101 VSPH 779/2017-83
č. j. 159 ICm 834/2017 101 VSPH 779/2017-83 (MSPH 59 INS 26062/2015)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Karety ve věci žalobce: AS ZIZLAVSKY, v.o.s., IČO 28490738, sídlem Širovká 36/5, Praha 1, insolvenční správce dlužníka SHANGHAI MALING (CZECH), a.s. zastoupený JUDr. Zbyňkem Petrem, advokátem, sídlem Široká 5, Praha 1 proti žalovanému: Qidong anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Areálem 487/33, Praha 10 zastoupený Mgr. Ondřejem Krumniklem, LL.M., advokátem, sídlem U Sluncové 666/12a, Praha 8 o odpůrčí žalobě, o odvolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 159 ICm 834/2017-69 ze dne 31. října 2017

takto: Usnesení Městského soudu v Praze č. j. 159 ICm 834/2017-69 ze dne 31. října 2017 se ve výroku pod bodem III. mění tak, že se žalovanému neukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady tlumočnického úkonu ve výši 10.000 Kč.

Odůvodnění: Městský soud v Praze jako soud I. stupně ve výroku uvedeným usnesením pod body I. a II. rozhodl o zproštění funkce tlumočníka Prof. JUDr. Ph.Dr. Michala Tomáška, Dr. Sc., a ustanovil tlumočníkem Mgr. Šárku Masárovou, jako tlumočnici z jazyka čínského a anglického, a to v rámci řízení o odpůrčí žalobě podané insolvenčním správcem proti žalovanému, jehož mateřštinou je čínština. Pod bodem III. výroku pak uložil žalovanému, aby zaplatil zálohu na náklady tlumočnického úkonu ve výši 10.000 Kč ve stanovené lhůtě na účet soudu. Usnesení obsahuje poučení, že proti tomuto usnesení není odvolání ani dovolání přípustné. Proti tomuto usnesení podal žalovaný včas odvolání, kterým napadl toliko výrok pod bodem III. o povinnosti zaplatit zálohu na ustanoveného tlumočníka ve výši 10.000 Kč s tím, že má za to, že do tohoto výroku je odvolání přípustné, neboť jej nelze podřadit pod žádné z usnesení vyjmenovaných v § 202 odst. 1 o.s.ř., proti kterým odvolání není přípustné. Poukázal na to, že stejná povinnost složit zálohu byla žalovanému určena soudem I. stupně usnesením ze dne 19. 10. 2017, kterým soud ustanovil tlumočníkem JUDr. Ph.Dr. Michala Tomáška, takže tutéž povinnost mu soud nemůže ukládat dvakrát a navíc jde o rozhodnutí věcně nesprávné, neboť rozhodnutí soudu o povinnosti účastníka složit zálohu na náklady tlumočníka proto, aby mohl v řízení jednat ve své mateřštině, nemá oporu v občanském soudním řádu. Poukázal zejména na § 141 odst. 1 o.s.ř., podle něhož náklady spojené s tím, že účastník řízení jedná ve své mateřštině, nese stát a platí je také stát bez nároku na náhradu proti účastníkům řízení, který využil svého zákonného práva jednat před soudem ve své mateřštině. Navrhl proto, aby v tomto výroku odvolací soud usnesení soudu I. stupně zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová. isir.justi ce.cz 159 ICm 834/2017 (MSPH 59 INS 26062/2015)

Odvolací soud v rozsahu podaného odvolání přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 o.s.ř. a dospěl k závěru, že jde o odvolání přípustné a důvodné. Soud I. stupně poučil účastníky řízení, že proti napadenému usnesení není odvolání přípustné, takže toto poučení platí i pro jeho rozhodnutí pod bodem III. o povinnosti žalovaného zaplatit zálohu na náklady tlumočníka, ačkoliv v tomto směru jde o poučení nesprávné. Usnesení o povinnosti žalovaného zaplatit zálohu na ustanoveného tlumočníka není usnesením o záloze na náklady důkazu ve smyslu § 202 odst. 1 písm. k) o.s.ř. a nejde o zálohu na náklady důkazu. Náklad, spojený s ustanovením tlumočníka účastníku řízení (žalovanému), je náklad státu vzniklý v souvislosti s tím, že podle § 18 o.s.ř. účastníci mají právo v občanském soudním řízení jednat před soudy ve své mateřštině a soud je povinen jim zajistit stejné možnosti k uplatnění práv. To, že jde o náklad řízení a nikoliv náklad důkazu jednoznačně vyplývá z § 141 odst. 2 o.s.ř. podle něhož mimo jiné náklady spojené s tím, že účastník jedná ve své mateřštině platí stát. Rozhodnutí soudu I. stupně o povinnosti žalovaného, jemuž soud ustanovil tlumočníka k tomu, aby mohl před soudem jednat ve své mateřštině (čínštině), nemá proto oporu v § 141 odst. 1 o.s.ř. upravujícího možnost soudu uložit účastníku řízení, aby složil zálohu na náklady důkazu, a navíc tyto náklady tlumočeného nese stát bez nároku na náhradu proti tomu účastníku, v jehož prospěch byl tlumočník ustanoven k realizaci jeho práva zaručeného mu zákonem v § 18 o.s.ř. Z těchto všech důvodů proto odvolací soud napadené usnesení ve výroku pod bodem III. změnil tak, že se povinnost zaplatit zálohu na náklady spojené s tlumočníkem neukládá (§ 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 15. ledna 2018

JUDr. Jiří Goldstein, v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová.