101 VSPH 546/2014-19
44 lCm 2042/2014 101 VSPH 546/2014-19 (KSUL 44 INS 8531/ 2014)

Usnesení

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. lng. Jaroslava Zelenky, PhD., V právní Věci žalobkyně: Jarmila Vaňková, IČO 42202876, bytem a sídlem podnikání Psinice 8, zastoupená zmocněncem Martinem Vaňkem, bytem Petra Bezruče 362, Nymburk 2, proti žalovaným: 1/Beneš-insolvenční správce, V.o.s., IČO 22793518, sídlem Tušimice č.p. 23, insolvenční správce Marie anonymizovano , 2/Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Koštice č.p. 193, o určení pravosti

/ /V pohledávky, o odvolan1 zalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 44 ICm 2042/ 2014-10 ze dne 15.července 2014, takto:

I. Usnesení Krajského soudu V Ústí nad Labem č.j. 44 ICm 2042/2014-10 ze dne 15.července 2014 se mění tak, že se žaloba o určení pravosti pohledávky, doručená Krajskému soudu V Ustí nad Labem 19.června 2014 odmítá.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud l.stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem l.výroku zastavil řízení o žalobě na určení pravosti její pohledávky ve Výši 12.500,-Kč po zjištění, že k datu doručení žaloby se v insolvenčním řízení konalo přezkumné jednání pouze 5.června 2014, na němž sporná pohledávka, která je předmětem incidenčního sporu, nebyla přezkoumávána s tím, že bude přezkoumána na zvláštním přezkumném jednání.

Z tohoto zjištění soud l.stupně dovodil, že je třeba řízení o incidenční žalobě zastavit podle § 160 odst. 5 IZ, nebot' projednání žaloby brání nedostatek podmínky řízení spočívající v tom, že pohledávka žalobkyně dosud nebyla přezkoumána a ničím popřena. Pod bodem II.Výroku pak soud l.stupně rozhodl, že žádný

(KSUL 44 INS 8531/2014) z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení se zdůvodněním, že žalovaným žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně Včas odvolání, v němž uvedla pouze to, že žádá, aby Vrchní soud v Praze jako soud odvolací napadené usnesení zrušil, nebot' insolvenčnímu soudu žalobkyně doložila všechny důkazy vztahující se k existenci přihlášené pohledávky žalobkyní do insolvenčního řízení.

Odvolací soud postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení a odvolání žalobkyně neshledal důvodným.

Odvolací soud se ztotožňuje s argumentací soudu l.stupně o tom, že žalobu v této Věci nelze věcně projednat a rozhodnout o ní rozsudkem ve Věci samé, protože v době, kdy žalobkyně žalobu doručila soudu (dne 19.června 2014), nebyla v postavení věřitele, jehož pohledávka, která je předmětem sporu, by byla popřena na přezkumném jednání insolvenčním správcem, či insolvenční dlužnicí nebo jiným věřitelem. Přitom jen věřitel, jehož pohledávka byla při přezkumném jednání popřena, je oprávněn (má aktivní hmotnou legitimaci) k tomu, aby podal žalobu na určení pravosti, Výše či pořadí popřené pohledávky ve smyslu § 198 insolvenčního zákona (dále jen IZ).

Jak vyplývá z listin založených v insolvenčním spisu soudu l.stupně, před podáním žaloby se konalo přezkumné jednání pouze 5.června 2014, na němž sporná pohledávka žalobkyně nebyla přezkoumávána a její přezkum byl zařazen až na zvláštní přezkumné jednání nařízené na 22.července 2014. Toto přezkumné jednání se však nekonalo, nebot' nebot' usnesením č.j. KSUL 44 INS 8531/ 2014-B-8 bylo odročeno na neurčito.

Z toho je nepochybné, že žalobkyně v době doručení incidenční žaloby soudu l.stupně nebyla osobou oprávněnou k jejímu podání ve smyslu § 198 odst. 1 IZ.

Odvolací soud na rozdíl od soudu l.stupně však má za to, že za této skutkové situace nelze postupovat podle § 160 odst. 5 IZ, nýbrž je třeba postupovat podle § 160 odst. 4 IZ, podle něhož incidenční žalobu podanou opožděně nebo osobou, která k tomu nebyla oprávněna, insolvenční soud odmítne. Žalobkyně ke dni 19.června 2014 nebyla osobou oprávněnou domáhat se incidenční žalobou určení pravosti své pohledávky, nebot' v té době ještě nebyla věřitelkou, jejíž pohledávka byla při přezkumném jednání insolvenčním správcem, dlužnicí či některým z ostatních přihlášených věřitelů popřena. Tento stav trvá dosud.

Jen z tohoto důvodu odvolací soud usnesení soudu l.stupně změnil tak, že se žaloba odmítá podle § 160 odst. 4 IZ.

101 VSPH 546 / 2014 (KSUL 44 INS 8531 / 2014)

Výrok o nákladech řízení před soudy obou stupňů je odůvodněn tím, že ve sporu úspěšným žalovaným žádné náklady před soudy obou stupňů nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení kNejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu V Ústí nad Labem dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která V rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 2.října 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dančová Dominika