101 VSPH 693/2016-187
67 ICm 4180/2015 101 VSPH 693/2016-187 (KSPH 67 INS 15030/2014)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobců: a) Dušan anonymizovano , anonymizovano , bytem Kadlín 15, zast. JUDr. Janou Jankotovou, advokátkou, se sídlem Andrštova 1078/7, Praha 8, b) Helena anonymizovano , anonymizovano , bytem Klapkova 26, Praha 8, d) Golden Opportunity, družstvo, IČO: 29012805 se sídlem Hybernská 1012/30, Praha 1, proti žalovaným: 1) JUDr. Lucie Marešová, se sídlem anonymizovano 32, Praha 1, insolvenční správkyně dlužníka Dušana Janindy, a 2) Omar Gharaibeh, bytem 109m Solitar cascade, Silicon Oasis, Dubai, Spojené arabské emiráty, adresa pro doručování: Střelničná 1977/20, Praha 8, zast. JUDr. Ondřejem Kafkou, advokátem, se sídlem Valentýnská 92/3, Praha 1, o určení neplatnosti kupní smlouvy, o odvolání žalobce Dušana Janindy proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 67 ICm 4180/2015-165, ze dne 29. června 2016,

takto:

Odvolání žalobce Dušana Janindy se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze jako soud prvního stupně usnesením č. j. 67 ICm 4180/2015-165 ze dne 29. června 2016 vyzval odvolatele-žalobce- Dušana Janindu, aby ve lhůtě v usnesení stanovené zaplatil soudní poplatek z odvolání proti rozsudku ve věci samé, a to ve výši 2.000 Kč do pěti dnů od doručení usnesení. V usnesení jej poučil, že proti němu není odvolání přípustné a má-li poplatník za to, že splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od placení soudních poplatků.

Proti tomuto usnesení podal žalobce a) odvolání, v němž uváděl, že jde o rozhodnutí nesprávné, neboť žalobce jako dlužník v insolvenčním řízení je od placení soudního poplatku osvobozený podle § 11 odst. 2 písm. o) zákona o soudních poplatcích a platí to i pro poplatkovou povinnost dlužníka v incidenčních sporech, neboť ty jsou součástí insolvenčního řízení a rozhodují je insolvenční soudy v rámci insolvenčního řízení. Dále má za to, že je nesprávné poučení soudu prvního stupně, že odvolání proti takovému usnesení není přípustné, což je nesprávné i proto, že odvolání žalobce směřuje i do vyměřené výše soudního poplatku. Navrhl proto, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se žalobci a) neukládá povinnost zaplatit soudní poplatek z odvolání.

Odvolací soud především uvádí, že poučení soudu prvního stupně v napadeném usnesení o nepřípustnosti odvolání je správné, neboť výzva soudu k zaplacení soudního poplatku je usnesením, kterým se upravuje vedení řízení a proti takovému usnesení není podle § 202 odst. 1 o.s.ř. odvolání přípustné. isir.justi ce.cz 67 ICm 4180/2015 (KSPH 67 INS 15030/2014)

Z tohoto důvodu proto odvolací soud podle § 218 písm. c) o.s.ř. odvolání odmítl postupem podle § 214 odst. 1 písm. a) o.s.ř. bez nařízení jednání. Výzvou k zaplacení soudního poplatku se neukládá žádná povinnost účastníku ve vlastním řízení, nesplnění poplatkové povinnosti nemá za následek, že se řízení bez dalšího končí. Výzvu k zaplacení soudního poplatku soud vydává jen při výkonu činnosti správy soudu a účastníku řízení, jež nesplnil poplatkovou povinnost, již spolu s podáním odvolání proti rozsudku v této věci soud ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a umožňuje tak, aby tuto povinnost splnil dodatečně v jím stanovené lhůtě. Důsledkem nesplnění poplatkové povinnosti účastníka řízení přes výzvu soudu je to, že soud postupuje podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a rozhodne o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Proti takovému usnesení o zastavení řízení je odvolání přípustné a teprve v rámci rozhodování o odvolání proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku se může odvolací soud zabývat věcnými námitkami odvolatele vztahujícími se k tomu, zda žalobce je osobou osvobozenou od soudního poplatku a zda byl soudní poplatek stanoven ve správné výši. K problematice odvolání odkazuje odvolací soud na usnesení sp. zn. 101 VSPH 694/2016, kde vysvětlil, že žalobce od soudních poplatků osvobozen není.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e) o.s.ř.).

V Praze dne 1. listopadu 2016 JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela