101 VSPH 678/2017-49
č. j. 188 ICm 1488/2013 101 VSPH 678/2017-49 (MSPH 88 INS 19590/2012)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Jiřího Karety ve věci žalobce: Ravileta Estates, s.r.o., IČO 24836206, sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10 zastoupený Mgr. Lukášem Trojanem, advokátem, sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 proti žalované: JUDr. Regina Soukupová, IČO 13147609, bytem Nad Kazankou 184, Praha 7 zastoupená Mgr. Janem Soukupem, advokátem, sídlem Konviktská 12, Praha 1 o popření existence pohledávky žalované, o odvolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 188 ICm 1488/2013-39 ze dne 27. července 2017

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č. j. 188 ICm 1488/2013-39 ze dne 27. července 2017 se ve výroku pod bodem II. o nákladech řízení potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud I. stupně ve výroku uvedeným usnesením zastavil řízení o žalobě na určení neexistence pohledávky žalované (bod I. výroku), a to poté, kdy před jednáním ve věci samé vzal žalobce žalobu zpět. Dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku), což zdůvodnil tak, že z procesního hlediska žalobce žalobu podal důvodně, ale zpětvzetí žaloby nebylo zaviněno jednoznačně chováním žalované po podání žaloby, neboť nebyla po přihlášení své pohledávky do insolvenčního řízení insolvenčním správcem před přezkumným jednáním vyzvána podle § 188 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ), aby odstranila vady přihlášky, které žalovaná odstranila až v průběhu incidenčního řízení. Z tohoto důvodu proto dovodil, že žádný z účastníků nemá v plné míře procesní zavinění na zastavení řízení v důsledku zpětvzetí žaloby. Pod body II. a IV. výroku pak soud napadeným usnesením rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 4.000 Kč a o vrácení složené jistoty na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000 Kč. Proti tomuto usnesení, a to jen proti výroku II. o náhradě nákladů řízení, podala žalovaná včas odvolání. Navrhla v něm, aby odvolací soud usnesení soudu I. stupně změnil a přiznal žalované náklady řízení. V odvolání poukazovala na to, že žalobce nevzal žalobu zpět pro chování žalované po podání incidenční žaloby, nýbrž jen na základě svého závěru o tom, že se žalobou nemůže být úspěšný. Přihlášku doplnila po výzvě insolvenčního správce, z čehož nelze dovozovat, že by důvodem zpětvzetí žaloby bylo jednání žalované po podání žaloby.

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová isir.justi ce.cz 188 ICm 1488/2013 (MSPH 88 INS 19590/2012)

Jelikož v řízení před soudem I. stupně, ani v souvislosti s podaným odvoláním, žalovaná neuvedla výši nákladů požadovaných k náhradě, ani jejích právní důvod, vyzval ji odvolací soud přípisem z 30. 11. 2017, aby do 7 dnů od doručení výzvy zaslala odvolacímu soudu rozpis nákladů požadovaných k náhradě před soudem I. stupně, včetně jejich výše s tím, že jinak bude odvolací soud vycházet z toho, že žalované náklady nevznikly. Výše uvedený přípis byl doručen zástupci žalované 4. 12. 2017. Ve stanovené lhůtě, ani později žalovaná výši nákladů řízení a jejich právní důvod soudu nesdělila. Odvolací soud proto dovodil, že žalované žádné náklady, které by uplatnila k náhradě, a které by bylo možno podřadit pod náklady účelné k vynaložení jejích práv v tomto řízení, nevznikly a z tohoto důvodu usnesení soudu I. stupně ve výroku pod bodem II. o náhradě nákladů řízení potvrdil (§ 219 o.s.ř.). Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn tím, že žalovaná v odvolacím řízení neměla úspěch a žalobci v tomto stadiu řízení náklady nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 3. ledna 2018

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová