101 VSPH 642/2015-56
60 ICm 3050/2014 101 VSPH 642/2015-56 (KSPA 48 INS 561/2009)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobkyně: Helena anonymizovano , anonymizovano , bytem Edvarda Beneše 1560/26, Hradec Králové, proti žalovanému: Mgr. Pavel Novák, sídlem Brožíkova 429, Pardubice, insolvenční správce dlužníka Ing. Tomáše Vejdělka, zast. Mgr. Martinem Červinkou, advokátem, sídlem Čechova 396/16, Česká Třebová, o vyloučení věci z majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. 60 ICm 3050/2009-47 ze dne 18. května 2015,

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. 60 ICm 3050/2014-47 ze dne 18. května 2015 se ve výroku pod bodem II. o náhradě nákladů řízení mění tak, že žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení do tří dnů od právní moci usnesení k rukám zást. žalovaného Mgr. Martina Červinky částku 4.114,-Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I. zastavil řízení o žalobě na vyloučení nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka poté, kdy žalobkyně před jednáním soudu ve věci samé vzala žalobu v plném rozsahu zpět, a to podle § 196 odst. 1 a 2 o.s.ř. Pod bodem II. pak v napadeném usnesení soud uznal žalobkyni povinnou zaplatit náhradu nákladů řízení žalovanému vznikly se zastoupením advokátem ve výši 8.228,-Kč vypočtené podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. Pod bodem III. soud rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 1.500,-Kč žalobkyni a v bodě IV. ji vyzval, aby ve stanovené lhůtě sdělila číslo účtu, na který jí bude soudní poplatek vrácen. Výrok o nákladech řízení odůvodnil soud § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., neboť žalobkyně zpětvzetím žaloby procesně zavinila zastavení řízení, takže ji stíhá povinnost žalovanému vzniklé náklady řízení hradit.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včas odvolání, kterým napadla toliko výrok II. o náhradě nákladů řízení. V odvolání poukázala na to, že činní nesporným, že důvodem zpětvzetí žaloby nebylo chování žalovaného po jejím podání, ale má za to, že rozhodnutí je vůči ní nespravedlivé a tvrdé s ohledem na to, že je starobní důchodkyní, žije pouze ze starobního poměru a nemá žádný jiný majetek, tak jak to již popsala v čestném prohlášení svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech, které zaslala soudu prvního stupně v průběhu řízení. Navíc má za to, že žalovanému vzniklé náklady v souvislosti se zastoupením advokátem nejsou náklady účelně vynaložené, neboť žalovaný insolvenční správce sám je osobou s právnickým vzděláním, ve věci nešlo o věc skutkově a právně složitou a řízení bylo zastaveno před jednáním ve věci samé, takže žalovaný neměl žádný důvod, aby se nechal (KSPA 48 INS 561/2009) zastupovat ještě advokátem. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení ve výroku o nákladech řízení změnil a s použitím § 150 o.s.ř. rozhodl, že se žalovanému náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odvolací soud v rozsahu podaného odvolání přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. e) o.s.ř. a odvolání žalobkyně shledal jen částečně důvodným.

Soud prvního stupně již v průběhu řízení vylučovací žalobě přiznal žalobkyni z důvodů jejích nepříznivých majetkových, osobních a výdělkových poměrů částečné osvobození od placení soudních poplatků, a to do výše 50 %. Rozhodl tak usnesením č.j. 60 ICm 3650/2014-17 ze dne 22.10.2014, jež nabylo právní moci dne 20.11.2014.

Právě soudem prvního stupně učiněné zjištění, jež v průběhu řízení nedoznalo změny o tom, že žalovaná je starobní důchodkyní s důchodem ve výši 12.165,-Kč měsíčně, její výdaje na užívání bytu činní 4.800,-Kč měsíčně a žalobkyně nevlastní žádný majetek vyšší hodnoty, jsou důvody vhodné zvláštního zřetele ve smyslu § 150 o.s.ř., pro které odvolací soud ve sporu úspěšnému žalovanému přiznal jen jednu polovinu nákladů řízení (v rozsahu osvobození od soudních poplatků), jež mu vznikly v souvislosti se zastoupením advokátem.

Z těchto důvodů proto odvolací soud změnil výrok II. napadeného usnesení tak, že žalovaná nahradí žalobci náklady řízení jen ve výši 1/2 to je pouze do výše 4.114,-Kč (§ 220 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.).

Odvolací soud neshledal důvodné odvolání žalobkyně v části, v níž žalobkyně argumentuje tím, že náklady zastoupení advokátem nejsou účelně vynaložené náklady žalovaného ve smyslu § 142 odst. 1 o.s.ř. To, že insolvenční správce, byť sám s právnickým vzděláním, se nechá zastoupit v incidenčním sporu vyvolaném insolvenčním řízení advokátem, patří mezi jeho základní zákonná práva, která musí být stejná jako práva každého jiného účastníka sporného soudního řízení, v němž insolvenční správce nevykonává vlastní činnost insolvenčního správce, nýbrž je v postavení žalovaného v soudním řízení. Nelze rovněž přehlédnout, že nepřiznání náhrady nákladů řízení úspěšnému insolvenčnímu správci by znamenalo zmenšení majetkové podstaty dlužníka určené k uspokojení věřitelů, neboť náklady řízení, jež vznikly advokátovi žalovaného, by žalovaný musel zaplatit z majetkové podstaty dlužníka.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn § 142 odst. 2 o.s.ř., neboť v tomto stádiu měla žalobkyně i žalovaný úspěch každý z 1/2.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.).

V Praze dne 1. září 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná