101 VSPH 73/2013-254
78 ICm 923/2010 101 VSPH 73/2013-254 (MSPH 78 INS 4635/2008)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní vďci žalobkynď: JUDr.Ji ina Lužová, sídlem Dušní 22, Praha 1, insolven ní správkynď dlužníka FERRO BUILDING, a.s., proti žalovaným: 1/ Ji í anonymizovano , anonymizovano , bytem Novina 179, Kryštofovo údolí, a 2/ Ing.Ji í Šubr, sídlem Na Jezírku 624, Liberec 6, insolven ní správce dlužníka Ji ího anonymizovano , zastoupený Mgr.Ing.Ivo Halou, advokátem, sídlem Anglická 140/20, Praha 2, o ur ení neplatnosti právního úkonu dlužníka Ji ího anonymizovano , o odvolání žalobkynď proti rozsudku Mďstského soudu v Praze .j. 78 ICm 923/2010-215 ze dne 5.zá í 2012,

takto:

I.Rozsudek Mďstského soudu v Praze .j. 78 ICm 923/2010-215 ze dne 5.zá í 2012 se zrušuje v ásti, v níž zamítl žalobu na ur ení, že spole nost FERRO BUILDING, a.s. je vlastníkem 5 kus listinných akcií na majitele s po adovými ísly 6, 7, 8, 9 a 10 emitenta SEISIN, a.s. a v tomto rozsahu se ízení zastavuje; jinak se tento rozsudek ve vztahu k žalovanému 1/ potvrzuje, ve vztahu k žalovanému 2/ se mďní tak, že se ur uje neplatnost smlouvy ze dne 4. íjna 2007 uzav ené mezi spole ností FERRO BUILDING, a.s. a Ji ím anonymizovano o p evodu 5 kus listinných akcií znďjících na majitele s po adovými ísly 6, 7, 8, 9 a 10, každá ve jmenovité hodnotď 100.000,-K , emitenta SEISIN, a.s.

II.Žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení p ed soudy obou stupě .

Od vodnďní

Mďstský soud v Praze jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I.výroku rozhodl, že žaloba se zamítá, a pod bodem II.výroku rozhodl o povinnosti zaplatit žalovanému 2/ na náhradu náklad ízení 13.800,-K . 78 ICm 923/2010 (MSPH 78 INS 4635/2008)

Žalobou, kterou soud prvního stupnď v bodď I.výroku zamítl, se žalobkynď domáhala, aby soud ur il, že smlouva, kterou uzav el dlužník FERRO BUILDING, a.s. jako prodávající se žalovaným 1/ jako kupujícím dne 4.10.2007, o p evodu akcií spole nosti SEISIN, a.s. s po adovými ísly 6, 7, 8, 9 a 10 (dále jen akcie) je neplatným úkonem, a dále se domáhala, aby soud ur il, že dlužník na stranď žalobkynď je vlastníkem uvedených akcií.

P i svém rozhodování vyšel soud prvního stupnď z tďchto zjištďní:

-Ji í anonymizovano byl dne 4.10.2007 p edsedou p edstavenstva spole nosti FERRO BUILDING, a.s., základní jmďní této spole nosti v dobď uzav ení smlouvy o prodeji akcií inilo 29,000.000,-K a cena za p evádďné akcie byla smlouvou dohodnuta na 2,500.000,-K , -žalobkynď p edložila soudu k d kazu smlouvu o p evodu akcií ze dne 4.10.2007, která byla za prodávajícího podepsána Ivou anonymizovano , lenkou p edstavenstva spole nosti, -žalovaný 2/ p edložil k d kazu smlouvu o prodeji akcií z téhož dne, kterou podepsal za prodávajícího i kupujícího Ji í anonymizovano (žalovaný 1/), z výpisu z obchodního rejst íku dlužníka na stranď žalobkynď pak soud zjistil, že Ji í anonymizovano byl dne 4.10.2004 p edsedou p edstavenstva spole nosti, za niž jednal samostatnď, jinak za spole nost mohli jednat vždy jen dva lenové p edstavenstva spole nď.

Poté, kdy soud prvního stupnď z výpovďdi svďdkynď Ivy anonymizovano zjistil, že smlouvu o p evodu akcií ze dne 4.10.2007, která byla p edložena k d kazu, nepodepsala, po stránce právní dovodil, že smlouva, která byla za prodávajícího podepsána a uzav ena Ivou anonymizovano - lenkou p edstavenstva, je smlouvou absolutnď neplatnou, protože ta nebyla oprávnďna samostatnď za spole nost tento úkon init. P i svém závďru odkázal soud prvního stupnď na rozsudek Nejvyššího soudu yR sp.zn. 29 Odo 198/2002, podle nďhož jestliže spole enská smlouva ur uje, že jménem spole nosti jedná více jednatel spole nď, nejde o omezení jednatelského oprávnďní ve smyslu § 133 odst.2 obch., ale o ur ení zp sobu jednání jménem spole nosti podle § 133 odst.1 obch.zák.

Naopak smlouvu o prodeji akcií z téhož dne podepsanou za obď smluvní strany Ji ím anonymizovano shledal soud prvního stupnď platnou. Žalobkynď podle názoru soudu prvního stupnď nep edložila dostatek d kaz k tomu, aby soud shledal d vodnou její námitku o tom, že smlouva podepsaná za obď smluvní strany jen Ji ím anonymizovano je smlouvou absolutnď neplatnou podle § 37 ob . zák. pro nedostatek vážnosti v le Ji ího anonymizovano , který žalobkynď spat ovala v tom, že smlouvu nemohl myslet vážnď, když již p edtím uzav ela smlouvu stejného obsahu lenka p edstavenstva Iva anonymizovano za prodávajícího. Neshledal rovnďž d vodnou námitku žalobkynď, že smlouva ze dne 4.10.2007 je neplatná pro rozpor s § 196a odst.3 obch.zák. K posouzení toho, zda jde o smlouvu uzav enou v režimu tohoto ustanovení obchodního zákoníku, soud rozhodl o provedení d kazu znaleckým posudkem soudním znalcem, kterého v ízení ustanovil k ur ení obvyklé ceny akcií p evádďných smlouvou. Ze znaleckého posudku ze dne 16.3.2012, v etnď jeho doplnďní ze dne 5.9.2012, pak zjistil, že tržní hodnota p evádďných akcií byla ke dni 4.10.2007 celkem 1.519.000,-K , p i emž hodnota jedné akcie byla 303.703,-K . Metodu, kterou znalec použil ke stanovení obvyklé ceny akcií, a to metodu likvida ní, shledal soud prvního stupnď správnou, nebo znalec dostate nď zd vodnil tuto konkrétní použitou metodu p i vypracování znaleckého posudku.

Ze znaleckého posudku dovodil, že na smlouvu o prodeji akcií ze dne 4.10.2007 režim § 196a odst.3 obch.zák. nedopadá, nebo hodnota p evádďných akcií byla nižší, než 1/10 78 ICm 923/2010 (MSPH 78 INS 4635/2008) upsaného základního kapitálu p evádďjící spole nosti.

Výrok o nákladech ízení od vodnil soud prvního stupnď úspďchem žalovaných ve vďci, a tím, že žalovanému 1/ žádné náklady ízení nevznikly.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkynď v as odvolání. Uvedla v nďm, že se soud prvního stupnď dostate nď nezabýval nedostatkem vážnosti v le Ji ího anonymizovano p i podpisu smlouvy o p evodu akcií ze dne 4.10.2007, když je zjevné, že Ji í anonymizovano smlouvu podepsal až poté, kdy již byla uzav ena smlouva podepsaná Iva anonymizovano , tedy v dobď, kdy se již považoval Ji í anonymizovano za vlastníka akcií na základď d íve uzav ené smlouvy. Žalobkynď p itom k nedostatku vážnosti v le p edkládala soudu prvního stupnď d kazy, a to zejména zápis z jednání valné hromady spole nosti SEISIN, a.s. konané dne 18.9.2008, kdy na základď smlouvy podepsané Ivou anonymizovano žalovaný 1/ vykonával na této valné hromadď akcioná ská práva, a dále nabízela i d kaz exeku ním spisem ve vďci oprávnďného EKS Factoring, s.r.o. proti povinnému Ji ímu anonymizovano , v nďmž soudní exekutor JUDr.Dalimil Mika p edmďtné akcie sepsal jako majetek povinného Ji ího anonymizovano opďt na základď smlouvy o p evodu akcií podepsané Ivou anonymizovano . Tyto d kazní návrhy, stejnď jako výslech soudního exekutora, však soud prvního stupnď odmítl provést. Dále poukazovala na to, že soud prvního stupnď nesprávnď posoudil platnost smlouvy podepsanou za obď smluvní strany Ji ím anonymizovano , nebo tato smlouva je absolutnď neplatná i podle § 190 odst.3 obch.zák. K platnosti smlouvy je t eba, aby smlouva mďla písemnou formu a listina byla podepsána p ed orgánem povď eným legalizací, a takovou smlouvu žalovaní k d kazu nep edložili. Kone nď namítla, že znalecký posudek není dostate ným d kazem o tom, že smlouva o p evodu akcií není smlouvou podléhající režimu § 196a odst.3 obch.zák., a ve svém odvolání rozebírala podrobné d vody, pro které je použitá metoda oceěování obvyklé ceny akcií nesprávná. Navrhla, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď zrušil a vďc mu vrátil k dalšímu ízení, eventuálnď aby jej zmďnil tak, že se žalobď vyhovuje.

Žalovaný 1/ se k odvolání nevyjád il, žalovaný 2/ navrhl potvrzení napadeného rozsudku z d vod v nďm uvedených. Tvrdil, že smlouva podepsaná Ji ím anonymizovano za obď smluvní strany mohla být podepsána p ed orgánem povď eným legalizací, nebo tuto smlouvu žalovaný p edložil soudu pouze v kopii, takže není vylou eno, že ovď ovací doložka se nachází na poslední stranď smlouvy, která nebyla Mďstskému soudu v Praze p edložena. Navíc tuto skute nost žalobkynď nenamítala v ízení p ed soudem prvního stupnď, které je ovládáno zásadou zákonné koncentrace ízení, takže tato odvolací námitka není odvolacím d vodem, a odvolací soud by se jí nemďl zabývat.

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek, jakož i ízení jemu p edcházející podle § 212 a § 212a o.s. ., a dospďl k následujícím závďr m:

1/ K áste nému zastavení ízení:

Žalobní návrh obsažený v žalobď ze dne 4.8.2010 obsahuje kromď návrhu na ur ení neplatnosti smlouvy o prodeji akcií (dále jen smlouva) též návrh na ur ení, že dlužník FERRO BUILDING, a.s. je vlastníkem akcií.

V ásti, v níž se žalobkynď domáhala ur ení svého vlastnictví k akciím, vzala v odvolacím ízení žalobu zpďt se souhlasem žalovaného 2/, a odvolací soud proto postupoval podle § 222a odst.1, 2 o.s. . a v rozsahu zpďtvzetí žaloby rozsudek soudu prvního 78 ICm 923/2010 (MSPH 78 INS 4635/2008) stupnď zrušil a ízení zastavil.

2/ K otázce pasivní legitimace žalovaných:

Žalobu na ur ení neplatnosti smlouvy uzav ené mezi dlužníkem na stranď žalobce jako prodávajícím a žalovaným 1/ jako kupujícím, podala žalobkynď jak proti insolven nímu dlužníkovi samotnému, tak proti jeho insolven nímu správci (žalovaný 2/). Soud v insolven ním ízení zjistil úpadek Ji ího anonymizovano , a na jeho majetek prohlásil konkurs ještď p ed podáním této žaloby.

Podle názoru odvolacího soudu žalovaný 1/ po prohlášení konkursu p estal být osobou s dispozi ním oprávnďním (§ 231 odst.2 IZ) a žaloba na ur ení neplatnosti právního úkonu takového dlužníka m že smď ovat jen proti jeho insolven nímu správci, na nďhož p ešla všechna dispozi ní oprávnďní k majetku dlužníka, tj. i k akciím, které žalovaný 1/ koupil od dlužníka na stranď žalobkynď, a jen insolven ní správce je osobou, která po právní moci rozsudku, kterým bude žalobď o neplatnost právního úkonu dlužníka vyhovďno, má povinnost plnďní z neplatného právního úkonu dlužníka vydat žalobkyni (§ 233, § 246 odst.1 a § 248 odst.4 IZ). Žalovaný 2/ u inil v odvolacím ízení nesporným, že akcie zapsal do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ji ího anonymizovano .

Z tďchto d vod dospďl odvolací soud k závďru, že zamítavý rozsudek soudu prvního stupnď ve vďci samé obstojí proti žalovanému 1/, nebo ten není ve sporu pasivnď legitimován. Jen z tohoto d vodu v této ásti napadený rozsudek odvolací soud potvrdil, nebo je ve výroku správný (§ 219 o.s. .).

3/ K otázce platnosti smlouvy:

Odvolací soud sice sdílí právní názor soudu prvního stupnď o neplatnosti smlouvy podepsané za prodávajícího jen Ivou anonymizovano z d vod , které tento soud uvádí v od vodnďní napadeného rozsudku, p esto dospďl k závďru, že obď smlouvy z tohoto dne, tedy i ta, jež je za obď smluvní strany podepsána žalovaným 1/-Ji ím anonymizovano , jsou smlouvy absolutnď neplatné, nikoliv pro rozpor s § 196a o.s. ., jak správnď dovodil soud prvního stupnď, nýbrž proto, že ani jedna z nich nenaplnila písemnou formu vyžadovanou v obchodním zákoníku v § 190 odst.3, podle nďhož smlouvy uzav ené mezi spole ností a jediným akcioná em této spole nosti, pokud tento akcioná jedná rovnďž jménem spole nosti, musí mít formu notá ského zápisu, nebo písemnou formu, a listina musí být podepsána p ed orgánem povď eným legalizací.

Z tohoto pohledu soud prvního stupnď platnost smluv nezkoumal, a tak u init mďl a mohl. Ú astníci soudu p edložili dvď verze smlouvy o prodeji akcií z téhož dne, a soud provádďl rovnďž d kaz výpisem z obchodního rejst íku dlužníka na stranď žalobkynď, p i emž z obsahu této listiny jednozna nď vyplývá, že kupující Ji í anonymizovano (žalovaný 1/) byl ke dni 4.10.2007 nejen p edsedou p edstavenstva spole nosti FERRO BUILDING, a.s., který byl oprávnďn jednat za spole nost samostatnď, ale též to, že byl jejím jediným akcioná em. Tato zjištďní u inďná odvolacím soudem z obchodního rejst íku, kterým opakoval dokazování, u inili žalobkynď i žalovaný 2/ nespornými.

Podle § 190 odst.3 obch.zák. smlouvy uzav ené mezi spole ností a jediným akcioná em této spole nosti, pokud tento akcioná jedná pouze jménem spole nosti, musí 78 ICm 923/2010 (MSPH 78 INS 4635/2008) mít formu notá ského zápisu, nebo písemnou formu, a pak taková listina musí být podepsána p ed orgánem povď eným legalizací. Nedostatek této formy zp sobuje neplatnost smlouvy podle § 40 odst.1 ob .zák. Nesta í u této zákonné písemné formy jakékoliv ovď ení podpis jejích ú astník na smlouvď, ale je nutný podpis smlouvy p ed orgánem povď eným legalizací. Tento rozdíl je významný, nebo podle § 74 odst.1 notá ského ádu totiž notá legalizací osvďd uje, že ur itá osoba v jeho p ítomnosti listinu vlastnoru nď podepsala, nebo podpis na listinď se již nacházející p ed ním uznala za vlastní. Smlouvu uzav enou mezi spole ností a jejím jediným akcioná em, který jedná rovnďž jménem spole nosti, musí tento jediný akcioná podepsat p ed notá em. Uznání podpisu na smlouvď se nacházejícího za vlastní, nep ipadá u této smlouvy v úvahu.

Jelikož soud prvního stupnď po provedení d kazu obďma verzemi smluv ze dne 4.10.2007, ani po provedení d kazu výpisem z obchodního rejst íku dlužníka na stranď žalobkynď, nepostupoval podle § 118a odst.2 o.s. ., a ú astníky nepou il, že vďc je možné po stránce právní posoudit jinak, než podle ú astníkova právního názoru, a nevyzval je, aby v pot ebném rozsahu doplnil vylí ení rozhodných skute ností, u inil tak odvolací soud p i odvolacím jednání.

Za této situace neobstojí odvolací námitka žalovaného 2/, že tvrzení žalobkynď o neplatnosti smlouvy podle § 190 odst.3 obch.zák. uplatnila žalobkynď v rozporu se zákonnou koncentrací ízení.

Nebylo-li soudem prvního stupnď poskytnuto pou ení o tom, že soud bude po stránce právní smlouvu posuzovat i podle § 190 odst.3 obch.zák., a se tak objektivnď mohlo stát (vyplývalo to z d kaz provedených soudem prvního stupnď), bylo ízení p ed soudem prvního stupnď postiženo vadou, kterou odvolací soud za odvolacího ízení napravil. Pou ení podle § 118b odst.2 o.s. . ú astník m odvolací soud poskytl, a postupoval tak v souladu s § 213a odst.1 o.s. .

Po pou ení odvolacího soudu podle § 118b odst.2 o.s. . zástupce žalovaného 2/ doplnil svá skutková tvrzení k jemu p edložené verzi smlouvy podepsané za oba její ú astníky Ji ím anonymizovano , že Ji í anonymizovano -žalovaný 1/ s ním nekomunikuje, pot ebné listiny mu nep edal (tedy ani smlouvu, která by mďla formu p edepsanou v § 190 odst.3 obch.zák.) a k existenci takové smlouvy navrhl jako d kaz jen výslech žalovaného 1/.

Tento d kaz je naprosto nadbyte ný, protože žalovaný 1/ z stal v celém ízení p ed soudem prvního stupnď ne inný, k žalobď se nevyjád il, soudních jednání se nezú astěoval, sám originál smlouvy, který by mďla náležitosti formy vyžadované § 190 odst.3 obch.zák soudu nep edložil, a jím k tomu byl vyzván usnesením .j. 78 Icm 923/2010-13 ze dne 20.8.2010, vydaným soudem v rámci p ípravy jednání podle § 114a a násl. o.s. .

Z tďchto všech d vod odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď ve výroku ve vďci samé ve vztahu k žalovanému 2/ zmďnil, nebo dospďl k závďru, že smlouva o p evodu akcií ze dne 4.10.2007 je pro rozpor s § 190 odst.3 obch.zák. smlouvou absolutnď neplatnou, a žalobď vyhovďl (§ 220 odst.1 písm.b/ o.s. .).

Výrok o náhradď náklad ízení p ed soudy obou stupě je od vodnďn tím, že žalobkynď i žalovaný 2/ mďli ve vďci úspďch pouze áste ný, a žalovanému 1/ žádné náklady ízení nevznikly (§ 142 odst.2 o.s. ., § 224 odst.2 o.s. .). 78 ICm 923/2010 (MSPH 78 INS 4635/2008)

P o u e n í : Proti tomuto rozsudku je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Mďstského soudu v Praze dospďje dovolací soud k závďru, že napadený rozsudek závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má- li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 28.b ezna 2013

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová