101 VSPH 62/2013-59
40 ICm 141/2012 101 VSPH 62/2013-59 (KSPH 40 INS 15354/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr.Františka Kučery a soudců JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní věci žalobce: KOPPA, v.o.s., sídlem Hvězdná 491/21, Liberec, insolvenční správce dlužnice Hany Mudrové, zastoupený Mgr.Kateřinou Korpasovou, advokátkou, sídlem Mozartova 679/21, Liberec, proti žalované: Michaela anonymizovano , anonymizovano , Vitry 2224, Kladno, zastoupená JUDr.Michalem Račokem, advokátem, sídlem Štěpánská 49/633, Praha 1, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 40 ICm 141/2012-50 ze dne 28.listopadu 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 40 ICm 141/2012-50 ze dne 28.listopadu 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění

Krajský soud v Praze jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I.výroku zastavil odvolací řízení a pod bodem II.výroku rozhodl, že žádnému z účastníků nepřiznává náhradu nákladů odvolacího řízení.

Své usnesení odůvodnil soud prvního stupně tím, že žalovaná podala odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně ze dne 13.5.2012 č.j. 40 ICm 141/2012-19, ovšem nezaplatila soudní poplatek z odvolání. Usnesením ze dne 22.10.2012 č.j. 102 VSPH 309/2012-47 Vrchní soud v Praze jako soud odvolací podle § 9 odst.2 zákona o soudních poplatcích (zák.č. 549/1991 Sb.) vyzval žalovanou, aby do tří dnů od doručení usnesení zaplatila na účet soudu prvního stupně soudní poplatek z odvolání ve výši 2.000,-Kč. Usnesení obsahuje poučení, že nebude-li soudní poplatek ve lhůtě stanovené soudem zaplacen, bude odvolací řízení zastaveno. Usnesení bylo žalované doručeno dne 23.10.2012, ovšem soudní poplatek ve lhůtě stanovené v usnesení nezaplatila. Soud prvního stupně proto podle § 9 odst.2 zákona o soudních poplatcích odvolací řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podala žalovaná včas odvolání, které nezdůvodnila, a uvedla v něm pouze to, že své odvolání zdůvodní do 15 dnů, což se nestalo.

Odvolací soud postupem podle § 214 odst.2 písm.c) o.s.ř. přezkoumal usnesení soudu prvního stupně a odvolání žalované neshledal důvodným.

Soud prvního stupně při zastavení odvolacího řízení z důvodů uvedených v § 9 odst.2 zákona o soudních poplatcích postupoval v intencích tohoto zákonného ustanovení, a poté, kdy žalovaná byla řádně soudem vyzvána k zaplacení soudního poplatku z odvolání, a 40 ICm 141/2012 (KSPH 40 INS 15354/2011) v usnesení byla poučena o následcích nezaplacení soudního poplatku v podobě zastavení odvolacího řízení, tento poplatek nezaplatila.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst.1 písm.f/ ve spojení s § 229 odst.4 o.s.ř.).

V Praze dne 6.března 2013

JUDr.František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová