101 VSPH 527/2014-16
761C3112090/2014 101 VSPH 527/2014-16 (KSLB 76 INS 4317/2014)

Usnesení

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. lng. Jaroslava Zelenky, PhD., V právní Věci žalobkyně: Jarmila anonymizovano , anonymizovano , bytem Libáň, Psinice č.p. 8, zastoupená zmocněncem Martinem Vaňkem, bytem , proti žalovaným: 1/]UDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, sídlem Washingtonova 25, Praha 1, insolvenční správkyně dlužnice Jany anonymizovano , 2/]ana anonymizovano , anonymizovano , bytem Příšovice 188, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci č.j. 76 lCm 2090/ 2014-9 ze dne 25.července 2014,

takto:

I.Usnesení Krajského soudu V Ústí nad Labem, pobočka v Liberci č.j. 76 ICm 2090/2014-9 ze dne 25.července 2014 se potvrzuje.

II.Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci jako soud l.stupně ve výroku uvedeným usnesením zastavil řízení o žalobě na určení pravosti pohledávky žalobkyně přihlášené do insolvenčního řízení vedeného na dlužnici Janu anonymizovano poté, kdy přes výzvu soudu ze dne 30.června 2014 žalobkyně ve lhůtě soudem určené nezaplatila soudní poplatek ze žaloby ve Výši 5.000,-Kč. Usnesení s výzvou kzaplacení soudního poplatku doručil soud žalobkyni krukám jejího zmocněnce dne 8.července 2014, a jelikož žalobkyně svou poplatkovou povinnost nesplnila, postupoval podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a řízení z tohoto důvodu zastavil. Výrok o nákladech řízení odůvodnil tím, že žalovaným ve sporu zatím žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně Včas odvolání, v němž navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil, nebot' důvodnost své žaloby doložila, a se zaplacením soudního poplatku nesouhlasí, nebot' ohledně jejích jiných incidenčních žalob soud zaplacení soudního poplatku nepožadoval.

(KSLB 76 INS 4317/2014)

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., a odvolání žalobkyně neshledal důvodným.

Soud l.stupně předtím, než vydal napadené usnesení, postupoval přesně podle příslušných ustanovení zákona o soudních poplatcích (zákon č. 549/ 1991 Sb.) a poté, kdy zjistil, že žalobkyně současně se žalobou na určení pravosti své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení nezaplatila soudní poplatek ze žaloby, který je splatný již podáním žaloby samé, vyzval žalobkyni k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou jí určil. Postupoval pak v souladu se zákonem, když po marném uplynutí této lhůty, řízení zastavil. Ve výzvě k zaplacení soudního poplatku soud l.stupně žalobkyni poučil o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. Žalobkyně před výzvou soudu kzaplacení soudního poplatku ani poté nepožádala o osvobození od soudních poplatků z důvodů stanovených v § 138 o.s.ř. a soudní poplatek ze žaloby nezaplatila ani do uplynutí lhůty k odvolání proti podanému usnesení ve smyslu § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích, takže odvolací soud nemá žádného zákonného důvodu, pro který by napadené usnesení změnil či zrušil.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu l.stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil, Včetně akcesorického výroku o nákladech řízení.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn tím, že v odvolacím řízení žalovaným žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka vLiberci, dospěje dovolací soud kzávěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 1.října 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dančová Dominika