101 VSPH 513/2014-49
45 ICm 913/2013 101 VSPH 513/2014-49 (KSHK 45 INS 8907/2012)

Usnesení

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. lng. Jaroslava Zelenky, PhD., V právní Věci žalobce: Česká insolvenční V.o.s., IČO 28810341, sídlem Fráni Šrámka 1139/2, Hradec Králové, insolvenční správce dlužníků Petra Panenky a Marcely Panenkové, zastoupený JUDr. Mgr. Jaromírem Peterou, advokátem, sídlem Fráni Šrámka 1139/2, Hradec Králové, proti žalovanému: ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., IČO 14500469, sídlem Spálená 112/55, Praha 1, zastoupený JUDr. Zdeňkem Drtinou, PhD., advokátem, sídlem Nám. Přemysla Otakara Il. 30a, České Budějovice, o popření pohledávky, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu vHradci Králové č.j. 45 ICm 913/ 2013-35 ze dne 9.června 2014, takto:

I.Rozsudek Krajského soudu vHradci Králové Č.j. 45 ICm 913/2013-35 ze dne 9.Června 2014 se ve výroku pod bodem II.výroku o nákladech řízení potvrzuje.

II.Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů odvolacího řízení do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jaromíra Petery Částku 1.343,-Kč.

Odůvodnění

Krajský soud v Hradci Králové jako soud l.stupně ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem l.výroku určil, že pohledávka žalovaného ve Výši 14.652,-Kč není po právu, a pod bodem II.výroku rozhodl o povinnosti žalovaného zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 12.342,-Kč, což jsou náklady řízení, jež žalobci vznikly v souvislosti s jeho zastoupením advokátem, a které byly přiznány v podobě odměny a hotových výdajů advokáta podle § 9 odst. 4 vyhl.č. 177/1996 Sb., s připočtením DPH. Po zhodnocení provedených důkazů dospěl soud l.stupně kzávěru, že žalovaný neprokázal existenci sporné pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení na dlužníky co pohledávku vykonatelnou, proto žalobu ve Věci samé zamítl, a výrok o nákladech řízení odůvodnil úspěchem žalobce ve věci.

Proti tomuto rozsudku, a to jen proti výroku pod bodem II.výroku o náhradě nákladů řízení, podal žalovaný Včas odvolání, v němž navrhl, aby odvolací soud rozhodl tak, že žalobci právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává. Vodvolání

(KSHK 45 INS 8907/2012) uvedl, že náklady, jež žalobci vznikly v souvislosti s jeho zastoupením advokátem v tomto incidenčním sporu, nejsou náklady účelně vynaložené, jelikož jedním ze společníků žalobce je JUDr. Kamil Podroužek, který je osobou právně vzdělanou, a disponuje rovněž nepochybně i znalostmi a zkušenostmi nezbytnými pro vedení takového sporu, nejen coby osoba s právnickým vzděláním, ale i coby osoba vykonávající funkci insolvenčního správce, přičemž nejde o spor po právní či skutkové stránce složitý.

Žalobce vyvracel Vývody odvolání a navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu l.stupně ve výroku o nákladech řízení potvrdil.

Odvolací soud vrozsahu podaného odvolání přezkoumal rozsudek soudu l.stupně postupem podle § 214 odst. 2 písm. e) o.s.ř., a odvolání žalovaného neshledal důvodným.

To, že se insolvenční správce, byt' sám s právnickým vzděláním, nechá zastoupit v incidenčním sporu vyvolaném insolvenčním řízením advokátem, patří mezi jeho základní zákonná práva, která musí být dodržována stejně jako práva každého jiného účastníka sporného soudního řízení, v němž insolvenční správce nevykonává toliko vlastní činnost insolvenčního správce, nýbrž je zároveň v postavení žalobce v soudním sporu. Žalobce měl ve věci plný úspěch, a má proto zásadně právo na náhradu nákladů řízení podle § 142 odst. 1 o.s.ř., a úvahy uváděné žalovaným v jeho odvolání nemohou být podřazeny pod důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu § 150 o.s.ř., nebot' nejde o důvody týkající se majetkové, či jiné nepříznivé situace žalovaného. Není přitom vyloučeno, aby si insolvenční správce zvolil advokáta, který má advokátní kancelář na stejné adrese jako insolvenční správce, jako je tomu v tomto případě, není-li prokázáno, že by se žalobce jakýmkoliv způsobem podílel na zisku představujícím odměnu advokáta v tomto incidenčním sporu.

Nelze rovněž přehlédnout, že nepřiznání náhrady nákladů řízení úspěšnému insolvenčnímu správci by znamenalo zmenšení majetkové podstaty dlužníků určené k uspokojení věřitelů, nebot' náklady řízení, jež vznikly advokátovi žalobce, by žalobce musel zaplatit z majetkové podstaty dlužníků.

Z těchto všech důvodů odvolací soud rozsudek soudu l.stupně ve výroku o náhradě nákladů řízení jako věcně správný podle § 219 o.s.ř. potvrdil, nebot' náhradu přiznal soud l.stupně ve správné výši.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn § 142 odst. 1 ve spojení s § 224 odst. 2 o.s.ř. Žalobce měl v odvolacím řízení plný úspěch, a má proto právo na náhradu nákladů řízení, jež mu vznikly v souvislosti s jeho zastoupením advokátem. Předmětem odvolacího řízení byl jen výrok o nákladech řízení, tedy předmětem odvolacího řízení byl výrok o peněžitém plnění, takže Výši odměny je třeba určit podle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., a činí 1.620,-Kč.

(KSHK 45 INS 8907/2012)

Tato odměna byla krácena podle § 11 odst. 2 téže vyhlášky na polovinu, k tomu byl připočten režijní paušál advokáta 300,-Kč, a DPH ve Výši 21 %.

V u c e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c) o.s.ř.).

V Praze dne 1.října 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dančová Dominika