce, a potom v něm uvedl důvod k podání žaloby, a to, že nevlastní žádný nezastavěný majetek, jehož zpeněžením by mohl soudní poplatek zaplatit, a sdělil, že většina jeho majetku zatížená zástavními právy. (MSPH 98 INS 36628/2013)

Soud prvního stupně proto dovodil, že žalobce věrohodným a konkrétním způsobem neprokázal, že mu jeho poměry, rozhodné pro posouzení důvodnosti jeho žádosti od osvobození od poplatku, brání zaplatit poplatek ve výši 2.000,-Kč. Žalobce kromě svých tvrzení neposkytl soudu jakékoliv podklady k tomu, aby soud mohl jeho majetkové poměry z hlediska jeho žádosti komplexně posoudit. Z těchto důvodů proto návrh na osvobození od soudních poplatků zamítl. Kromě toho z údajů žaloby je nepochybné, že žalobce v žalobě zřejmě bezúspěšně uplatňuje právo zakotvené v § 225 odst. 2 IZ, ač mu nenáleží, neboť vyloučení směnky ze soupisu se domáhá jako domnělý dlužník insolvenčního dlužníka.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání, které odůvodnil tak, že s ohledem na změny v majetkové struktuře společnosti i v jejím vedení není schopen předmětné dokumenty předložit, protože se žalobci nepodařilo zrekonstruovat veškerou účetní a smluvní dokumentaci. Většina majetku společnosti je zatížena zástavními právy třetích osob, o jejichž platnost vede žalobce řadu soudních sporů, takže takovýto majetek nemůže zpeněžit za účelem úhrady soudního poplatku. Navrhl proto, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se žalobci osvobození od soudních poplatků přiznává.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobce neshledal důvodným. Žalobce v prohlášení právnické osoby o majetkových poměrech a dalších rozhodných skutečnostech pro osvobození od soudních poplatků neuvedl žádné skutečnosti vztahující se k jeho majetkovým poměrům (body 1-10 prohlášení) a nepřiložil ke svým tvrzením žádné přílohy, ačkoliv prohlášení obsahuje poučení o tom, že žadatel je povinen prohlášení řádně a úplně vyplnit a spolu s přílohami, které osvědčují jím tvrzené údaje, soudu odevzdat, včetně tří kopií daňových přiznání před podáním žádosti, včetně závěrky a rozvahy a zůstatky na bankovních účtech, žadatel musí doložit výpisy ze svých bankovních účtů za poslední tři měsíce před podáním žádosti. Nic z toho žalobce ani v řízení před soudem prvního stupně ani v řízení odvolacím nedoložil, takže nelze dospět k jinému závěru, než že žalobce soudu neprokázal, že by mu jeho nepříznivé majetkové poměry bránily zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

Odvolací soud rovněž sdílí právní závěr soudu, že podanou žalobou žalobce uplatňuje právo, jež mu podle insolvenčního zákona nepřísluší, takže jde o zřejmě bezúspěšné uplatnění práva.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního (MSPH 98 INS 36628/2013)

práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má- li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 14. prosince 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná