101 VSPH 812/2015-109
198 ICm 3603/2014 101 VSPH 812/2015-109 (MSPH 98 INS 36628/2013)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobce: TERATERA, a.s., IČO: 24728179, sídlem Opletalova 1015/55, Praha 1, proti žalovanému: Mgr. Ing. Ivo Hala, sídlem Italská 1538/24, Praha 2, insolvenční správce dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, zastoupený Mgr. Ing. Josefem Davidem, advokátem, sídlem Zlatnická 1582/10, Praha 1, o vyloučení směnky ze soupisu majetku dlužníka, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 198 ICm 3603/2014-98 ze dne 25. srpna 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 198 ICm 3603/2014-98 ze dne 25. srpna 2015 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 19.10.2014 domáhal vyloučení směnky vlastní č. 502442052 vystavené dne 10.04.2013 ze soupisu majetkové podstaty zahrnuté žalovaným. Usnesením č.j. 198 ICm 3603/2014-18 ze dne 11.11.2014 byl žalobce vyzván k zaplacení soudního poplatku za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu ve výši 2 000,-Kč. Podáním ze dne 24.11.2014, došlým zdejšímu soudu dne 24.11.2014, žalobce požádal soud, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků s ohledem na jeho nepříznivou finanční situaci. O návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků rozhodl soud prvního stupně usnesením ze dne 26. února 2015, č.j. 198 ICm 3603/2014-67, tak, že žalobci se nepřiznává osvobození od soudních poplatků. Toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 22. června 2015, č.j. 198 ICm 3603/2014, 102 VSPH 335/2015-85 (MSPH 98 INS 36628/2013). Soud své rozhodnutí odůvodnil vedle marginální výše soudního poplatku rovněž tím, že žalobce soudu neprokázal, že by mu jeho nepříznivé majetkové poměry bránily zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

Podáním ze dne 28.7.2015 žalobce opětovně požádal soud o osvobození od soudních poplatků, a svůj návrh odůvodnil pouze konstatováním, že jeho nepříznivá (MSPH 98 INS 36628/2013) hospodářská situace se zhoršila, toto své vágní tvrzení však nikterak nekonkretizoval, z čehož jednoznačně vyplývá, že od stavu v době rozhodování o návrhu na osvobození od soudních poplatků zdejšího soudu a stavu do doby podání opětovného návrhu nedošlo ke změně poměrů žalobce a žalobce soudu opět neprokázal, že by mu jeho nepříznivé majetkové poměry bránily zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

Na základě tvrzení žalobce obsaženého v návrhu na přiznání osvobození od soudních poplatků ze dne 28.7.2015 soud dospěl k závěru, že žalobce neuvedl žádnou novou okolnost, kterou by bylo možné považovat za změnu poměrů, ale naopak tvrdil, že ke změně nedošlo, když jeho nepříznivá hospodářská situace přetrvává. To, že by se poměry žalobce v mezidobí změnily z jiných důvodů (např. jako důsledek jiných nepředvídatelných okolností), žalobce netvrdil. Není zde tudíž ani důvod žalobce vyzývat k doplnění jeho návrhu. Chování žalobce v tomto případě se soudu jeví jako účelové ve snaze prodloužit délku řízení. Takové chování účastníka však nemůže požívat ochrany soudu. Pokud by se měl soud zaobírat opakovanými žádostmi žalobce o osvobození od soudních poplatků, odepřel by tak právo druhého účastníka na účinnou obranu jeho subjektivních práv a na posouzení a rozhodnutí o sporu v přiměřené době a tím porušil zásadu hospodárnosti řízení.

S ohledem na předchozí pravomocné rozhodnutí o návrhu na osvobození od soudních poplatků soud proto konstatoval, že poměry žalobce pro účely rozhodování o návrhu na přiznání osvobození od soudních poplatků se nezměnily a svým prvním rozhodnutím ze dne 26. února 2015 je soud proto vázán s odkazem na dále uvedená ustanovení zákona, a řízení o návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků zastavil.

Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání, v němž navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, neboť má za to, že podle judikatury Ústavního soudu nová žádost o osvobození soudních poplatků nezakládá překážku věci pravomocně rozhodnuté, pokud se majetkové poměry osoby žádající osvobození, změnily. Soud neúplně zhodnotil skutečné konkrétní majetkové poměry žalobce v době podání jeho druhé žádosti o osvobození od soudních poplatků, které soud prvního stupně nezkoumal, ačkoliv žalobce uváděl, že v mezidobí došlo k zhoršení jeho majetkové situace. Většina majetku žalobce je zatížená zástavními právy třetích osob, o jejichž platnost vede žalobce řadu soudních sporů, takže takový majetek nemůže zpeněžit a použít na úhradu soudního poplatku.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobce neshledal důvodným. (MSPH 98 INS 36628/2013)

Dle § 159a odst. 5 o.s.ř. jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby věc projednávána znovu.

Dle § 103 o.s.ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Dle § 104 odst. 1 o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány.

Odvolací soud bez výhrad sdílí právní závěr soudu prvého stupně, že v této věci brání věcnému rozhodování o dalším návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků překážka věci již rozsouzené z důvodů, jež podrobně a přesvědčivě uvádí soud prvého stupně v napadeném usnesení. Žalobce ani v souvislosti s opakovanou žádostí o osvobození od placení soudních poplatků neprokázal, že se oproti rozhodování o jeho prvé žádosti změnily k horšímu jeho majetkové poměry a v pořadí druhou žádost o osvobození odůvodnil stejně jako žádost v pořadí první, o které soud věcně rozhodl a která byla zamítnuta. Soud prvního stupně žalobci zaslal formulář prohlášení právnické osoby o majetkových poměrech a dalších rozhodných skutečnostech pro osvobození od soudních poplatků, avšak žalobce v něm neuvedl žádné konkrétní skutečnosti vztahující se k jeho majetkovým poměrům a nepřiložil ke svým tvrzením žádné přílohy, ačkoliv prohlášení obsahuje poučení o tom, že žadatel je povinen prohlášení řádně a úplně vyplnit a spolu s přílohami, které osvědčují jím tvrzené údaje, soudu odevzdat, včetně tří kopií daňových přiznání před podáním žádosti, včetně závěrky a rozvahy a zůstatky na bankovních účtech, žadatel musí doložit výpisy ze svých bankovních účtů za poslední tři měsíce před podáním žádosti. Nic z toho žalobce v řízení před soudem prvního stupně, ani v řízení odvolacím, nedoložil, takže nelze dospět k jinému závěru, než že v projednání opakované žádosti o osvobození od soudních poplatků brání překážka věci již rozsouzené, neboť žalobce sice tvrdil, ale neprokázal, že se od jeho první žádosti jeho majetkové poměry ještě zhoršily.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při (MSPH 98 INS 36628/2013)

jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 14. prosince 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná