101 VSPH 512/2015-19
87 ICm 517/2015 101 VSPH 512/2015-19 (KSLB 87 INS 27125/2014)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobkyně: Jarmila Vaňková, IČO 42202876, bytem Psinice 8, Libáň, zast. Martinem Vaňkem, obecným zmocněncem, bytem Petra Bezruče 362, Nymburk, proti žalovaným: 1) Insolvency Project, v.o.s., IČO 28860993, sídlem Dukelská třída 15/16, Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Antonína Pravdy, 2) Antonín anonymizovano , anonymizovano , bytem Velká Hradební 2336/8a, Ústí nad Labem, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, č.j. 87 ICm 517/2015-4 ze dne 5. února 2015,

t a k t o: Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. 87 ICm 517/2015-4 ze dne 5.2.2015 vyzval žalobkyni, aby do tří dnů od doručení usnesení zaplatila soudní poplatek za podanou žalobu na určení pravosti pohledávky, který podle položky 13 bod 1. písm. a) sazebníku soudních poplatků činí 5.000,-Kč s poučením o tom, že nebude-li soudní poplatek zaplacen, soud řízení zastaví a s poučením, že proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Žalobkyně se přesto proti tomuto usnesení odvolala a ve svém odvolání uvedla, že má za to, že soudní poplatek neměl vůbec být vyměřen a vybrán s ohledem na položku 22 bod 14. sazebníku soudních poplatků a § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací zkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a dovodil, že odvolání žalobkyně není přípustné.

Usnesení s výzvou o zaplacení soudního poplatku není usnesením, kterým soud ukládá povinnost žalobkyni soudní poplatek platit. Tato povinnost vyplývá přímo ze zákona a zákonným důsledkem jejího nesplnění k výzvě soudu je pak zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1 o.s.ř. Usnesení obsahující výzvu k zaplacení soudního poplatku včetně všech procesních poučení je usnesením, kterým se upravuje vedení řízení, takže jde o usnesení, proti němuž není odvolání přípustné ve smyslu § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a z tohoto důvodu usnesení soudu prvního stupně podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 3. srpna 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná