101 VSPH 585/2017-45
Číslo jednací: 44 ICm 1439/2017 101 VSPH 585/2017-45 (KSPA 44 INS 19403/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Karety v právní věci

žalobce: EOS Investment Česká republika, s.r.o., sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4

zastoupený Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou, sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 proti

žalovanému: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Opatovec 126, 568 02 Opatovec

o určení pravosti a výše pohledávky,

o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 13. června 2017 č.j. 44 ICm 1439/2017-38,

takto:

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 13. června 2017 č.j. 44 ICm 1439/2017-38, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění

1. Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným rozsudkem pro uznání vydaným soudem prvního stupně podle § 153a odst.3 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) rozhodl tak, že se určuje, že popřená část pohledávky žalobce za dlužníkem ve výši 61.440,79 Kč je po právu, tedy fakticky zamítl žalobu na určení pravosti pohledávky žalobce v této výši, jež byla předmětem incidenčního sporu zahájeného podle § 198 insolvenčního zákona (dále jen IZ) k žalobě věřitele, jehož pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení popřel na přezkumném jednání dlužník, jehož úpadek řeší insolvenční soud oddlužením.

2. Rozsudek odůvodnil soud prvního stupně tím, že usnesením ze dne 27.4.2017 uložil žalovanému, aby se ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení vyjádřil k připojené žalobě a v případě, že nárok uplatněný žalobou zcela neuznává, aby ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svou obranu a k vyjádření zároveň přiložil listinné důkazy, jichž se dovolává, případně označil

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová isir.justi ce.cz Číslo jednací: 44 ICm 1439/2017 (KSPA 44 INS 19403/2015)

důkazy k prokázání svých tvrzení. V usnesení soud žalovaného upozornil, že pokud se bez vážného důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, ani soudu v téže lhůtě nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatněn, uznává, a proto soud rozhodne rozsudkem pro uznání podle § 153a odst.3 o.s.ř. Usnesení soud doručil žalovanému do vlastních rukou dne 4.5.2017 a ve stanovené lhůtě se žalovaný k žalobě nevyjádřil a nijak na ni nereagoval. Své vyjádření k žalobě žalovaný doručil soudu až dne 8.6.2017 a podal na poště dne 7.6.2017, tedy až po uplynutí 30 dnů k vyjádření k žalobě, jež mu stanovil soud ve výzvě. K tomuto vyjádření proto soud nepřihlédl, a o žalobě rozhodl rozsudkem pro uznání postupem podle § 153a odst.4 o.s.ř., podle něhož jen pro vydání rozsudku uznání nemusí být nařízeno jednání. Současně rozhodl napadeným rozsudkem též o náhradě nákladů řízení mezi účastníky navzájem podle § 142 odst.1 o.s.ř.

3. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný včas odvolání, v němž znovu opakoval své argumenty, které byly důvodem, pro které zčásti popřel výši přihlášené pohledávky žalobcem v částce 61,440,79 Kč, s tím, že do této výše škoda, kterou měl způsobit při dopravní nehodě žalovaný, nevznikla, neboť výše škody nebyla likvidátorem pojišťovny dostatečně vyšetřena a likvidátor vycházel pouze z fotografií poškozeného auta, které mu předložil žalobce. To, že škoda nebyla tak rozsáhlá, jak tvrdí žalobce, vyplývá i z toho, že po nehodě nemohl žalobce s poškozeným autem ujet přes 200 km, takže z jeho strany jde o podvrh.

4. Odvolací soud přezkoumal důvodnost odvolání z hledisek uvedených v § 205b o.s.ř., a to postupem podle § 214 odst.1 písm.d) o.s.ř., neboť dospěl k závěru, že je namístě rozsudek soudu prvního stupně zrušit podle § 219a odst.1 o.s.ř., jelikož v dané věci nejsou dány zákonné podmínky pro vydání rozsudku pro uznání.

5. Podle § 153a odst.3 o.s.ř. rozhodne soud rozsudkem pro uznání také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst.5 o.s.ř.).

6. Podle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci, nebo okolnosti případu, může předseda senátu s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít nebo schválit smír a věcí uvedených v § 118b a § 120 odst.2 o.s.ř. místo výzvy podle § 114a odst.1 písm.a) o.s.ř. žalovanému uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil, v případě, že uplatněný nárok neuznává, vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu nevyjádří, ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu uplatňován, uznává; o tomto následku musí být poučen.

7. Postup podle shora uvedeného ustanovení o.s.ř. ve sporném řízení předpokládá, že to odůvodňuje povaha věci a okolnosti případu. Posuzování těchto okolností se odvíjí od povahy věci; tou se rozumí její předpokládané nároky na dokazování při jednání. Skutek, který je předmětem důkazního řízení, je vymezen skutkovými tvrzeními žalobce. Okolnosti případu pak odůvodňují vydání usnesení podle § 114b o.s.ř. zejména v takovém sporu, kdy dosavadní poznatky ukazují, že tu jsou takové mimořádné skutečnosti, které vedou k závěru, že bez písemného vyjádření žalovaného ve věci nemůže být první jednání připraveno tak, aby při něm nemohla být věc rozhodnuta.

8. Předmětem projednávané věci není nárok, o němž by nebylo v době podání žaloby soudu ani účastníkům řízení nic známo, neboť se jedná o incidenční spor vyvolaný tím, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného proti žalovanému svou pohledávku z titulu náhrady škody na

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová Číslo jednací: 44 ICm 1439/2017 (KSPA 44 INS 19403/2015)

automobilu, a na přezkumném jednání ji co do výše částečně popřel dlužník, v tomto sporu žalovaný. Tím je dostatečně osvědčeno to, že přihlášená pohledávka žalobce do insolvenčního řízení byla účinně popřena insolvenčním dlužníkem, jehož úpadek je řešen oddlužením, a to do výše 61.440,79 Kč. Proto povaha, ani okolnosti věci neodůvodňovaly v daném případě postup podle § 114b o.s.ř. Svým postupem tak soud prvního stupně zatížil řízení vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí o věci, a proto napadený rozsudek podle § 219a o.s.ř. zrušil a věc mu vrátil podle § 221 odst.1 písm.a) o.s.ř. k dalšímu řízení. Při tomto svém právním závěru byl odvolací soud veden závěry k této otázce přijatými Nejvyšším soudem ČR v jeho usnesení sp.zn. 29 ICdo 5/2012, v němž tento soud jednoznačně vyslovil, že přihláškou nevykonatelné pohledávky a popěrným úkonem (v daném případě dlužníka) by měla být procesní stanoviska stran incidenčního sporu konkretizována natolik, že předpoklady pro vydání usnesení podle § 114b odst. 1 o.s.ř. naplněny zásadně nejsou. Nicméně neobsahuje-li popření pravosti pohledávky argumentaci, ze které v dané věci dlužník své popření dovozuje, pak nelze vyloučit i takový postup soudu v incidenčním sporu podle § 114b odst.1 o.s.ř.

9. Jak se podává z protokolu o zvláštním přezkumném jednání konaném insolvenčním soudem dne 9.2.2017, je v něm výslovně uvedeno, že dlužník popřel pohledávku žalobce do výše 61.440,79 Kč a uznal pohledávku ve výši 20.000,-Kč. Výši pohledávky částečně popírá z toho důvodu, že poškození vozidla žalobce nemohlo být tak vážné, aby škoda činila celkem 81.440,79 Kč, neboť s takovým poškozením by vozidlo nemohlo ujet 200 km z Pelhřimova do Liberce, vychází přitom z posouzení dvou na sobě nezávislých autoservisů Ford a Renault. Ze shora uvedeného je nepochybné, že svůj popěrný úkon dlužník v oddlužení řádně a dostatečně zdůvodnil.

10. V dalším řízení na soudu prvního stupně bude, aby incidenční žalobu řádně projednal a ve svém dalším rozhodnutí ve věci samé rozhodl znovu o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 7. února 2018

JUDr. Jiří Goldstein, v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová