101 VSPH 513/2015-21
87 ICm 517/2015 101 VSPH 513/2015-21 (KSLB 87 INS 27125/2014)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobkyně: Jarmila Vaňková, IČO 42202876, bytem Psinice 8, Libáň, zast. Martinem Vaňkem, obecným zmocněncem, bytem Petra Bezruče 362, Nymburk, proti žalovaným: 1) Insolvency Project, v.o.s., IČO 28860993, sídlem Dukelská třída 15/16, Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Antonína Pravdy, 2) Antonín anonymizovano , anonymizovano , bytem Velká Hradební 2336/8a, Ústí nad Labem, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, č.j. 87 ICm 517/2015-8 ze dne 27. dubna 2015,

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, č.j. 87 ICm 517/2015-8 ze dne 27. dubna 2015 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením zastavil řízení o žalobě na určení pravosti pohledávky žalobkyně přihlášené do insolvenčního řízení vedeného na dlužníka Antonína Pravdu poté, kdy přes výzvu soudu žalobkyně ve lhůtě soudem určené nezaplatila soudní poplatek ze žaloby ve výši 5.000,-Kč. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla žalobkyni řádně doručena, a jelikož žalobkyně poplatkovou povinnost nesplnila, postupoval soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a řízení z tohoto důvodu zastavil. Dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včas odvolání, v němž uvedla, že má za to, že není její povinností platit soudní poplatek ze žaloby s ohledem na položku 22 bod 14 sazebníku soudních poplatků a § 12 zákona o soudních poplatcích.

Odvolací soud postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení a odvolání žalobkyně neshledal důvodným.

Soud prvního stupně předtím, než vydal napadené usnesení o zastavení řízení, postupoval přesně podle příslušných ustanovení zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích v platném znění a poté, kdy zjistil, že žalobkyně současně se žalobou na určení pravosti své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení, nezaplatila soudní poplatek ze žaloby, který je splatný již podáním žaloby samé, vyzval žalobkyni k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou jí určil. Postupoval pak v souladu se zákonem, když po marném uplynutí této lhůty, řízení zastavil. Ve výzvě k zaplacení soudního poplatku soud prvního stupně žalobkyni poučil o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatí. Žalobkyně před výzvou soudu k zaplacení soudního poplatku, ani poté, nepožádala o osvobození od placení soudních (KSLB 87 INS 27125/2014) poplatků z důvodů stanovených v § 138 o.s.ř., a soudní poplatek ze žaloby nezaplatila ani do uplynutí lhůty k odvolání proti podanému usnesení ve smyslu § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích, takže odvolací soud nemá žádného zákonného důvodu, pro který by napadené usnesení změnil, či zrušil.

Odvolací soud konstatuje, že soudní poplatek v projednávané věci činí správně podle položky 13 bodu a písm. a) sazebníku zákona o soudních poplatcích 5.000,-Kč, neboť podaná žaloba je žalobou incidenční, jejímž předmětem je určení pravosti popřené pohledávky, nikoliv peněžité plnění. Žalobkyně v řízení o její žalobě na určení pravosti pohledávky není osobou osvobozenou od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 zákona o soudních poplatcích a incidenční řízení o takové žalobě není řízením ze zákona osvobozeným od poplatku ve smyslu § 11 odst. 1 poplatkového zákona, takže neobstojí argumentace žalobkyně o tom, že soud vydal nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil, včetně akcesorického výroku o nákladech řízení.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn tím, že žalovaným v odvolacím řízení žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 3. srpna 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná