101 VSPH 514/2015-32
42 ICm 1226/2015 101 VSPH 514/2015-32 (KSHK 42 INS 28360/2014)

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobkyně: Radka anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolany 143, Opatovice nad Labem, zastoupena JUDr. Jaroslavou Moravcovou, advokátkou, sídlem budova P9 č.p. 81, Pardubice-Semtín, proti žalované: Mgr. Markéta Míková, advokátka, sídlem na Příkopě 25, Praha 1, insolvenční správkyně dlužníka Jana Doležala, o určení pravosti pohledávek, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 42 ICm 1226/2015-18 ze dne 14.května 2015,

takto:

I.Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 42 ICm 1226/2015-18 ze dne 14.května 2015 se potvrzuje.

II.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku uvedeným usnesením zastavil řízení o určení pravosti pohledávek v celkové výši 1.803.642,-Kč a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že žalobkyně, přes výzvu soudu řádně jí doručenou, nesplnila svou poplatkovou povinnost a ve stanovené lhůtě ani později nezaplatila soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč. Soud proto postupoval podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Výrok o nákladech řízení odůvodnil odkazem na § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včas odvolání, v němž tvrdila, že soudní poplatek v požadované výši uhradila převodem na účet soudu.

Jelikož soud I.stupně již předtím, než předložil spis odvolacímu soudu k rozhodnutí, provedl šetření a do spisu učinil záznam, že soudní poplatek zaplacen nebyl, odvolací soud přípisem z 8.7. 2015 doručeným zástupkyni žalobkyně uložil, aby předložila relevantní doklad o zaplacení soudního poplatku žalobkyní v této věci s tím, že jinak bude odvolací soud vycházet z toho, že poplatek zaplacen nebyl.

Zástupkyně žalobce podáním z 15.7. 2015 sdělila odvolacímu soudu, že soudní poplatek byl žalobkyní zaplacen 7.4. 2015 na označený účet soudu a je proto přesvědčena, že úhrada soudního poplatku musí být u soudu dohledatelná.

42 ICm 1226/2015 (KSHK 42 INS 28360/2014)

Odvolací soud proto znovu požádal soud I.stupně o šetření ohledně zaplacení soudního poplatku podle údajů zástupkyně žalobkyně a soud I.stupně po provedeném šetření sdělil odvolacímu soudu, že zaplacený soudní poplatek označený zástupkyní žalobkyně se týká soudního poplatku ve věci sp.zn. 42 ICm 1098/2015 zahájené k návrhu stejné žalobkyně a doložil listinu se záznamem o složení soudního poplatku 5.000,-Kč od žalobkyně, která byla zaúčtována na vyměřený soudní poplatek ve věci sp.zn. 42 ICm 1098/2015.

Vycházeje z těchto zjištění přezkoumal odvolací soud napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobkyně neshledal důvodným.

V odvolacím řízení bylo postaveno najisto, že žalobkyně v této věci vedené u soudu I.stupně pod sp.zn. 42 ICm 1226/2015 soudem vyměřený soudní poplatek ze žaloby nezaplatila, a proto soud I.stupně postupoval správně podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a řízení zastavil.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu I.stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn tím, že v odvolacím řízení úspěšné žalované žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 10.srpna 2015

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika