101 VSPH 77/2012-79
57 ICm 3247/2011 101 VSPH 77/2012-79 (KSLB 57 INS 7373/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr.Františka Kučery a soudců JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní věci žalobce: LIF, a.s., IČ 40232751, sídlem Jablonecká 7/22, Liberec 5, zastoupený Mgr.Zuzanou Kučerovou, advokátkou, sídlem Vesecká 1, Liberec 25, proti žalované: JUDr.Mgr. Martina Jinochová Matyášová, sídlem Petrohradská 390, Praha 10, insolvenční správkyně dlužníka KL-OIL, s.r.o., o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, č.j. 57 ICm 3247/2011-71 ze dne 20.února 2012, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, č.j. 57 ICm 3247/2011-71 ze dne 20.února 2012 se mění tak, že se žaloba neodmítá.

Odůvodnění

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením odmítl žalobu na určení pravosti pohledávky přihlášené žalobcem do insolvenčního řízení ve výši 32,335.693,-Kč a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Spornou pohledávku popřela žalovaná při přezkumném jednání dne 7.11.2011 a žalobce podal žalobu k soudu včas. Usnesením ze dne 19.12.2011 soud prvního stupně žalobce vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů doplnil žalobu o sdělení, jak byla určena cena semen řepky olejné, za níž bylo zboží dlužníkovi prodáváno. Žalobce soudu sdělil, že cena zboží byla stanovena prodejní cenou od Agropol Trading, s.r.o. na základě odebraného množství a byla navýšena žalobcem o režijní náklady, celkově o 2 %. Dalším usnesením ze dne 16.1.2012 soud žalobce vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů doplnil žalobu tak, že výslovně sdělí cenu zboží v roce 2008 a 2009 a sdělí, kolik tun zboží dodal dlužníkovi a zda se dlužná částka vztahuje pouze k dodávkám podle kupní smlouvy ze dne 31.7.2008, nebo též k dodávkám podle smlouvy ze dne 12.6.2008. Na tuto výzvu žalobce nereagoval, a proto soud postupoval podle § 160 odst.4 IZ, a žalobu odmítl, neboť má nedostatky, které se nepodařilo odstranit, a které brání soudu v řízení o žalobě. Vady žaloby, které brání jejímu projednání, spatřuje soud prvního stupně v tom, že není zřejmé, jak žalobce dospěl k výši dlužné částky, konkrétně kolik tun semen řepky olejné dodal dlužníkovi a za jakou cenu. Výrok o nákladech řízení odůvodnil § 146 odst.3 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání a navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se žaloba neodmítá. Je přesvědčen, že žaloba je projednatelná, neboť z ní i z jejího doplnění vyplývá, že žalobce pro úpadce nakupoval, a prodával mu semena řepky olejné, jednotlivé dodávky mu vyúčtovával a celková výše dlužníkem nezaplacených faktur činí 32,335.693,-Kč. Žaloba je projednatelná i s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které žalobce ve svém odvolání uvádí a rozvádí. Dále v odvolání uvedl, že cena jednotlivých dodávek semen se lišila při každé konkrétní dodávce a její cena je uvedena vždy v příslušné faktuře. V doplnění žaloby žalobce doložil faktury od 57 ICm 3247/2011 (KSLB 57 INS 7373/2011) svého dodavatele, a tomu odpovídající jeho fakturu dlužníkovi. Z těchto dokladů je podle žalobce zřejmé, na základě jaké smlouvy bylo to které zboží od dodavatele nakupováno.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst.2 písm.c) o.s.ř., a odvolání shledal důvodným.

To, že žalobce v žalobě, či v jejím doplnění nedoložil podle soudu prvního stupně dostatečné důkazy vztahující se k výši popřené pohledávky není vadou žaloby, která by bránila jejímu projednání a nepředstavuje nedostatek podmínky řízení ve smyslu § 160 odst.5 IZ, ale může mít za následek pouze právní závěr soudu, že žalobce výši popřené pohledávky neprokázal, a že soud eventuálně po zhodnocení předložených důkazů žalobu zamítne rozsudkem. Otázka výše popřené pohledávky pak bude rozhodná pro posouzení věcné (nikoliv procesní) důvodnosti žaloby, jen jestliže žalovaná při přezkumném jednání popřela nejen pravost pohledávky (§ 193 IZ), ale i výši sporné pohledávky (§ 194 IZ).

Z těchto všech důvodů odvolací soud proto postupem podle § 220 odst.1 ve spojení s § 167 odst.2 o.s.ř. usnesení změnil tak, že se žaloba neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 4.dubna 2012

JUDr.František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová