101 VSPH 530/2014-92
39 ICm 3262/2013 101 VSPH 530/2014-92 (KSPH 36 INS 16653/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní vďci žalobce: Hotel Galerie T eboě, s.r.o., Iy 24255319, sídlem Pancí ova 1704/4, Praha 4, zastoupený Mgr.Lumírem Veselým, advokátem, sídlem Belgická 38, Praha 2, proti žalovanému: AB insolvence, v.o.s., Iy 24738115, sídlem Na Po í í 1046/24, Praha 1, insolven ní správce dlužníka FasEx CZ, s.r.o., zastoupený Mgr.Davidem Urbancem, advokátem, sídlem Na Po í í 1046/24, Praha 1, o vylou ení movitých vďcí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze .j. 39 ICm 3262/2013-85 ze dne 6. ervna 2014,

takto:

I.Rozsudek Krajského soudu v Praze .j. 39 ICm 3262/2013-85 ze dne 6. ervna 2014 se ve výroku pod bodem II. o nákladech ízení potvrzuje.

II.Žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad odvolacího ízení.

Od vodnďní

Krajský soud v Praze jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I.výroku vylou il ze soupisu majetkové podstaty dlužníka movité vďci v tomto výroku uvedené, a pod bodem II.výroku rozhodl o povinnosti žalovaného zaplatit ve sporu úspďšnému žalobci na náhradu náklad ízení 14.342,-K . Tato náhrada zahrnuje náklady, jež žalobci vznikly v souvislosti se zaplacením soudního poplatku ve výši 2.000,-K a v souvislosti s jeho zastoupením advokátem za t i úkony právní služby a t ikrát režijní paušál advokáta + DPH podle advokátního tarifu.

Proti tomuto rozsudku, a to jen proti výroku o náhradď náklad ízení, podal žalovaný v as odvolání a navrhl v nďm, aby v tomto výroku odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď zmďnil tak, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení. V odvolání uvedl, že žalobce, p estože mďl k dispozici d kazy svďd ící o jeho vlastnickém právu, tyto d kazy žalovanému nep edložil, ani je nep edložil soudu sou asnď s podanou žalobou, nýbrž je p edložil až p ed samotným jednáním soudu a tím zap í inil zbyte ný pr bďh sporu. Pokud by d kazní listiny p edložené v inciden ním ízení žalobce p edložil žalovanému p edem, byl by tento spor nadbyte ný a žalovaný by sporné movité vďci ze soupisu majetku dlužníka vy adil. Má tudíž za to, že si náklady ízení zavinil žalobce sám, a že je namístď použít § 147 o.s. ., nebo to byl žalobce, který zap í inil vznik náklad ízení, jež mu vznikly, p i emž žalovaný postupoval s maximální možnou mírou 39 ICm 3262/2013 (KSPH 36 INS 16653/2012) obez etnosti a vycházel z ú etních doklad dlužníka, z nichž nemohl zjistit, že sporné movité vďci dlužník zcizil.

Odvolací soud v rozsahu podaného odvolání p ezkoumal napadený rozsudek ve výroku o nákladech ízení postupem podle § 214 odst.2 písm. e) o.s. . a odvolání žalovaného neshledal d vodným.

Ustanovení § 202 IZ chrání insolven ního správce v inciden ních sporech od obecné povinnosti hradit náklady ízení úspďšnému ú astníku jen ve sporech o ur ení pravosti, výše nebo po adí p ihlášených pohledávek a nikoliv ve sporech podle § 225 IZ.

Je jen na insolven ním správci, zda a jaký majetek na základď konkrétních indicií i d kaz za adí do soupisu majetku dlužníka, a jestliže se rozhodne vďc do soupisu sepsat, pak postupuje podle § 224 IZ, tj. vyrozumí o tom osobu, která uplatěuje k zapsané vďci právo, které to vylu uje. To se v dané vďci stalo, a tato t etí osoba (žalobce) není zásadnď povinna insolven nímu správci p edkládat d kazy k osvďd ení svého práva k vďci, nýbrž insolven ní zákon jí ukládá, aby ve lh tď v nďm stanovené, podala vylu ovací žalobu, nebo následkem zmeškání této lh ty je to, že žaloba bude soudem odmítnuta jako opoždďná a nastoupí nevyvratitelná právní domnďnka o tom, že sporné vďci jsou v soupisu sepsány oprávnďnď.

Jestliže žalobce podal v as vylu ovací žalobu, a byl s ní úspďšný, nelze z ni eho dovozovat, že by spor zavinil ve smyslu § 147 o.s. ., kterého se žalovaný neprávem v odvolání dovolává, nebo zavinďním ve smyslu § 147 o.s. . se rozumí porušení výlu nď procesních povinností, v pr bďhu vlastního sporného ízení vyplývajících ze zákona nebo v souladu se zákonem, uložených soudem, k nďmuž došlo alespoě z nedbalosti, a nebýt takového procesního chování, nevznikly by. Pod pojen zavinďní žalobce v této vďci nelze pod adit to, že insolven ní správce jen na základď ú etních údaj dlužníka vďc zapíše do soupisu jeho majetku a t etí osoba (žalobce) se pak v následném inciden ním sporu dom že vylou ení sporné vďci ze soupisu, nebo v inciden ním sporu prokáže, že je vlastníkem této vďci. Skute nosti uvádďné žalovaným nelze pod adit ani pod d vody hodné mimo ádného z etele ve smyslu § 150 o.s. .

Z tďchto d vod odvolací soud napadený rozsudek ve výroku pod bodem II. o nákladech ízení podle § 219 o.s. . potvrdil, nebo náhradu p iznal soud prvního stupnď žalobci ve správné výši.

Výrok o nákladech odvolacího ízení je od vodnďn tím, že v tomto stadiu úspďšnému žalobci žádné náklady ízení nevznikly.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání p ípustné (§ 238 odst.1 písm.c/ o.s. .).

V Praze dne 1. íjna 2014 JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová