101 VSPH 613/2015-204
56 ICm 877/2012 101 VSPH 613/2015-204 KSPA 56 INS 18430/2011

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobkyně: JUDr. Jarmila Cindrová, sídlem Mistra Jaroslava Kociana 38, Ústí nad Orlicí, insolvenční správkyně dlužníka Pavla Pulkrábka, zastoupená JUDr. Vlastimilem Vlkem, advokátem, sídlem Cejl 545/101, Brno, proti žalované: Jana Pulkrábková, narozena 6. listopadu 1984, bytem Dolní Újezd 158, zastoupená JUDr. Jaroslavem Cackem, advokátem, sídlem Dukelská třída 15/16, Hradec Králové, o určení neúčinnosti darovací smlouvy, o odvolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. 56 ICm 877/2012-175 ze dne 16. dubna 2015,

takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. 56 ICm 877/2012-175 ze dne 16. dubna 2015 se zrušuje a řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I. určil, že darovací smlouva ze dne 8. 11. 2009 uzavřená mezi insolvenčním dlužníkem a žalovanou je smlouvou neúčinnou, a pod bodem II. rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení 20.478,60 Kč. Pod bodem III. pak uložil žalované zaplatit státu soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná včas odvolání, a ještě předtím, než o něm odvolací soud rozhodl, vydal insolvenční soud usnesení č.j. KSPA 56 INS 18430/2011-B-55 ze dne 1. 12. 2015, kterým vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Pavla Pulkrábka (bod I. výroku), schválil odměnu insolvenční správkyně (bod II. výroku), insolvenční správkyni zprostil funkce (bod III. výroku) a pod KSPA 56 INS 18430/2011 bodem IV. výroku rozhodl, že osvobozuje dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit, i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.

Shora uvedené usnesení insolvenčního soudu pak obsahuje správné poučení o tom, že proti výroku pod bodem I. není odvolání přípustné, že proti výrokům pod body II. a III. je možno podat odvolání ve lhůtě tam stanovené, a že proti výroku pod bodem IV. o osvobození dlužníka od placení pohledávek se může odvolat pouze věřitel, jehož pohledávka vůči dlužníku nebyla v insolvenčním řízení zcela uspokojena a že v odvolání může namítat takový věřitel pouze to, že nebyly předpoklady pro přiznání osvobození dlužníku.

Toto usnesení insolvenčního soudu bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 1. 12. 2015 a tímto dnem nastaly účinky usnesení ve smyslu § 80 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ).

Vycházeje ze shora uvedených skutečností postupoval odvolací soud tak, že rozsudek soudu prvního stupně podle § 219a odst. 1 písm.a) o.s.ř. zrušil a současně s tím podle § 221 odst. 1 písm. c) o.s.ř. rozhodl o zastavení řízení o odpůrčí žalobě. Důvodem takového postupu odvolacího soudu je ustanovení § 159 odst. 6 IZ, v němž je výslovně uvedeno, že se incidenční spory o určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka dnem, kdy insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení, přerušují a lze v nich pokračovat na návrh některého z dlužníkových věřitelů podaný do třiceti dnů od přerušení takového sporu. Nepodá-li takový návrh ve stanovené lhůtě žádný z věřitelů, insolvenční soud řízení o incidenčním sporu zastaví.

Usnesení insolvenčního soudu, kterým mimo jiné soud osvobodil dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 1. 12. 2015, takže lhůta k podání návrhu některým z věřitelů na pokračování tohoto incidenčního řízení skončila 31. 12. 2015.

Jak odvolací soud zjistil z insolvenčního spisu zn. 56 INS 1843/2011 vedeného elektronicky, ve lhůtě stanovené zákonem žádný z oprávněných věřitelů návrh na pokračování tohoto incidenčního sporu o odpůrčí žalobě nepodal, takže ve smyslu § 159 odst. 6 IZ bylo namístě řízení o tomto incidenčním sporu zcela zastavit.

V souvislosti se zrušením rozsudku soudu prvního stupně a zastavením řízení rozhodl odvolací soud nově též o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně a současně o náhradě nákladů odvolacího řízení podle § 224 odst. 1 a odst. 3 o.s.ř., a to tak, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo ani před soudem prvního stupně, ani před soudem odvolacím. Při tomto svém rozhodnutí KSPA 56 INS 18430/2011 vycházel z § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení bylo zastaveno. V dané věci k zastavení řízení a zrušení rozsudku soudu prvního stupně došlo nikoliv v důsledku procesního úkonu některého z účastníků řízení, ale z důvodů uvedených v IZ, takže není namístě při rozhodování o náhradě nákladů řízení vycházet z § 146 odst. 2 o.s.ř.

Odvolací soud zrušil rozsudek soudu prvního stupně, v němž soud rozhodl rovněž o povinnosti žalované zaplatit soudní poplatek ze žaloby. Znovu tuto povinnost žalované neuložil, neboť ta by byla na místě jen v případě, kdyby soud rozhodl ve věci samé a žalovaná nebyla ve sporu úspěšná.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím, Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 20. ledna 2016

JUDr. František Kučera,v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Zdeňka Petáková