101 VSPH 586/2015-29
42 ICm 1105/2015 101 VSPH 586/2015-29 (KSCB 27 INS 29347/2013)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobkyně: Mgr. Ing. Petra Hýsková, sídlem U Smaltovny 1375/25, Praha 7, insolvenční správkyně HEAVY MACHINERY SERVICES, a.s., zastoupená JUDr. Jiřím Vlasákem, advokátem, sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7, proti žalovanému: Technosys, a.s., IČO 24827169, sídlem Musílkova 172/58, Praha 5, o odpůrčí žalobě, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 42 ICm 1105/2015-14 ze dne 19.května 2015,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění

Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud I.stupně ve výroku uvedeným usnesením přerušil řízení, v němž se insolvenční správkyně dlužníka domáhá určení, že smlouva o zřízení zástavního práva k podniku dlužníka ze dne 28.6. 2013, kterou uzavřeli formou notářského zápisu dlužník se žalovaným, je smlouvou vůči věřitelům dlužníka neúčinnou, a to do skončení odvolacího řízení proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23.4. 2015 č.j. 42 ICm 39/2015-36, a to postupem podle § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř.

Své rozhodnutí odůvodnil soud I.stupně tím, že Všeobecná úvěrová banka, a.s., jako další věřitel dlužníka, popřela pravost pohledávky žalovaného, jež má být zajištěna zástavním právem vzniklým na základě zástavní smlouvy, která je předmětem této odpůrčí žaloby a soud I.stupně rozsudkem z 23.4. 2015 žalobě vyhověl a určil, že pohledávka žalovaného nebyla do insolvenčního řízení za dlužníka přihlášena co do pravosti a pořadí po právu.

Žalobce podal proti rozsudku odvolání, o němž dosud Vrchní soud v Praze jako soud odvolací nerozhodl, a pokud tento soud rozsudek potvrdí, bude ukončena účast žalovaného v insolvenčním řízení a odpadne důvod pro vedení tohoto sporu o odpůrčí žalobě. I kdyby totiž byla zástavní smlouva smlouvou neúčinnou, bude zajišťovat pohledávku, která nebude uspokojována v insolvenčním řízení.

42 ICm 1105/2015 (KSCB 27 INS 29347/2013)

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včas odvolání, v němž poukázala na to, že v řízení o určení pravosti pohledávky žalovaného soud nerozhoduje o žádné otázce, která by měla vliv na řízení o odpůrčí žalobě proto, že soud rozhodl, že způsobem řešení úpadku dlužníka je reorganizace a nikoliv konkurs. Podle § 336 odst. 4 IZ pak platí, že popření pohledávky přihlášeným věřitelem (insolvenční správkyně pohledávku nepopřela) nemá po dobu trvání reorganizace vliv na zjištění popřené pohledávky. Řízení o určení pravosti pohledávky žalovaného o povolení reorganizace nemůže mít tudíž žádný vliv pro rozhodnutí soudu v této věci o odpůrčí žalobě.

Ke dni rozhodování o podaném odvolání již Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl o podaném odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 42 ICm 39/2015-36 z 23.4. 2015, vydanému soudem I.stupně jako rozsudek pro uznání, a to tak, že usnesením č.j. 103 VSPH 549/2015-61 ze dne 10.7. 2015 tento rozsudek soudu I.stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení s právním názorem, že nejsou splněny zákonné předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání. Odpadl tudíž důvod pro přerušení řízení uvedený soudem I.stupně v napadeném usnesení.

Za tohoto stavu věci odvolací soud odvolání jako již zjevně bezpředmětné dle § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 1.září 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika