101 VSPH 489/2015-92
178 ICm 3105/2013 101 VSPH 489/2015-92 (MSPH 78 INS 27452/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobce: ZEROFIELD CORP., reg. č. 77539, sídlem Regent Street 23, Belize City, Belize, zastoupený Mgr. Tomášem Dvořáčkem, advokátem, sídlem Sokolovská 32/22, Praha 8, proti žalovanému: JUDr. Ing. Miroslav Kořenář, sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, insolvenční správce dlužníka AUTOSPACE, s.r.o., zastoupený Mgr. Martinem Kolaříkem, advokátem, sídlem Pod Zámkem 477/18, Rudolfov, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 178 ICm 3105/2013-80 ze dne 24.března 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 178 ICm 3105/2013-80 ze dne 24.března 2015 se potvrzuje.

Odůvodnění

Městský soud v Praze jako soud I.stupně ve výroku uvedeným usnesením zamítl návrh žalobce na vyslovení nepřípustnosti vedlejšího účastníka společnosti ŠkoFIN, s.r.o., na straně žalovaného v řízení, v němž se proti žalovanému domáhá určení pravosti své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení a žalovaným na přezkumném jednání popřené.

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že společnost ŠkoFIN, s.r.o., soudu sdělila 18.3. 2015, že vstupuje do řízení na straně žalovaného, neboť má právní zájem na výsledku tohoto sporu, protože také vedlejší účastník stejnou pohledávku žalobce při přezkumném jednání popřel a vede se žalobcem spor o určení stejné pohledávky vedený u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 178 ICm 2932/2013.

178 ICm 3105/2013 (MSPH 78 INS 27452/2012)

Žalobce podal návrh, aby soud nepřipustil vedlejší účastenství této společnosti do řízení, neboť vedlejší účastník vede totožný spor o určení existence pohledávky žalobce za dlužníkem, takže jeho právní postavení co by věřitele dlužníka nemůže být ohroženo.

Soud neshledal návrh žalobce důvodným a dovodil, že vedlejší účastník má právní zájem na výsledku tohoto sporu, tedy na vítězství žalovaného, neboť v takovém případě by výsledek tohoto sporu vyřešil i jeho spor se žalobcem, ve kterém vedlejší účastník svým popřením přihlášené pohledávky tvrdí, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení není po právu. Rozhodnutí v projednávané věci se může dotknout právního postavení vedlejšího účastníka jako insolvenčního věřitele dlužníka, který má být uspokojován z výtěžku majetkové podstaty dlužníka.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání, v němž navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se vstup vedlejšího účastníka do řízení nepřipouští. Trvá na tom, že vedlejšímu účastníkovi nesvědčí právní zájem na vítězství žalovaného v tomto sporu, protože vedlejší účastník je již účastníkem incidenčního sporu ohledně stejné pohledávky v jiném řízení vedeném u soudu I.stupně a pokud by soud připustil vedlejší účastenství ještě v tomto sporu, byl by vedlejší účastník jako věřitel dlužníka značně a nedůvodně zvýhodněn proti ostatním účastníkům insolvenčního řízení, tedy proti ostatním přihlášeným věřitelům, a to zejména co do procesních práv a povinností.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobce neshledal důvodným.

Důvody uváděné žalobcem v odvolání nejsou důvody, které by mohly vést soud k závěru, že vedlejší účastenství na straně žalovaného není přípustné ve smyslu § 93 odst. 2 o.s.ř. a insolvenční zákon sám v § 16 odst. 2 vedlejší účastenství v incidenčních sporech připouští.

Právní zájem vedlejšího účastníka na výsledku tohoto incidenčního sporu jednoznačně vyplývá již z toho, že, jak je zřejmé z insolvenčního spisu soudu I.stupně sp.zn. 78 INS 27452/2012, pohledávka, která je předmětem tohoto sporu, byla při přezkumném jednání popřena nejen insolvenčním správcem, ale i vedlejším účastníkem, který je rovněž věřitelem dlužníka přihlášeným do insolvenčního řízení a který rovněž podal ohledně sporné pohledávky incidenční žalobu projednávanou u Městského soudu pod sp.zn. 178 ICm 2932/2013. Řízení o této žalobě vedlejšího účastníka je dosud nepravomocně přerušeno podle § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a o podaném odvolání proti usnesení o přerušení řízení nebylo dosud odvolacím soudem rozhodnuto.

178 ICm 3105/2013 (MSPH 78 INS 27452/2012)

Za tohoto stavu věci je právní zájem vedlejšího účastníka na úspěchu žalovaného v tomto incidenčním sporu dostatečně osvědčen, žalovaný vyslovil s jeho vstupem do řízení souhlas a odvolací soud proto usnesení soudu I.stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má- li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 10.srpna 2015

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika