101 VSPH 791/2017-55
č. j. 190 ICm 3335/2017 101 VSPH 791/2017-55 (MSPH 90 INS 24430/2016)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Karety ve věci žalobce: Miloš anonymizovano , anonymizovano , IČO 72826657, sídlem J. A. Komenského 764, Hostinné zastoupený JUDr. Jaroslavem Šantrochem, sídlem Veleslavínova 66, Trutnov proti žalovaným: 1) JUDr. Ing. Ivan Rott, sídlem Křížová 98/18, Brno, insolvenční správce dlužnice Lenky anonymizovano 2) Lenka anonymizovano , anonymizovano , bytem Běhounkova 2456/43, Praha 5 o určení pravosti, výše a pořadí pohledávky žalobce, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 190 ICm 3335/2017-40 ze dne 22. září 2017

takto: I. Usnesení Městského soudu v Praze č. j. 190 ICm 3335/2017-40 ze dne 22. září 2017 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění: 1. Městský soud v Praze jako soud I. stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I. zastavil řízení o žalobě žalobce na určení pravosti, výše a pořadí pohledávky, přihlášené co pohledávka zajištěná a popřená při přezkumném jednání insolvenčním správcem i dlužnicí. Učinil tak poté, kdy předtím, než začal jednat o věci samé, vzal žalobce žalobu v plném rozsahu zpět svým podáním ze dne 18. 9. 2017. Současně se zastavením řízení rozhodl soud I. stupně napadeným usnesením ve výrocích pod body II. a III., že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, což zdůvodnil tím, že vůči prvnímu žalovanému nelze přiznat žalobci náhradu nákladů řízení s ohledem na § 202 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a druhé žalované žádné náklady řízení nevznikly a dále rozhodl o tom, že vrací žalobci zaplacenou část soudního poplatku 4.000 Kč podle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích. 2. Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání a napadl jím jak výrok o zastavení řízení pod bodem I., tak i akcesorické výroky o náhradě nákladů řízení a vrácení části soudního poplatku. V odvolání uvedl, že žalobce vzal žalobu zpět svým podáním z 18. 9. 2017 jen proto,

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová. isir.justi ce.cz 190 ICm 3335/2017 (MSPH 90 INS 24430/2016)

že první žalovaný-insolvenční správce dlužnice po podání incidenční žaloby vzal zpět popření sporné pohledávky žalobce. K tomuto zpětvzetí popření pohledávky se však druhá žalovaná nepřipojila, a proto soud postupoval nesprávně, když řízení zastavil proti oběma žalovaným, ač žalobce zpětvzetím žaloby mínil zpětvzetí jen ve vztahu k prvnímu žalovanému, který vzal zpět svůj popěrný úkon vůči pohledávce žalobce, takže měl soud zastavit řízení jen proti prvnímu žalovanému a nikoliv žalované dlužnici Lence anonymizovano . 3. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobce neshledal důvodným. 4. Žalobce podal žalobu na určení pravosti, výše a pořadí své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení, co pohledávky zajištěné proti popírajícímu insolvenčnímu správci a dlužnici, ohledně níž insolvenční soud usnesením č. j. 90 INS 24430/2016-B-16 schválil řešení jejího úpadku oddlužením-plněním splátkového kalendáře. 5. Přípisem doručeným soudu I. stupně 18. 9. 2017 vzal žalobce prostřednictvím svého zástupce žalobu zpět a navrhl zastavení incidenčního řízení, což zdůvodnil tím, že žalovaný insolvenční správce vzal zpět své popření sporné pohledávky žalobce a insolvenční soud ve svém usnesení ze 14. 9. 2017 konstatoval, že zjištěná pohledávka žalobce, která je předmětem tohoto incidenčního sporu, se uspokojí z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění v usnesení specifikovaném. V přípisu pak žalobce výslovně uvedl, že bere žalobu zpět, a to v celém rozsahu, neboť jeho sporná pohledávka se považuje v insolvenčním řízení za zjištěnou. 6. Neobstojí proto tvrzení žalobce v odvolání, že tímto podáním vzal žalobu zpět jen proti prvnímu žalovanému a nikoliv proti druhé žalované-dlužnici v oddlužení. 7. Tento výklad obsahu písemného projevu žalobce obsahujícího zpětvzetí žaloby není a nemůže být na újmu žalobce, neboť za situace, kdy insolvenční správce vzal zpět své popření pohledávky zajištěného věřitele (žalobce), pak předmět tohoto incidenčního sporu odpadl vůči oběma žalovaným, neboť popření pohledávky zajištěného věřitele dlužníkem nemá vliv na její zjištění, tedy nemá za následek, že jde o pohledávku účinně popřenou a pokud by žalobce nevzal žalobu zpět i proti žalované dlužnici, soud by v každém případě tuto žalobu zamítl pro nedostatek pasivní věcné legitimace této žalované vyplývající z § 410 odst. 5 insolvenčního zákona v platném znění. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že popření pohledávky věřitele dlužníkem má tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem jen u přihlášené pohledávky nezajištěného věřitele. Jestliže dlužnice v této věci popřela pohledávku zajištěného věřitele (žalobce), pak s tímto jejím popřením nejsou spojeny žádné účinky a jde o pohledávku zjištěnou, pokud není popřena insolvenčním správcem. 8. Shora uvedené odvolací soud uvádí pro úplnost, a proto, aby odstranil pochybnosti žalobce, zda jeho pohledávka, která byla předmětem tohoto incidenčního sporu, se pokládá v insolvenčním řízení za pohledávku zjištěnou, i když to konstatuje sám insolvenční soud ve svém usnesení ze 14. 9. 2017 (B-16) 9. Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu I. stupně jako věcně správné potvrdil podle § 219 o.s.ř. včetně věcně správných výroků o náhradě nákladů řízení a o vrácení soudního poplatku žalobci. 10. Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn tím, že žalobce neměl v odvolacím řízení úspěch a žalovaným v tomto stadiu řízení žádné náklady nevznikly.

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová. 190 ICm 3335/2017 (MSPH 90 INS 24430/2016)

Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadený rozsudek závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

Praha 9. ledna 2018

JUDr. Jiří Goldstein, v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová.