101 VSPH 753/2015
156 ICm 3756/2014 101 VSPH 753 /2015 (KSPL 56 INS 23081/2013)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobce: Mgr. Viktor Švantner, sídlem Mikulášská třída 455/9, Plzeň, insolvenční správce dlužníka Cyklo-bike s.r.o., proti žalovanému: BPG Holding a.s., sídlem Politických vězňů 912/10, Praha 1, IČO 24149403, o určení neplatnosti a neúčinnosti právního úkonu dlužníka, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. 156 ICm 3756/2014-42 ze dne 3. července 2015

takto:

Odvolání žalobce se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni jako soud prvního stupně v záhlaví uvedeným usnesením rozhodl, že žalovanému se pro toto řízení o určení neplatnosti a neúčinnosti právního úkonu dlužníka a vydání plnění do majetkové podstaty dlužníka ustanovuje opatrovník, a to JUDr. Petr Knobloch, advokát. Své rozhodnutí odůvodnil soud prvého stupně tím, že v průběhu řízení zjistil, že žalovaný nemá v obchodním rejstříku zapsaný kompletní statutární orgán, tzn. představenstvo čítající předsedu a dva členy, ale má v obchodním rejstříku zapsaného pouze jiného člena představenstva-Radka Záhejského. Z tohoto dovodil, že žalovaný, jako právnická osoba, nemůže před soudem vystupovat, protože tu není osoba oprávněná za ni jednat a je namístě podle § 29 odst. 2 o.s.ř. ustanovit žalovanému pro řízení opatrovníka.

Proti tomuto usnesení dal včas odvolání žalobce-insolvenční správce dlužníka a uvedl v něm, že současný stav, tj. existence pouze jiného člena představenstva, je plně v souladu se zákonem o obchodních korporacích a s platnou společenskou smlouvou žalovaného, takže nejsou splněny zákonné podmínky pro ustanovení opatrovníka žalovanému.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a dospěl k závěru, že žalobce jako účastník řízení není osobou oprávněnou podat odvolání, kterým soud v průběhu řízení ustanovil žalovanému opatrovníka podle § 29 odst. 2 o.s.ř.

To proto, že účastníkem řízení o určení opatrovníka je pouze právnická osoba, které byl opatrovník soudem ustanoven a dále tento opatrovník sám, a jen to jsou osoby, jejichž práva jsou usnesením o ustanovení opatrovníka dotčeny, zatímco práva žalobce tímto usnesením nijak dotčena nejsou. 101 VSPH 753 /2015 (KSPL 56 INS 23081/2013)

Občanský soudní řád v § 201 sice uvádí, že rozhodnutí soudu vydané v prvním řízení může napadnout odvoláním účastník, ale to je třeba vykládat tak, že je to jen ten účastník, kterému nebylo rozhodnutím soudu prvního stupně plně vyhověno, popřípadě kterému byla tímto rozhodnutím způsobena jiná určitá újma na jeho právech. Usnesení o ustanovení opatrovníka žalovanému v incidenčním sporu není rozhodnutím, kterým by soud žalobci způsobil jakoukoliv újmu na jeho právech účastníka řízení.

Ze shora uvedeného odvolací soud dovodil, že žalobce není osobou oprávněnou odvolání proti napadenému usnesení vydat a proto postupoval pole § 218 písm. b) o.s.ř. a odvolání odmítl, protože bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 237 odst. 1 písm. e) o.s.ř.).

V Praze dne 13. listopadu 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová