101 VSPH 555/2015-75
196 ICm 1652/2013 101 VSPH 555/2015-75 (MSPH 96 INS 4768/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Ladislava Derky v právní věci žalobce: Galstian & Galstian invest, s.r.o., IČO 26732548, sídlem Ovenecká 1109/21a, Praha 7, zast. JUDr. Marinou Machytkovou, advokátkou, sídlem Dlouhá 16, Praha 1, proti žalovanému: Zilvarová Ctibor Hladký, v.o.s., IČO 27222861, sídlem Národní třída 41/973, Praha 1, insolvenční správce dlužníka STAVOUNION, společnost s ručením omezeným v likvidaci, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze, č.j. 196 ICm 1652/2013-33 ze dne 7. května 2015

takto:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 196 ICm 1652/2013-33 ze dne 7. května 2015, se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I. výroku zamítl žalobu na určení, že žalobce má za dlužníkem pohledávku ve výši 1.320.911,98 Kč a pod bodem II. výroku rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Při svém rozhodování vyšel soud prvního stupně z těchto důkazů a zjištění:

-dnem 28.2.2012 bylo na základě vyhlášky č.j. MSPH 96 INS 7468/2012-A-2 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka STAVOUNION, společnost s ručením omezeným v likvidaci (dále jen dlužník). Usnesením soudu č.j. MSPH 96 INS 4768/2012-A-12 ze dne 6.6.2012 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Na přezkumném jednání dne 11.4.2013 insolvenční správce popřel pohledávku č. 2 věřitele č. 53 co do pravosti a výše; (MSPH 96 INS 4768/2012)

-dne 1.12.2006 uzavřel objednatel Galstian & Galstian invest, s.r.o., IČO 26732548, a zhotovitel-dlužník smlouvu o dílo na výstavbu rodinných donů v lokalitě Slivenec-U Křížku. Ve smlouvě je stanovena celková cena díla i datum konečného předání. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno a poskytnout další plnění uvedená ve mlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje při provádění díla spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle výše uvedené smlouvy v součinnosti s objednatelem. Podle bodu 3.9 se objednatel zavázal, že provedené dílo překontroluje, převezme a zaplatí cenu stanovenou v čl. 4. Objednatel se v bodě 6.3 smlouvy zavazuje k zajištění technického dozoru. Podle bodu 10.1.1. měl objednatel provádět průběžnou kontrolu provedených prací tak, aby komplexní kontrola byla dokončena současně s postupným dokončením díla. V čl. 10.2. jsou stanoveny povinnosti objednatele (např. kontrola zakrývaných částí stavby, viz Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel). Oddíl 16 smlouvy mluví o odpovědnosti za vady- záruky. V případě, že bude mít dílo zjevné vady v době předání, musí být vady uvedeny v zápisu o předání a převzetí, jinak za ně odpovídá zhotovitel v záruční lhůtě. Reklamace vad v záruční době byla mezi objednatelem a zhotovitelem sjednána; -dne 23.4.2009 uzavřel objednatel Galstian & Galstian invest, s.r.o., IČO 26732548 a zhotovitel-dlužník smlouvu na dodávku a montáž odvodňovacích opatření na domech č. 19, 27, 29, 31, 43, 45 a 49 v lokalitě Slivenec-U Křížku. Předmětem smlouvy byla dodávka a montáž odvodňovacích opatření (tj. žlabů, drenáží a jímek) na rodinných domech č. 19, 27, 29, 31, 43, 45, 49 v lokalitě Praha-Slivenec, U Křížku. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k nedostatečné specifikaci rozsahu díla, bude cena za dílo stanovena na základě jednotkových cen uvedených v cenové nabídce na provedení prací. Ve smlouvě je stanovená pouze předpokládaná doba plnění, a to obdobím mezi 30.3.2009 a 30.5.2009, s možností dalšího prodloužení. V oddíle 6 stojí, že vzhledem k tomu, že rozsah a provedení díla bude při provádění prací určován objednatelem a není zpracována prováděcí projektová dokumentace, objednatel bere na vědomí, že zhotovitel nenese odpovědnost za funkčnost a účinnost provedených odvodňovacích prací, které zhotovitel provede dle pokynu a v rozsahu určeném objednatelem. Na základě ujednání stran bylo smluveno, že práce budou fakturovány vždy po předání a převzetí dokončených jednotlivých domů.

V souladu se smlouvou o odvodnění rodinných donů ze dne 24.3.2009 vystavil zhotovitel v období od 14.5.2009 do 12.11.2009 následující faktury, ze kterých bylo zjištěno:

Faktura Datum Datum Faktur. úkon Fakturovaná č.: vystavení: splatnosti: zhotovitele: cena vč. DPH: 9021 14.5.2009 27.5.2009 opatř. odvod. obj. č. 29 82.949,69 Kč na základě SOD 9022 14.5.2009 27.5.2009 opatř. odvod. obj. č. 27 232.834,56 Kč na základě SOD 9028 1.6.2009 15.6.2009 ter. úpr. dle SOD 115.323,06 Kč na RD č. 43 9029 1.6.2009 15.6.2009 ter. úpr. dle SOD 120.298,44 Kč na RD č. 19 9030 1.6.2009 15.6.2009 ter. úpr. dle SOD 75.586,69 Kč na RD č. 42 9033 25.6.2009 10.7.2009 opatř. odvod. dle SOD 285.129,14 Kč na RD č. 20-25 9038 21.7.2009 11.8.2009 opatř. proti vodě 96.277,66 Kč na RD č. 26 (MSPH 96 INS 4768/2012)

9101 12.11.2009 3.12.2009 opatř. odvod. dle SOD 92.965,25 Kč na RD č. 34 9102 12.11.2009 3.12.2009 opatř. odvod. dle SOD 109.201,57 Kč na RD č. 42 9023 14.5.2009 27.5.2009 terénní úpravy na 25.603,37 Kč základě obj. na RD č. 28

Faktury, kromě domu č. 43 v části, č. 19, 27 a 29, se netýkají odvodňovací smlouvy, neboť nesouhlasí domy uvedené v odvodňovací smlouvě a domy uvedené na těchto fakturách.

Další vystavené faktury (objednávky) se staly předmětem postoupení, tj. faktura č. 9099 ze dne 12.11.2009 (RD č. 30), faktura č. 9100 ze dne 12.11.2009 (RD č. 33), faktura č. 9103 ze dne 12.11.2009 (RD č. 44), faktura č. 9037 ze dne 21.7.2009 (RD č. 31), faktura č. 9027 ze dne 1.6.2009 (RD č. 45)-poslední pouze v části 4.225,74 Kč.

Ze znaleckého posudku č. 083/1523/09 ze dne 4.12.2009 soud zjistil následující: Znalecký posudek ze dne 4.12.2009 byl vytvořen na objednávku společnosti Galstian & Galstian invest s.r.o. Posudek vypracoval znalec z oboru stavebnictví a vztahuje se k posouzení příčin zatečení do interiéru podzemního podlaží domů st. č. 19, 20-25 a 26 v k.ú. Slivenec, ulice Za Fořtem. Místní šetření bylo provedeno znalcem dne 28.4.2009, (tj. po uzavření smlouvy o odvodnění ze dne 24.3.2009). V závěru posudku znalec konstatuje, že místo průniku vody přes izolaci nelze jednoznačně určit, nicméně svislá hydroizolace vykazovala množství vad. Jedná se o vady realizace vzniklé nerespektováním základních zásad pro provádění hydroizolací a jejich detailů, nedodržení ustanovení platných ČSN, malou pečlivostí a zároveň nedostatečnou kontrolou zakrývaných konstrukcí. Dle závěru znalce nelze přesně určit odpovědnost konkrétní osoby na vzniku škody v důsledku vad na domech, které byly předmětem smlouvy o dílo. Z výše uvedeného dále vyplývá, že znalecký posudek se týká pouze jednoho rodinného domu (RD st. č. 19), který je vymezen smlouvou o odvodnění ze dne 247.3.2009. Zbylé RD st. č. 20-25 a 26 v k.ú. Slivenec, ulice Za Fořtem, nejsou předmětem smlouvy o dílo ze dne 24.3.2009.

Z odborného vyjádření Ing. Procházky ze dne 15.3.2011, jehož úkolem bylo objasnit příčiny zatékání do interiéru a výtok vody u domu č.p. 861/9 (tj. RD st. č. 37) vyplývá, že provedení prací na RD st. č. 37 nebylo předmětem smlouvy ze dne 24.3.2009.

Z odborného vyjádření znalce Ing. Procházky ze dne 23.2.2011 vyplývá, že bylo zhotoveno za účelem zdůvodnění příčin vlhkostních poruch na RD č.p. 865/17 (tj. RD st. č. 33). Provedení prací na RD st. č. 33 nebylo předmětem smlouvy o odvodnění ze dne 24.3.2009. Z vyjádření vyplývá, že se na domě objevily vlhkostní poruchy v souvislosti s dešťovými srážkami větší intenzity. Navrhuje řešení problému.

Z odborného vyjádření Ing. Procházky ze dne 15.3.2011 vyplývá, že dům č.p. 869/25 (tj. RD st. č. 29) měl dle sdělení majitele ze dne 24.2.2011 problém s kapáním vody v nadpraží velkého francouzského okna (při velkých deštích). Znalec podal v rámci vyjádření návrh na další opatření, ovšem ke konkrétním příčinám k výtoku vody mezi zateplovacím systémem a zdivem domu č.p. 869/25 (RD st. č. 29), se nevyjádřil.

Z odborného vyjádření znalce Ing. Procházky ze dne 20.8.2010 bylo zjištěno, že bylo zhotoveno za účelem zdůvodnění příčin vlhkostních poruch zdiva na RD č.p. 888/8 (tj. RD st. č. 46). Provedení odvodnění na RD st. č. 46 nebylo předmětem smlouvy o odvodnění ze dne 24.3.2009. (MSPH 96 INS 4768/2012)

Z odborného vyjádření Ing. Procházky ze dne 15.3.2011, jehož úkolem bylo objasnit příčiny kondenzací a dalších poruch v domě č.p. 889/6 (tj. RD st. č. 47) vyplývá, že provedení opatření na RD st. č. 47 nebylo předmětem smlouvy ze dne 24.3.2009.

Smlouvou o postoupení pohledávky z 25.11.2011 část sporné přihlášené pohledávky žalobce postoupil panu Radku Havlíčkovi ve výši 456.254,75 Kč, takže z celkové pohledávky ve výši 1.777.166,73 Kč žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku poníženou o tu část, kterou postoupil Radku Havlíčkovi.

Na základě těchto zjištění dovodil soud prvního stupně tyto právní závěry:

Mezi účastníky řízení byly uzavřeny dvě smlouvy o dílo. Jednak smlouva o dílo ze dne 1.12.2006, jejímž předmětem byla výstavba rodinných domů (všech, které jsou předmětem žaloby) a jednak smlouva ze dne 23.4.2009, jejímž předmětem byla dodávka a montáž odvodňovacích opatření na domech č. 19, 27, 29, 31, 43, 45 a 49 v lokalitě Slivenec -U Křížku. Předmětem žaloby jsou pouze domy č. 19, 27, 29, 43 a 49. Nezaplacení ceny ze smlouvy o dílo ze dne 1.12.2006, ani to, že by dílo nebylo předáno, žádný z účastníků řízení nenamítal.

Podle smlouvy ze dne 1.12.2006 i smlouvy ze dne 24.3.2009 bylo úkolem objednatele (žalobce) provádět kontrolu veškerých výkopů a zakrývacích prací před jejich zakrytím. Ze smlouvy na odvodnění bylo zjištěno, že nešlo o reklamaci vad ze strany objednatele, nýbrž o nové smluvní ujednání. Z výše uvedeného vyplývá, že mezi objednatelem a zhotovitelem vznikla podepsáním smlouvy ze dne 24.3.2009 nová smlouva o dílo . Mezi stranami byl sjednán nový předmět díla, byly sjednány nové podmínky pro cenu díla, dobu plnění, spolupůsobení objednatele a také pro reklamaci vad z dané smlouvy. V případě výskytu vad díla, tj. dodávky a montáže odvodňovacích opatření, objednatel musí písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vad díla. (Toto ujednání ve smlouvě se rozporuje s ujednáním v odd. 6 smlouvy, kde je vyloučena odpovědnost zhotovitele za funkčnost a účinnost provedených opatření).

Žalobce netvrdil, že by kdy uplatnil nároky z vad díla (rodinných donů) v souladu se smlouvou o dílo ze dne 1.12.2006, neadresoval zhotoviteli písemnou výzvu k odstranění vad. Neprokázal, ani neprokazoval, že by v důsledku vad vznesl vůči dlužníkovi jakoukoliv výzvu, kde by vady specifikoval a určil lhůtu pro provedení nápravy na náklad dlužníka. Naopak dne 24.3.2009 uzavřel s dlužníkem další smlouvu o dílo, tj. smlouvu na Opatření na odvodnění domů Slivenec u Křížku . Nově uzavřenou smlouvu nelze považovat za výzvu na odstranění vad vzniklých na původním díle, ale o další smluvní akt mezi věřitelem č. 53 a dlužníkem, který zakládá práva a povinnosti smluvním stranám. V dané smlouvě je předmět plnění specifikován (tj. odvodňovací opatření) pouze pro určité rodinné domy.

Žalobce si objednal u znalce z oboru stavebnictví znalecký posudek č. 083/1523/09 ze dne 4.12.2009. Ačkoliv v žalobě žalobce konstatuje, že výsledkem znaleckého zkoumání bylo zjištění, že dílo nebylo provedeno řádně, přičemž za vady, které si vynutily shora uvedenou opravu, tj. zásah spojený s dodávkou a montáží odvodňovacích opatření, odpovídá zhotovitel díla, tj. dlužník STAVOUNION, faktem je, že dne 24.3.2009 uzavřel smlouvu o dílo, tj. smlouvu na Opatření na odvodnění domů Slivenec u Křížku , a to nikoliv jako důsledek vyhotoveného znaleckého posudku, který byl vyhotoven až půl roku po uzavření zmíněné smlouvy. Žalobce následně vyzval dlužníka k úhradě částky 1.777.166,73 Kč, ten ovšem ničeho neuhradil. Žalobce neuvedl, jak dospěl k tomu, že požaduje vrácení právě plnění v této výši. Ze žalobcem předložených odborných vyjádření se k předmětu žaloby vztahuje pouze znalecký posudek č. 083/1523/09 ze dne 4.12.2009 (tj. RD st. č. 19, 20-25, 26) a odborné vyjádření znalce ze dne 15.3.2011, RD č.p. 869 (tj. RD st. č. 29), ze kterého vyplývá, že se na domě objevily vlhkostní poruchy v souvislosti s dešťovými srážkami větší intenzity. Dle (MSPH 96 INS 4768/2012) sdělení majitele ze dne 24.2.2011 jde o problém s kapáním vody v nadpraží velkého francouzského okna. Nad oknem byla provedena velká prosklená markýza, která je dodávkou majitele domu. Odborné vyjádření navrhuje pouze prověřit detaily kolem klempířských konstrukcí a případně provést zátopovou zkoušku. Dané vyjádření ovšem nestanoví, kdo chybu způsobil, nebo ji způsobit mohl, nebo jak vznikla. Znalecký posudek č. 083/1523/09 ze dne 4.12.2009 měl za úkol stanovit příčinu zatečení do interiéru RD č. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 v k.ú. Slivenec. Závěrem znaleckého posudku se konstatuje, že místo průniku vody před izolaci nelze jednoznačně určit. Jedná se tedy o vady realizace vzniklé nerespektováním základních zásad pro provádění hydroizolací a jejich detailů, nedodržením ustanovení platných ČSN, malou pečlivostí a nedostatečnou kontrolou zakrývaných konstrukcí.

Odborné vyjádření bylo vypracováno dva roky po uzavření smlouvy o odvodnění a pět let po uzavření smlouvy o dílo. Z průběhu jednání a předložených důkazů vyplynulo, že faktury pod č. 9023, 9033, 9038, 9101, 9102, 9030, se netýkají smlouvy o odvodňování, neboť nesouhlasí domy uvedené v odvodňovací smlouvě a domy uvedené na těchto fakturách.

Ve smlouvě o dílo ze dne 1.12.2006 je uvedeno, že objednatel měl provádět dostatečně kontrolu míst před zakrytím. Je tudíž otázkou, zda při vyhotovování díla objednatel tuto kontrolu dostatečně prováděl a mohl přispět ke vzniku vad na jednotlivých rodinných domech. Ovšem objednatel po zjištění vad ničeho nereklamoval a uzavřel další smlouvu, tzv. smlouvu na odvodnění. Pokud by objednatel uplatnil u zhotovitele vadu díla v záruční lhůtě, musel by tak učinit dle smlouvy o dílo ze dne 1.12.2006 pouze písemně, musel reklamaci popsat a uvést požadovaný způsob jejího odstranění. Žádný písemný důkaz, který by dokládal uplatnění reklamovaných vad ze strany objednatele, nebyl soudu do dne vydání tohoto rozhodnutí předložen. Znalecký posudek a odborná vyjádření jsou podstatně pozdějšího data.

K jednotlivým domům: všechny domy jsou předmětem smlouvy o dílo ze dne 1.12.2006. Předmětem znaleckého posudku byl pouze RD č. 19, 20-25, 26, ovšem ve výsledku nebyla ani zde jednoznačně určena příčina a viník způsobené vady na RD.

Odborné vyjádření se vztahuje jen na dům č. 29 a je rozebráno shora, když (stručně) nestanoví ani příčinu, ani viníka, nebo jednoznačný důvod vlhkosti a navíc je vyhotoveno s několikaletým zpožděním. Předmětem smlouvy na odvodnění ze dne 24.3.2009 je pouze dům č. 19, 27, 29, 43 a soud dospěl k závěru, že se jedná o nové smluvní ujednání, neboť neobsahuje žádné znaky reklamačního řízení nebo stanovení podílu špatně odvedené práce napravující dřívjší smlouvu o dílo, rovněž s přihlédnutím k časovému prodlení. U ostatních domů (č. 42, 34, 28) vůbec není zřejmé, proč by měl dlužník vracet peníze za uhrazené faktury, když domy nebyly předmětem žádného jednání mezi účastníky smluvního vztahu (tj. ani předmětem smlouvy, ani znaleckého posudku, ani odborného vyjádření). Jinými slovy smlouva o odvodnění a posudek nebo odborné vyjádření patří pouze k domu č. 29 a 19. V ostatních případech je buď posudek, nebo odborné vyjádření, nebo odvodňovací smlouva, nebo nic.

Požadavek na vrácení vyfakturované částky je tudíž podle soudu neoprávněný, neboť žalobce neprokázal, že vady byly způsobeny dlužníkem. V případě výskytu vad by bylo možné požadovat odstranění vad, přiměřenou slevou z ceny, popř. odstoupit od smlouvy, reklamovat apod., ale nic z toho žalobce neučinil. Vzhledem k výše uvedenému nebyla žalobcem dostatečně osvědčena existence pohledávky žalobce, a proto soud žalobu zamítl v celém rozsahu.

Výrok o nákladech řízení soud odůvodnil ust. § 142 o.s.ř. a § 202 InsZ. Účastníkem, který měl ve věci úspěch, je žalovaný, neboť žaloba byla zamítnuta. Žalovaný měl nárok na náhradu nákladů řízení, ovšem žádné náklady mu nevznikly. (MSPH 96 INS 4768/2012)

Proti tomuto rozsudku podal žalobce včas odvolání a uvedl v něm, že závěr soudu prvního stupně, že smlouva z 24.3.2009 vylučuje odpovědnost dlužníka za vady díla podle smlouvy o dílo z 1.12.2006 není správný. To, že dílo podle smlouvy z 1.12.2006 mělo vady, vyplývá podle žalobce ze znaleckého posudku ze 4.12.2009 i z vyjádření stejného znalce ze dne 15.3.2011. To, že žalobce uzavřel s dlužníkem smlouvu o dílo, a to o odvodnění dne 24.3.2009, nevylučuje, že tato smlouva je výsledkem vad díla, podle v pořadí první smlouvy o dílo. Tuto druhou smlouvu o dílo žalobce s dlužníkem uzavřel v době, kdy o vadách díla podle první smlouvy nevěděl, což ovšem odpovědnost dlužníka za vady díla nevylučuje. Přihlášená sporná pohledávka je pohledávkou z titulu odpovědnosti dlužníka za vady díla podle smlouvy o dílo z 1.12.2006. Vady díla zjistil žalobce až po zahájení prací podle smlouvy o odvodnění z 24.3.2009, kde v průběhu těchto prací žalobce zjistil skutečné příčiny zatékání, a to vad hydroizolace u rodinných domů, jež stavěl dlužník podle smlouvy z 1.12.2006. To jednoznačně plyne ze znaleckého posudku ze 4.12.2009. V pořadí druhou smlouvu o dílo v březnu 2009 uzavřel žalobce jen proto, že se objevily problémy se zatékáním do domů postavených dlužníkem podle první smlouvy o dílo a skutečné příčiny nebylo možné zjistit a určit, zda jde o vady díla a kdo za ně odpovídá. Žalobce se neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že včas a řádně neuplatnil nároky z vad rodinných domů podle smlouvy z 1.12.2006. Poté, kdy ze znaleckého posudku příčiny vad zjistil, vyzval žalobce dlužníka přípisem z 24.6.2011 o úhradu částky 1.777.166,73 Kč. V tomto přípisu žalobce odkazuje na reklamaci vad uplatněnou už v roce 2009. Další vady díla v podobě zatékání pod domy reklamoval žalobce dalším přípisem z 1. května 2011, takže reklamoval vady včas v souladu s článkem 16 bod 16.3 smlouvy o dílo z 1.12.2006. Pokud soud dovodil, že řádnou reklamaci žalobce neprokázal, měl jej soud podle § 118a poučit a vyzvat ho k doplnění tvrzení a důkazů.

Podle žalovaného se soud nevypořádal také s listinou, kterou žalobce předložil při ústním jednání, a která obsahuje návrh řešení. Jde o listinu z 21.12.2009, kde dlužník sám navrhuje, že převezme řešení všech reklamací a dokončí opatření proti vodě a vystaví dobropis na faktury v tomto přípisu uvedené. Poukázal dále na to, že soud prvního stupně dovodil, že odborné vyjádření znalce z 15.3.2011 nestanoví, kdo vadu způsobil a jak vznikla, ale neprovedl k tomu další důkazy žalobcem navržené, a to výslech tohoto znalce a výslech svědka Sergeye Dzabaeva o okolnostech smlouvy o odvodnění a o jejím rozšíření i na další domy v písemně uzavřené smlouvě neuvedené. Navrhl proto, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, eventuelně jej změnil tak, že se žalobě vyhovuje.

Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek, jakož i řízení jemu předcházející podle § 212 a § 212a o.s.ř. a dospěl k závěru, že je z hlediska skutkových zjištění soudu i jeho právní argumentace správný, a lze na jeho přesvědčivé odůvodnění odkázat, protože ani ve stádiu odvolacího řízení nebylo zjištěno nic, co by bylo způsobilé vést odvolací soud k jeho změně či zrušení.

Soudem prvního stupně provedené důkazy a správná zjištění z nich soudem dovozená, jsou spolehlivým a dostatečným podkladem pro jeho právní závěr, že žalobce neprokázal, že by měl vůči dlužníkovi pohledávku z titulu odpovědnosti za vady díla podle smlouvy o dílo z 1.12.2006, což jak opakovaně v řízení žalobce zdůrazňoval, je právní důvod přihlášené sporné pohledávky. Takové vady, které by byly v příčinné souvislosti s činností dlužníka podle smlouvy o dílo z 1.12.2006, z žádného důkazu předloženého žalovaným nelze mít za prokázané.

Ani znalecký posudek či odborné vyjádření tohoto znalce nejsou důkazy dostatečné k tomu, že všechny rodinné domy, které byly předmětem díla podle v pořadí první smlouvy o dílo, měly vady žalobcem tvrzené, jež byly způsobeny činností i dlužníka podle první smlouvy o dílo, a že tyto vady způsobené dlužníkem odůvodňují nárok žalobce na slevu z ceny díla pro vady až do výše ceny, kterou žalobce dobrovolně na základě druhé smlouvy o dílo z 24.3.2009 (MSPH 96 INS 4768/2012) dlužníku zaplatil a že z tohoto důvodu vzniklo žalobci právo na odstranění vad díla podle smlouvy z 1.12.2006, a to až do výše ceny díla, kterou zaplatil dlužníku podle smlouvy z 24.3.2009. Podle této v pořadí druhé smlouvy o dílo si žalobce u dlužníka objednal dodávku a montáž odvodňovacích opatření na domech ve smlouvě uvedených za dohodnutou cenu, kterou zaplatil, přičemž v této druhé smlouvě je zakotveno ujednání mezi žalobcem (objednatelem) a dlužníkem (zhotovitelem), že zhotovitel nenese odpovědnost za funkčnost a účinnost provedených odvodňovacích prací, které zhotovitel provede bez projektové dokumentace jen podle pokynu a v rozsahu objednatele-žalobce. Již toto ujednání vylučuje, že by důvodem uzavření této druhé smlouvy o dílo bylo odstraňování vad díla podle smlouvy o dílo z 1.12.2006, spočívající v zatékání pod postavené rodinné domy.

Z těchto všech důvodů odvolací soud proto rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný potvrdil včetně akcesorického výroku o nákladech řízení, neboť ve sporu úspěšnému žalovanému žádné náklady řízení nevznikly (§ 219 o.s.ř.).

Žalovanému také v odvolacím řízení žádné náklady řízení nevznikly, a proto odvolací soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo, neboť v odvolacím řízení úspěšnému žalovanému náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze, dospěje dovolací soud k závěru, že napadený rozsudek závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 3. prosince 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová