101 VSPH 811/2015-48
76 ICm 1806/2012 101 VSPH 811 /2015-48 (MSPH 60 INS 628/2011)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci konkursu prohlášeného na majetek dlužníka: SALEZA, a.s, k žalobě Jiřího Kabourka, bytem Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3, o žalobě pro zmatečnost, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5.3.2012, č.j. 2 VSPH 282/2012-B-746, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 76 ICm 1806/2012-40 ze dne 21. září 2015

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 76 ICm 1806/2012-40 ze dne 21. září 2015, se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I. výroku zastavil řízení o žalobě pro zmatečnost, kterou se žalobce domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5.3.2012, č.j. 2 VSPH 282/2012-B-746, kterým bylo odmítnuto jeho odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22.8.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-P927-25. Své rozhodnutí o zastavení řízení o žalobě pro zmatečnost odůvodnil soud prvního stupně tím, že poté, kdy pravomocně zamítl žádost žalobce o přiznání osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě pro zmatečnost, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku ze žaloby ve lhůtě 10-ti dnů od doručení usnesení. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla žalobci doručena 4. prosince 2014 a žalobce ve lhůtě stanovené soudem ani později soudní poplatek nezaplatil. Soud proto postupoval podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a řízení z tohoto důvodu zastavil. Uvedl dále, že rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku nebrání to, že žalobce opětovně, a to podáním z 5. prosince 2014, požádal o osvobození od soudních poplatků s odůvodněním, že se zhoršily jeho osobní, majetkové a výdělkové poměry od jeho předchozí žádosti o takové osvobození. Uvedl, že důvodem pro zamítnutí první žádosti o osvobození od soudních poplatků nebyly nepříznivé majetkové poměry žalobce, nýbrž to, že podanou žalobou pro zmatečnost jde u žalobce o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva a toto pravomocné usnesení o nepřiznání osvobození od soudních poplatků platí pro celé řízení, neboť důvod se nezměnil. Pod bodem II. výroku pak soud prvního stupně v napadeném usnesení rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů zastavovaného řízení s odvoláním na § 163 IZ a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání, v němž zejména uvedl, že usnesení, kterým soud zamítl jeho v pořadí první žádost o osvobození od soudních poplatků, nebylo žalobci nikdy doručeno, nemohlo tudíž nabýt právní moci, takže usnesení o zastavení soudního řízení pro nezaplacení soudního poplatku je předčasné. Dále v odvolání uvedl, že soud je v této věci nesprávně obsazen, což má za následek zmatečnost napadeného rozhodnutí a že vznesl námitku podjatosti celého soudu prvního stupně z důvodu zjevně 101 VSPH 811 /2015 (MSPH 60 INS 628/2011) nepřátelského poměru vůči jeho osobě. Navrhl, aby odvolací soud podle § 221 odst. 2 o.s.ř. věc k rozhodování přikázal jinému soudu.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobce neshledal důvodným.

K tvrzení žalobce, že mu nebylo řádně doručeno usnesení č.j. 76 ICm 1806/2012-14 ze dne 2. července 2014, kterým soud prvního stupně rozhodl, že v řízení o žalobě pro zmatečnost soud žalobci nepřiznává osvobození od soudních poplatků (bod I. výroku), zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro řízení bod II. výroku a zamítl návrh na odklad vykonatelnosti usnesení uvedeného v bodě III. výroku, odvolací soud z listin založených ve spisu soudu prvního stupně zjistil následující:

Žalobce ve své žalobě pro zmatečnost sám označil jako místo svého trvalého pobytu adresu Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3, a jako adresu pro doručování: kabourekmail@tiscali.cz. Soud prvního stupně proto správně na tuto žalobcem označenou adresu zaslal e-mailem shora uvedené usnesení, a to s písemnou žádostí, aby žalobce do tří dnů od odeslání písemnosti potvrdil její doručení datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem žalobce s tím, že nebude-li doručení v dané lhůtě potvrzeno, přistoupí soud k doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (§ 47 odst. 2 a 3 o.s.ř.). Shora uvedené usnesení doručoval soud prvního stupně žalobci opětovně. Protože žalobce nepotvrdil doručení usnesení doručované na žalobcem zvolenou e-mailovou adresu, rozhodl soud o doručování usnesení prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, popřípadě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s tím, že nadále takto bude doručovat veškeré další písemnosti. Toto sdělení doručoval soud formou usnesení č.j. 76 ICm 1806/2012-21 z 18.8.2014. Soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku dlužníka oddíl C usnesení č.j. 76 ICm 1806/2012-14 ze dne 2. července 2014, poté soud prvního stupně doručoval usnesení poštou a z doručenky založené na č. listu 24 spisu vyplývá, že soud zmíněné usnesení žalobci doručoval na adresu bydliště uvedenou v jeho žalobě. Doručenku i s usnesením soudu vrátila pošta soudu prvního stupně zpět s údajem, že zásilku nebylo možno vložit do domovní schránky, a proto písemnost vrátil soudu 21. srpna 2014. Poté soud doručoval usnesení o zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků žalobci uveřejněním v insolvenčním rejstříku oddíl C podle § 80 insolvenčního zákona a dále toto usnesení vyvěsil na úřední desce soudu 1. září 2014.

Na základě těchto zjištění dospěl odvolací soud k závěru, že není důvodná námitka žalobce o tom, že usnesení, kterým soud žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků pro řízení o zmatečnost, nenabylo právní moci, neboť nebylo řádně doručeno. Soud prvního stupně proto nepochybil, že poté usnesením č.j. 76 ICM 1806/2012-29 ze dne 3. prosince 2014 žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku ze žaloby pro zmatečnost ve výši 5.000,-Kč, a jelikož žalobce soudní poplatek ve lhůtě stanovené soudem ani později nezaplatil, napadeným usnesením řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Z usnesení, kterým soud prvního stupně pravomocně zamítl žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků, jednoznačně vyplývá, že důvodem, pro který soud této žádosti žalobce nevyhověl, nebyly nepříznivé osobní, majetkové, či výdělkové poměry žalobce, nýbrž to, že touto žalobou žalobce zjevně bezúspěšně od počátku uplatňuje své právo, a to proto, že není osobou aktivně legitimovanou k podání žaloby pro zmatečnost, neboť z insolvenčního spisu zjistil, že žalobce není účastníkem insolvenčního řízení, které probíhá u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 60 INS 628/2011. V tomto insolvenčním řízení totiž insolvenční soud usnesením z 22.8.2011 ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 1109/2011-P927-33, ukončil účast žalobce coby přihlášeného věřitele insolvenčním řízení, a to ke dni 4. října 2011. Z toho soud prvního stupně dovodil, že nejsou 101 VSPH 811 /2015 (MSPH 60 INS 628/2011)

žádné pochybnosti o tom, že žalobce není osobou oprávněnou podat žalobu pro zmatečnost a je nepochybné, že tato žaloba bude i bez věcného projednání soudem zamítnuta podle § 235f o.s.ř., takže podáním takové žaloby jde ze strany žalobce o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Z důvodů shora podrobně uvedených dospěl odvolací soud k závěru, že usnesení z 2. července 2014 č.j. 76 ICm 1806/2012-14 bylo žalobci řádně doručeno a nabylo právní moci 17. září 2014. Toto usnesení o nepřiznání od soudních poplatků je závazné pro soud i pro účastníky řízení po celou dobu řízení o žalobě pro zmatečnost, takže není třeba, aby soud v průběhu řízení vydával další rozhodnutí o opakované žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků zdůvodňované jeho zhoršenými osobními, výdělkovými a majetkovými poměry. Jelikož důvodem pro zamítnutí první žádosti o osvobození od soudních poplatků soudem prvního stupně nebyly poměry žalobce, nýbrž zjevně bezúspěšné uplatnění práva a tento právní důvod i nadále trvá, pak soud prvního stupně nepochybil, když poté, co žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku, řízení zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, neboť žalobce svou zákonnou povinnost zaplatit soudní poplatek nesplnil. Odvolací soud nezjistil žádné konkrétní skutečnosti, z nichž by bylo možno dovodit, že soud prvního stupně je v této věci je nesprávně obsazen, jak pouze obecně tvrdí žalobce v podaném odvolání, a není dán zákonný důvod pro to, aby tuto věc ve smyslu § 221 odst. 2 o.s.ř. přikazoval jinému soudu, neboť tak by mohl odvolací soud rozhodnout jen tehdy, pokud by k odvolání napadené usnesení soudu prvního stupně zrušil proto, že nebyl dodržen závazný právní názor nebo v řízení došlo k závažným vadám. Odvolací soud však napadené usnesení shledal věcně správným, a proto jej podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil, včetně akcesorického výroku o nákladech řízení.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn tím, že ve stádiu odvolacího řízení účastníkům žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 14. prosince 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová