101 VSPH 778/2017-37
č. j. 190 ICm 3295/2017 101 VSPH 778/2017-37 (MSPH 91 INS 4684/2011)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Karety v právní věci žalobce: JUDr. Vladimír anonymizovano , anonymizovano , bytem Emy Destinové 1858/26, Ústí nad Labem proti žalovanému: ČEPRO, a.s., IČO 60193531, sídlem Dělnická 213/12, Praha 7 zastoupený JUDr. Jaromírem Císařem, advokátem, sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 o žalobě pro zmatečnost, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2017, č. j. 190 ICm 3295/2017-17

takto: I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2017 č. j. 190 ICm 3295/2017-17 se ve výroku pod bodem II. o náhradě nákladů řízení potvrzuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění: Městský soud v Praze jako soud I. stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I. zastavil řízení o žalobě pro zmatečnost, jíž se žalobce domáhal zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 3 VSPH 514/2017-A-346 ze dne 23. 5. 2017, a to podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, protože žalobce přes výzvu soudu nezaplatil soudní poplatek ze žaloby pro zmatečnost, ačkoliv byl o následcích nezaplacení soudního poplatku poučen. Výrok o náhradě nákladů řízení odůvodnil soud I. stupně odkazem na § 146 odst. 2 věta prvá o.s.ř., neboť žalobce nezaplacením soudního poplatku zavinil zastavení řízení a má proto zákonnou povinnost hradit náklady, jež vznikly žalovanému za jeho zastoupení advokátem, a to za dva úkony právní služby (převzetí zastoupení a vyjádření k žalobě) ve výši 3.100 Kč za jeden úkon právní služby a k tomu přiznal ještě 2 x 300 Kč režijní paušál advokáta podle § 13 advokátního tarifu, tedy podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. Tuto náhradu zvýšil o DPH, neboť zástupce žalovaného prokázal, že je plátcem této daně. Proti tomuto usnesení, a to jen proti výroku o náhradě nákladů řízení, podal žalobce včas odvolání, které přes výzvu soudu nezdůvodnil. Odvolací soud v rozsahu podaného odvolání přezkoumal napadené usnesení ve výroku o náhradě nákladů řízení a odvolání neodmítl, přestože nebylo odůvodněno, ale rozhodl o něm věcně. To proto, že výrok o náhradě nákladů řízení není obsažen v rozhodnutí ve věci samé, nýbrž v usnesení, jímž se řízení končí jeho zastavením (§ 212a odst. 2 o.s.ř.).

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová. isir.justi ce.cz 190 ICm 3295/2017 (MSPH 91 INS 4684/2011)

Odvolání žalobce není důvodné. Napadením usnesením soud I. stupně zastavil řízení o žalobě pro zmatečnost pro nezaplacení soudního poplatku ze žaloby žalobcem, tedy podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Nesplnění této zákonné povinnosti žalobce, představuje jeho procesní zavinění na zastavení řízení ve smyslu § 146 odst. 2 o.s.ř., na který soud I. stupně správně poukázal a jehož důsledkem je zákonná povinnost hradit náklady řízení, jež vznikly druhému účastníku sporného řízení, tedy žalovanému v této věci. Žalovaný byl v řízení před jeho zastavením zastoupen advokátem a náklady tím žalovanému vzniklé představují paušální odměnu advokáta a režijní paušál stanovené ve správné výši podle vyhlášky 177/1996 Sb. a správně soud přiznal žalovanému k náhradě i DPH podle § 137 odst. 3 o.s.ř. Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu I. stupně ve výroku o náhradě nákladů řízení jako věcně správné potvrdil podle § 219 o.s.ř. Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn tím, že ve stadiu odvolacího řízení úspěšnému žalovanému žádné náklady, které by uplatnil k náhradě, nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 6. února 2018

JUDr. Jiří Goldstein, v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová.