101 VSPH 847/2017-16
č. j. 153 ICm 3760/2017 101 VSPH 847/2017-16 (KSPL 53 INS 13008/2016)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Karety v právní věci žalobce: JÍŠA, s.r.o., IČO 26724332, sídlem Kolčavka 1/68, Praha 9 zastoupený JUDr. Josefem Kešnerem, advokátem, sídlem Na Pankráci 808/20, Praha 4 proti žalovanému: KONREO, v.o.s., IČO 04706498, sídlem Jana Nečase 1343/29, Brno-Žabovřesky o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. října 2017, č. j. 153 ICm 3760/2017-8

takto: Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. října 2017 č. j. 153 ICm 3760/2017-8 se mění tak, že řízení se nezastavuje.

Odůvodnění: Krajský soud v Plzni jako soud I. stupně ve výroku uvedeným usnesením zastavil řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhá určení pravosti své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení a popřené při přezkumném jednání žalovaným, dalším věřitelem dlužníka Montstav Systém spol. s r.o. Soud řízení zastavil z důvodu uvedeného v § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, neboť žalobce přes výzvu soudu v jím určené lhůtě nezaplatil soudní poplatek ze žaloby ve výši 5.000 Kč, ačkoliv ve výzvě k zaplacení poplatku byl žalobce poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku. Usnesení bylo doručeno soudem k rukám zástupce žalobce 13. 9. 2017. Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání a současně s tím zaplatil soudní poplatek ze žaloby ve výši 5.000 Kč na účet soudu I. stupně. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobce shledal důvodným. Soud I. stupně postupoval správně a řízení zastavil pro nedostatek podmínky řízení, kterou je splnění zákonné poplatkové povinnosti žalobcem podle zákona o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb. Žalobce ovšem předtím, než usnesení soudu I. stupně o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku ze žaloby nabylo právní moci, tuto poplatkovou povinnost, která představuje zákonnou podmínku řízení stanovenou v zákoně o soudních poplatcích, splnil. Jelikož jde o nedostatek podmínky, který je odstranitelný tím, že soudní poplatek poplatník zaplatí dříve, než usnesení soudu o zastavení řízení nabude právní moci, což se stalo ve stadiu odvolacího řízení, nebrání již nezaplacený soudní poplatek žalobce v tom, aby soud I. stupně v řízení o žalobě pokračoval (§ 104 odst. 2 o.s.ř.). Z těchto důvodů proto odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že řízení nezastavuje (§ 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.). Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová. isir.justi ce.cz 153 ICm 3760/2017 (KSPL 53 INS 13008/2016)

Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

Praha 7. února 2018

JUDr. Jiří Goldstein, v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová.