101 VSPH 486/2017-27
Č.j. 198 ICm 859/2017 101 VSPH 486/2017-27 (MSPH 98 INS 22533/2016)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Karety a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci

žalobce: Ing. Radomír Válek, sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, insolvenční správce dlužníka Ing.Vladimír anonymizovano , anonymizovano , bytem Čimelická 958, 142 00 Praha 4, zastoupený Mgr. Ondřejem Platilem, advokátem, sídlem Opletalova 5, Praha 1,

proti žalovanému: FINEMONEY, SE, IČ:24303186, sídlem V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8, zastoupený Mgr. Liborem Zbořilem, advokátem, sídlem Panská 891/5, 110 00 Praha 1,

o popření pravosti vykonatelné pohledávky, o odvolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. dubna 2017, č.j. 198 ICm 859/2017-10 ve spojení s usnesením ze dne 12. května 2017, č.j. 198 ICm 859/2017-20,

t a k t o:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. dubna 2017, č.j. 198 ICm 859/2017-10 ve spojení s usnesením ze dne 12. května 2017, č.j. 198 ICm 859/2017-20, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

1. Městský soud v Praze ve výroku označeným rozsudkem vydaným ve spojení s usnesením z 12.5.2017 jako rozsudek pro uznání určil, že pohledávka č. 2 ve výši 381.415,50 Kč, pohledávka č. 3 ve výši 416.249,50 Kč a pohledávka č. 4 ve výši 119.001,64 Kč, které byly žalovaným přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Ing. Vladimíra Rebety, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 98 INS 22533/2016, přihláškou pohledávky P49 ze dne 18. listopadu 2016, nejsou přihlášené po právu (bod I. výroku). Zároveň soud rozhodl o nákladech řízení mezi účastníky navzájem (bod II. výroku) a o povinnosti žalovaného uhradit státu soudní poplatek (bod III. výroku).

2. V odůvodnění rozsudku soud reprodukoval obsah žaloby, kterou popíral pravost výše zmíněných pohledávek popřených žalobcem co insolvenčním správcem při přezkumném jednání konaném a s odkazem na znění § 114b a § 153a občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. (dále

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová isir.justi ce.cz Pokračování 198 ICm 859/2017 (MSPH 98 INS 22533/2016) též o.s.ř.) shledal podmínky pro vydání rozsudku pro uznání vzhledem k tomu, že žalovaný se k žalobě nevyjádřil ani nesdělil důvod, který by takovému vyjádření bránil.

3. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný včasné odvolání, v němž namítal, že podmínky pro vydání rozsudku pro uznání nebyly splněny. Argumentoval zejména tím, že výzva k vyjádření se byla doručena toliko žalovanému, ač správně měla být doručena jeho právnímu zástupci, kterému udělil plnou moc. Ta byla zaslána soudu spolu s přihláškou pohledávky žalovaného a nachází se v soudním spise.

4. Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal napadený rozsudek a řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 214 odst. 2 písm. d) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

5. Podle § 50b odst. 1,2 o.s.ř. má-li účastník zástupce, doručuje se pouze zástupci, nestanoví-li zákon jinak. Má-li účastník zástupce s procesní plnou mocí, nařídí předseda senátu doručení písemnosti (elektronického dokumentu) jen tomuto zástupci, nestanoví-li zákon jinak.

6. Podle § 153a odst. 1 a 3 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (ust. § 114b odst. 5 o.s.ř.).

7. Podle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, jakož i tehdy, bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení; to neplatí ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). K podání vyjádření předseda senátu určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, určí tuto lhůtu až ode dne uplynutí lhůty k podání odporu proti platebnímu rozkazu, elektronickému platebnímu rozkazu nebo evropskému platebnímu rozkazu. Usnesení nelze vydat nebo doručit po přípravném jednání podle § 114c nebo po prvním jednání ve věci. Jestli se želovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.

8. Z obsahu spisu se sice podává, že žalovaný na kvalifikovanou výzvu nereagoval a ve stanovené lhůtě soudu ani nesdělil, jaký vážný důvod mu v tom bránil, nicméně předpoklady pro vydání napadeného rozsudku pro uznání z důvodů obsažených v odvolání v daném případě vskutku nebyly dány.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová Pokračování 198 ICm 859/2017 (MSPH 98 INS 22533/2016)

9. V souzené věci žalobce přihlásil své nároky vůči dlužníku formulářovou přihláškou pohledávky ze dne 18.11.2016. Již v této přihlášce je odkazováno na plnou moc pro advokáta Mgr. Zbořila, a to pod bodem 10 v položce 52 Seznamu příloh. Sama plná moc ze dne 3.11.2016 byla skutečně spolu s přihláškou založena a v insolvenčním rejstříku lze ji nalézt v přihláškovém oddíle P u přihlášky č. 49. Ke zveřejnění došlo 22.11.2016.

10. Za popsaného skutkového stavu věci při vědomí, že incidenční spory, tedy i spor o popření pohledávek žalovaného, jsou součástí insolvenčního řízení, mohl žalovaný důvodně předpokládat, že případné výzvy soudu budou především doručovány jeho právnímu zástupci.

11. Takto na věc nahlíženo, pominul-li soud I. stupně zákonem předvídaný procesní postup a výzvu doručil toliko účastníku samotnému, nebyly dány podmínky pro vydání rozsudku pro uznání, neboť žalovaný žalobcův nárok neuznal, a ani mu marně neuplynula k takovému vyjádření se lhůta (proto, že mu výzva nebyla řádně doručena).

12. Nicméně odvolací soud má za to, že v souzeném sporu již s ohledem na povahu věci nebyly dány podmínky pro vydání rozsudku pro uznání, bez ohledu na to, zda bylo žalovanému správně doručováno.

13. Postup dle výše citovaných ustanovení o.s.ř. je ve sporném řízení přípustný tehdy, odůvodňují-li to povaha věci a okolnosti případu. Posuzování okolností případu se přitom odvíjí od povahy věci; tou se rozumí její předpokládané nároky na dokazování při jednání. Skutek, jenž je předmětem důkazního řízení, je vymezen skutkovými tvrzeními žalobce. Okolnosti případu pak odůvodňují vydání usnesení podle ust. § 114b o.s.ř. zejména v takovém sporu, v němž dosavadní poznatky ukazují, že tu jsou takové mimořádné skutečnosti, jež vedou k závěru, že bez písemného vyjádření žalovaného ve věci nemůže být první jednání připraveno tak, aby při něm mohla být věc rozhodnuta.

14. Předmětem projednávané věci však není nárok, o němž by v době podání žaloby nebylo soudu a účastníkům řízení nic známo, neboť se jedná o incidenční spor vyvolaný žalobcem, který tvrdí, že při přezkumném jednání konaném 12.1.2017 popřel co do pravosti pohledávky žalovaného č.2, č.3 a č.4.

15. Obecně lze říci, že věřitel tím, že svou pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení, dal najevo, že její zapravení požaduje. Opak nelze dovozovat jen z toho, že se k výzvě soudu stran takto uplatněné pohledávky nevyjádří (tedy nevyjádří se k žalobě správce na její popření), již proto ne, že insolvenční zákon v případně změny stanoviska věřitele má vlastní úpravu obsaženou v § 184. Tedy věřitel, který již po dlužníku si ničeho nenárokuje, má dát tento svůj rezignovaný postoj kvalifikovaně najevo zpětvzetím pohledávky, neučiní-li tak, není rozumného důvodu dovozovat, že je srozuměn s počínáním toho, kdo jeho pohledávku popřel.

16. Lze tak uzavřít, že přihláškou pohledávky i popěrným úkonem insolvenčního správce jsou standardně procesní stanoviska stran incidenčního sporu konkretizována natolik, že předpoklady pro vydání usnesení podle ust. § 114b odst. 1 obvykle dány nebudou.

17. Odvolací soud proto napadený rozsudek podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona vrátil věc k dalšímu řízení soudu prvního stupně.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová Pokračování 198 ICm 859/2017 (MSPH 98 INS 22533/2016)

18. Odvolací soud ovšem nepřehlédl tu okolnost, jež je sice pro tuto fázi řízení (o odvolání žalovaného proti rozsudku ze dne 13.4.2017) bez významu, leč může mít relevanci pro další stadium, totiž že dle protokolu o přezkumném jednání ze dne 12.1.2017 oproti tvrzení uvedenému v žalobě insolvenční správce pohledávku žalovaného nepopřel, nýbrž v celém rozsahu uznal. To se podává z části protokolu následující po pasáži Nato přistoupeno k přezkumu jednotlivých pohledávek , kde uvedeno: Dlužník veškeré přihlášené pohledávky uznává. IS uznává zcela přihlášené pohledávky v.č. 1-29, pohledávky byly zjištěny. Dále uznává zcela přihlášené pohl. v.č. 31, 32. 33, 35-46, 47, 49 a 50.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné

Praha 22. ledna 2018

JUDr. František Kučera předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová