101 VSPH 694/2016-190
67 ICm 4180/2015 101 VSPH 694/2016-190 (KSPH 67 INS 15030/2014)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobců: a) Dušan anonymizovano , anonymizovano , bytem Kadlín 15, zast. JUDr. Janou Jankotovou, advokátkou, se sídlem Andrštova 1078/7, Praha 8, b) Helena anonymizovano , anonymizovano , bytem Klapkova 26, Praha 8, d) Golden Opportunity, družstvo, IČO: 29012805 se sídlem Hybernská 1012/30, Praha 1, proti žalovaným: 1) JUDr. Lucie Marešová, se sídlem anonymizovano 32, Praha 1, insolvenční správkyně dlužníka Dušana Janindy, a 2) Omar Gharaibeh, bytem 109m Solitar cascade, Silicon Oasis, Dubai, Spojené arabské emiráty, adresa pro doručování: Střelničná 1977/20, Praha 8, zast. JUDr. Ondřejem Kafkou, advokátem, se sídlem Valentýnská 92/3, Praha 1, o určení neplatnosti kupní smlouvy, o odvolání žalobce Dušana Janindy proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 67 ICm 4180/2015-174, ze dne 15. srpna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 67 ICm 4180/2015-174 ze dne 15. srpna 2016 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením zamítl návrh žalobce a) podaný podle §138 o.s.ř. a rozhodl, že mu nepřiznává pro řízení o určení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 27. 8. 2015 osvobození od soudních poplatků.

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že žalobce a) v souvislosti se svým odvoláním proti rozsudku soudu prvního stupně vydanému ve věci samé k žalobě o určení neplatnosti kupní smlouvy podle § 289 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) nezaplatil soudní poplatek z odvolání a podal návrh na osvobození od placení soudních poplatků. Vypořádal se především s námitkou žalobce o tom, že je osobou osvobozenou od placení soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. o) zákona o soudních poplatcích. Dovodil, že žalobce takovou osobou není, neboť v insolvenčním řízení vedeném proti němu jako insolvenčnímu dlužníku soud schválil oddlužení prodejem majetku, takže není osobou osvobozenou od placení poplatku podle § 11 odst. 1 písm. n) zákona o soudních poplatcích, neboť žalobce jako dlužník, již není v insolvenčním řízení osobou s dispozičním oprávněním k nemovitostem, jež byly předmětem sporné kupní smlouvy a takové dispoziční právo přešlo na insolvenčního správce.

K vlastnímu návrhu žalobce a) na osvobození od soudních poplatků pak uvedl, že žalobce neprokázal splnění zákonných předpokladů pro takové osvobození, neboť ničím neprokázal, že jeho majetkové a sociální poměry mu znemožňují zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000 Kč, ač jej k tomu soud vyzval isir.justi ce.cz 67 ICm 4180/2015 101 VSPH 693/2016 (KSPH 67 INS 15030/2014) usnesením z 11. 7. 2016, k němuž připojil i formulář prohlášení fyzické osoby k žádosti o osvobození od placení soudních poplatků.

Proti tomuto usnesení podal žalobce a) včas odvolání, v němž zejména uvedl, že nesouhlasí s jeho právním závěrem o tom, že není osobou osvobozenou od placení soudního poplatku podle poplatkového zákona v tomto incidenčním sporu, a poukazoval na to, že navíc jde o rozhodnutí předčasné, neboť si podal odvolání proti usnesení soudu, v němž jej soud vyzval k zaplacení soudního poplatku z odvolání, takže by soud měl vyčkat, jak odvolací soud o tomto odvolání rozhodne. Nesouhlasí rovněž s jeho závěrem, že žalobce neprokázal, že splňuje zákonné předpoklady pro osvobození od placení soudních poplatků, neboť soudu jsou majetkové poměry odvolatele známy z insolvenčního spisu, navíc žalobce uvedl a doložil, že utrpěl úraz a je hospitalizován, takže soudem požadované skutečnosti nemůže prokázat s ohledem na svůj zdravotní stav, neboť je nepohyblivý. Uvedl, že jeho nemocniční hospitalizace byla ukončena až 27. 7. 2016, což doložil propouštěcí zprávou z nemocnice v Mělníku ze dne 27. 7. 2016. Navrhl proto, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobce neshledal důvodným.

Odvolací soud sdílí právní závěr soudu prvního stupně, že je-li žalobcem v incidenčním sporu vedeném podle § 289 odst. 3 IZ dlužník, proti němuž je vedeno insolvenční řízení a v němž insolvenční soud rozhodl o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, není osobou od soudních poplatků ze zákona osvobozenou podle § 11 odst. 1 písm. o) zákona o soudních poplatcích. Žalobce by byl osvobozen od placení soudního poplatku podle písm. n) tohoto zákonného ustanovení, pokud by byl osobou s dispozičním oprávněním, což dlužník při oddlužení zpeněžením majetku není, protože pro takové oddlužení platí pravidla stanovená pro konkurs (§ 408 odst. 1 IZ), takže v incidenčním řízení vyvolaném dlužníkem o určení neplatnosti kupní smlouvy uzavřené insolvenčním správcem podle § 289 odst. 3 IZ dlužník není osobou osvobozenou od soudních poplatků.

Soud prvního stupně správně zamítl jeho návrh na osvobození od poplatků podaný podle § 138 o.s.ř., neboť to, že je proti dlužníku vedeno insolvenční řízení, samo o sobě neznamená, že dlužník nemůže zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000 Kč proto, že je zcela nemajetný a nemá žádný příjem k zajištění svých životních potřeb.

Soud prvního stupně doručil žalobci a) usnesení z 11. 7. 2016, kterým jej vyzval, aby do jednoho měsíce od doručení usnesení písemně doplnil svá tvrzení obsažená v návrhu na osvobození od soudních poplatků tak, že uvede konkrétní skutečnosti o svých majetkových poměrech, které mu neumožňují zaplacení soudního poplatku. V téže lhůtě pak předloží soudu řádně vyplněné potvrzení o jeho výdělkových, majetkových a osobních poměrech pro účely osvobození od soudních poplatků, které k usnesení soud přiložil. Toto usnesení bylo žalobci a) soudem doručeno. 67 ICm 4180/2015 101 VSPH 693/2016 (KSPH 67 INS 15030/2014)

Ve své vlastní žádosti o osvobození od soudních poplatků přitom tento žalobce uvedl pouze to, že je v tíživé situaci, která je zřejmá z insolvenčního řízení a nedoložil ničím tvrzený nepříznivý osobní stav, ani výši důchodu.

Soud prvního stupně za této situace nemohl dovodit jiný závěr, než ten, že žalobce neprokázal splnění zákonných předpokladů pro osvobození od soudních poplatků podle § 138 o.s.ř. a proto důvodně jeho návrh zamítl.

Jelikož žalobce nedoložil tvrzené nepříznivé majetkové, výdělkové a osobní poměry, které mu brání zaplatit soudní poplatek 2.000 Kč, ani ve stádiu odvolacího řízení, odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadený rozsudek závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 1. listopadu 2016 JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela