101 VSPH 522/2016-94
70 ICm 2777/2015 101 VSPH 522/2016-94 (KSPH 70 INS 8761/2014)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobkyně: Edita Výborčíková, nar. 2. 8. 1951, bytem Štěpánská 1500, Kladno, zast.: Mgr. Tomášem Výborčíkem, advokátem, sídlem Huťská 1383, Kladno, proti žalovaným: 1) Mgr. Anna Zinglová, sídlem Černokostelecká 2020/20, Praha 10, insolvenční správkyně dlužníků Eduarda Kludského a Berty Kludské, 2) Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Husova 1062, Unhošť, o určení neplatnosti kupní smlouvy, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 70 ICm 2777/2015-82 ze dne 7. března 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 70 ICm 2777/2015-82 ze dne 7. března 2016 se mění tak, že se žaloba neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I. odmítl žalobu na určení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 19. 3. 2015, kterou jako prodávající uzavřela insolvenční správkyně dlužníků Eduarda Kludského a Berty Kludské v rámci zpeněžování majetku těchto dlužníků prodejem majetku mimo dražbu. Žalobu odmítl pro opožděnost podle § 160 odst. 4 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Závěr o opožděnosti žaloby odůvodnil soud prvního stupně tím, že žalobkyně podala žalobu po uplynutí hmotněprávní propadné lhůty k podání takové žaloby, která činí podle § 289 odst. 3 IZ tři měsíce ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku. Insolvenční řízení na každého z dlužníků je vedeno samostatně, a to proti dlužníku Eduardu Kludském pod sp. zn. KSPH 70 INS 8761/2014 a proti dlužnici Bertě Kludské pod sp. zn. KSPH 70 INS 8755/2014. V insolvenčním řízení vedeném proti dlužnici byla kupní smlouva zveřejněna již 25. 3. 2015, zatímco v druhém insolvenčním řízení byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna 21. 4. 2015. Z toho soud prvního stupně dovodil, že lhůta k podání žaloby v dané věci ve smyslu § 289 odst. 3 IZ započala běžet okamžikem, kdy tato kupní smlouva byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku poprvé, tedy od 25. 3. 2015. Doručila-li žalobkyně žalobu k soudu 20. 6. 2015, doručila ji po uplynutí zákonné lhůty, a proto jde o žalobu opožděnou.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včas odvolání, v němž navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, protože je nesprávný jeho právní závěr o opožděnosti žaloby. Žalobkyně je přesvědčena, že lhůta k podání žaloby jí začala běžet až poté, kdy žaloba byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku v obou insolvenčních řízeních vedených na každého dlužníka samostatně, a to teprve ode dne, kdy došlo ke zveřejnění kupní smlouvy v řízení vedeném proti dlužníku Eduardu Kludskému, což se stalo až 21. 4. 2015. Lhůta k podání žaloby, tak uplynula až 21. 7. 2015 a jestliže ji žalobkyně soudu doručila 20. 7. 2015, jde o žalobu podanou včas. isir.justi ce.cz 70 ICm 2777/2015 (KSPH 70 INS 8761/2014)

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobkyně shledal důvodným.

Jedinou spornou otázkou je to, od kterého data začala běžet tříměsíční hmotněprávní a propadná lhůta k podání žaloby uvedená v § 289 odst. 3 IZ.

Za situace, kdy je nesporné, že nemovitosti, jež byly předmětem kupní smlouvy uzavřené insolvenční správkyní obou dlužníků s druhým žalovaným, byly ve společném jmění manželů-dlužníků a že insolvenční řízení ohledně každého z nich je vedeno samostatně (není vedeno jedno společné řízení proti oběma insolvenčním dlužníkům), nelze dovodit jiný závěr než ten, že kupní smlouva musí být zveřejněna v insolvenčním rejstříku vedeném ohledně každého insolvenčního řízení vedeného samostatně na každého z dlužníků a že lhůta podle § 289 odst. 3 IZ začíná běžet až ode dne, kdy došlo k poslednímu takovému zveřejnění kupní smlouvy, což se v dané věci stalo až 21. 4. 2015 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS 8761/2014. Počítáno od tohoto data (a nikoliv ode dne jejího zveřejnění dne 25. 3. 2015 v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSPH 70 INS 8755/2014) lze mít za to, že lhůta tří měsíců stanovená v § 289 odst. 3 IZ byla zachována, neboť odvolatelka žalobu doručila soudu dne 20. 7. 2015.

Z těchto důvodů proto odvolací soud podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil, tak že se žaloba pro opožděnost neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 17. října 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová