101 VSPH 515/2014-29
35 ICm 3638 / 2013 101 VSPH 515/2014-29 (KSHK 35 INS 7704 / 2013)

Usnesení

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátu složeněm z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotně a JUDr. lng. Jaroslava Zelenky, PhD., V právní Věci žalobkyně: Mgr. Jana Luštíková, sídlem třída Karla IV. 634/25, Hradec Králové, insolvenční správkyně dlužnice Jitky Malíkově, zastoupena Mgr. Martinem Luštíkem, advokátem, sídlem třída Karla IV. 634/ 25, Hradec Králově, proti žalovaněmu: Česká republika-Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, sídlem Horova 17, Hradec Králové, o popření pořadí vykonatelně pohledávky, o odvolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králově č.j. 35 ICm 3638 / 2013-18 ze dne 5.května 2014, takto:

I.Rozsudek Krajského soudu V Hradci Králové 35 ICm 3638/2013-18 ze dne 5.května 2014 se ve výroku pod bodem II.výroku mění tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů řízení do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Martina Luštíka částku 10.200,-Kč.

II.Náhrada nákladů odvolacího řízení se žalobkyni nepřiznává. Odůvodnění

Krajský soud v Hradci Králově jako soud l.stupně ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem l.výroku vyhověl žalobě insolvenční správkyně a určil, že vykonatelná pohledávka žalovaně přihlášená do insolvenčního řízení, není pohledávkou zajištěnou a pod bodem II.výroku rozhodl o povinnosti žalovaněho zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů řízení 6.800,-Kč. V této částce je zahrnuta odměna zástupce žalobkyně (advokáta) za dva úkony právní služby po 3.100,-Kč za jeden úkon, a 2 x 300,-Kč režijní paušál advokáta. Výrok o nákladech řízení odůvodnil soud l.stupně úspěchem žalobkyně ve věci.

Proti tomuto rozsudku, a to jen proti výroku o náhradě nákladů řízení pod bodem Il. výroku, podala žalobkyně Včas odvolání, vněmž poukazovala na to, že soud přiznal náhradu nákladů řízení v nesprávně výši, nebot' její zástupce v řízení před soudem l.stupně provedl tři úkony právní služby, a nikoliv dva úkony, jak nesprávně uvádí soud l.stupně v napadeněm rozsudku. lOl VSPH 515/2014 (KSHK 35 INS 7704/2013)

Odvolací soud v rozsahu podaného odvolání přezkoumal napadený rozsudek ve výroku o nákladech řízení postupem podle § 214 odst. 2 písm. e) o.s.ř., a odvolání žalobkyně shledal důvodným.

Jak vyplývá ze spisu soudu l.stupně, učinil zástupce žalobkyně vřízení před soudem l.stupně tři úkony právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., a to převzetí a příprav zastoupení, sepis žaloby a písemné vyjádření žalobkyně kvyjádření žalované ve věci samé, jež žalobkyně učinila k písemné výzvě soudu. Žalobkyni, jež byla ve věci samé úspěšná, tak náleží na náhradě nákladů řízení, jež jí vznikly v souvislosti se zastoupením advokátem, náhrada ve Výši 10.200,-Kč, zahrnující odměnu advokáta ve výši 3 x 3.100,-Kč podle

§ 9 odst. 4 vyhlášky č. 177/ 1996 Sb., a 3 x 300,-Kč režijní paušál advokáta.

Ztěchto důvodů odvolací soud proto usnesení soudu l.stupně ve výroku o nákladech řízení změnil, jak ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn § 150 o.s.ř. Při rozhodování o náhradě nákladů odvolacího řízení odvolací soud výjimečně aplikoval pro své rozhodnutí § 150 o.s.ř., nebot' má za to, že nesprávné rozhodnutí soudu, jež soud učinil z úřední povinnosti, a jež se vztahuje k nesprávně určené Výši náhrady nákladů řízení žalobkyně, nemůže jít k tíži žalovaného.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c) o.s.ř.).

V Praze dne 1.října 2014 JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dančová Dominika