101 VSPH 752/2017-131
198 ICm 3560/2014 101 VSPH 752/2017-131 (MSPH 98 INS 36628/2013)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobce: Megantic Invest, s.r.o., IČO 24288241, sídlem Mečová 358/8, Brno, proti žalované: JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., sídlem Sokolská tř. 22, Moravská Ostrava, insolvenční správkyně dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, zast. Mgr. Ing. Josefem Davidem, advokátem, sídlem Zlatnická 1582/10, Praha 1, o vyloučení směnky ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 198 ICm 3560/2014-114, ze dne 21. června 2017, ve spojení s opravným usnesením téhož soudu č. j. 198 ICm 3560/2014-119 ze dne 7. srpna 2017,

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č. j. 198 ICm 3560/2014-114 ze dne 21. června 2017 ve znění opravného usnesení č. j. 198 ICm 3560/2014-119 ze dne 7. srpna 2017 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze, jako soud I. stupně, ve výroku uvedeným usnesením zastavil odvolací řízení o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze o odmítnutí žaloby ze dne 4. 3. 2016 č. j. 198 ICm 3560/2014-64 poté, kdy bylo pravomocně rozhodnuto, že se žalobci nepřiznává pro řízení osvobození od soudních poplatků a žalobce ve lhůtě stanovené soudem nezaplatil soudní poplatek z odvolání. Postupoval tak podle § 2 odst. 1 ve spojení s § 4 a § 7 zákona o soudních poplatcích s tím, že podle § 9 odst. 1 tohoto zákona soud řízení zastaví, jestliže poplatník ve lhůtě stanovené soudem vyměřený soudní poplatek nezaplatí.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání, které odůvodnil pouze tím, že s rozhodnutím nesouhlasí.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobce neshledal důvodným. isir.justi ce.cz 198 ICm 3560/2014 (MSPH 98 INS 36628/2013)

Z obsahu spisu je nepochybné a žalobce to ani nesporuje, že jeho návrh na osvobození od soudních poplatků pro řízení byl soudy obou stupňů pravomocně zamítnut a že žalobce přes výzvu soudu a ve lhůtě jím určené nezaplatil soudní poplatek z odvolání. Za této situace soud I. stupně správně postupoval podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, podle něhož, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Z těchto všech důvodů odvolací soud usnesení soudu I. stupně podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn tím, že v tomto stadiu řízení úspěšné žalované náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadený rozsudek závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 4. prosince 2017

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela