101 VSPH 494/2014-16
56 ICm 1355/2012 101 VSPH 494/2014-16 (KSPA 56 INS 2489/2012)

Usnesení

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. lng. Jaroslava Zelenky, PhD., V právní Věci žalobce: Autoleasing, a.s., IČO 27089444, sídlem Budějovická 1518/133, Praha 4, proti žalovanému: JUDr. Milan Šváb, sídlem náměstí Míru 48, Svitavy, insolvenční správce dlužníka Jiřího Drtílka, o vyloučení Věci ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. 56 lCm 1355/ 2012-8 ze dne 2.dubna 2014, takto:

I. Usnesení Krajského soudu V Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. 56 ICm 1355/2012-8 ze dne 2.dubna 2014 se potvrzuje.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění

Krajský soud vHradci Králové, pobočka vPardubicích jako soud l.stupně ve výroku uvedeným usnesením zastavil řízení o žalobě žalobce na vyloučení Věci ze soupisu majetkové podstaty dlužníka podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích poté, kdy žalobce nezaplatil soudní poplatek ze žaloby ve Výši 2.000,-Kč přes výzvu k jeho zaplacení obsaženou v usnesení z 21.května 2012, v níž byl žalobce poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku v určené lhůtě tří dnů od doručení Výzvy, a jež byla žalobci řádně doručena 12.července 2012. Jelikož žalobce od rozhodnutí soudu l.stupně o zastavení řízení soudní poplatek ze žaloby nezaplatil, soud řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal žalobce Včas odvolání, v němž tvrdil, že soudní poplatek ze žaloby ve Výši 2.000,-Kč v této incidenční Věci uhradil 13.července 2012 a k důkazu o tom k odvolání připojil kopii výpisu ze svého účtu vedeného u Ceské

(KSPA 56 INS 2489/2012) spořitelny a.s., v němž se podává, že žalobce dal 13.července 2012 příkaz k úhradě částky 2.000,-Kč a to na účet soudu l. stupně, jehož číslo je shodné sčíslem bankovního účtu soudu l. stupně označeného ve výzvě k zaplacení soudního poplatku.

Odvolací soud postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že odvolání žalobce není důvodné.

Z obsahu spisu soudu l. stupně vyplývá, že tento soud postupoval podle § 210 odst. 2 o.s.ř. a v účtárně soudu l.stupně provedl potřebné šetření ke zjištění zda údaje uváděné žalobcem v odvolání jsou relevantní. Zjistil, že skutečně na bankovní účet soudu l. stupně byl 13.července 2012 zaplacen soudní poplatek ve Výši 2.000,-Kč, nicméně jde o poplatek, který žalobce kvýzvě soudu zaplatil vřízení vedeném u soudu l.stupně pod sp.zn. 56 lCm 2038/2014, a další soudní poplatek zaplacený žalobcem téhož dne na účet soudu l.stupně je poplatek, jenž žalobce měl zaplatit v řízení vedeném pod sp.zn. KSPA 59 INS 10618/ 2010.

Tato zjištění soudu l. stupně jsou postačující pro závěr, že žalobce v této Věci vedené u soudu l. stupně pod sp.zn. 56 ICm 1355/2012 nesplnil svou poplatkovou povinnost k zaplacení soudního poplatku ze žaloby, ač k tomu byl soudem l. stupně řádně vyzván a ve výzvě poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu l. stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn tím, že žalovanému v odvolacím řízení žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e) o.s.ř.). V Praze dne 2.září 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dančová Dominika