101 VSPH 484/2017-96
Číslo jednací: 56 ICm 3260/2014 101 VSPH 484/2017-96 (KSPA 56 INS 20963/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina s soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Karety v právní věci

žalobce: Mgr. Jan Urban, sídlem Pivovarské náměstí 557, 563 01 Lanškroun insolvenční správce dlužnice Stanislavy Štětinové

zastoupený Mgr. Martinem Červinkou, advokátem sídlem Čechova 396, 560 02 Česká Třebová proti

žalované: Monika anonymizovano , anonymizovano bytem Cerekvice nad Loučnou 4, 569 53

zastoupená obcí Cerekvice nad Loučnou čp. 132, jako zákonným zástupcem (opatrovníkem) a zastoupená právně Mgr. Barborou Dostálovou, advokátkou sídlem Újezdec 56, 570 01, Litomyšl

o odpůrčí žalobě, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. 56 ICm 3260/2014-83 ze dne 10. dubna 2017,

takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. 56 ICm 3260/2014-83 ze dne 10. dubna 2017 se pod body I. a III. výroku potvrzuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová isir.justi ce.cz Číslo jednací: 56 ICm 3260/2014 (KSPA 56 INS 20963/2013)

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů odvolacího řízení do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám zástupkyně Mgr. Barbory Dostálové částku 7.970 Kč.

Odůvodnění

1. Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I. výroku zamítl žalobu na určení, že je neúčinná darovací smlouva uzavřená dne 3.12.2010 mezi dlužnicí jako dárkyní a žalovanou jako obdarovanou, jejímž předmětem byla jedna ideální polovina nemovitostí v tomto výroku uvedených, pod bodem II. výroku zastavil řízení o žalobě na vydání plnění z neúčinné darovací smlouvy do majetkové podstaty dlužnice po té, kdy žalobce vzal v tomto rozsahu žalobu zpět a pod bodem III. výroku rozhodl o povinnosti žalobce zaplatit žalované na náhradu nákladů řízení 7.742,-Kč.

2. Rozsudek soudu prvního stupně shora uvedený v bodě II. výroku o zastavení řízení nabyl samostatně právní moci a jeho věcnou správnost odvolací soud nepřezkoumával.

3. Při svém rozhodování o zamítnutí žaloby na určení neúčinnosti darovací smlouvy vyšel soud prvního stupně ze zjištění, že žalovaná byla rozsudkem Okresního soudu ve Svitavách ze dne 8.12.2014 č.j. ONc 1341/2013-49 omezena ve svéprávnosti na dobu tří roků tak, že není způsobilá mimo jiné nakládat i s majetkem, jehož hodnota přesahuje 2.000,-Kč a zavazovat se k plnění, jehož hodnota přesahuje částku 2.000,-Kč. Její opatrovnicí soud ustanovil obec Cerekvice nad Loučnou. Opatrovnice je podle rozsudku oprávněna a povinna opatrovanku zastupovat při právních jednáních a vykonávat běžnou správu jejího jmění ve všech věcech, k nimž není způsobilá. Při svém rozhodování vyšel Okresní soud ve Svitavách ze znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem dne 17.5.2014, v němž dospěl znalec k závěru, že u žalované zjistil mentální retardaci v pásmu lehké mentální retardace při její dolní hranici. Jde o poruchu trvalou, léčbou neovlivnitelnou. Tato její porucha negativně ovlivňuje schopnost právně jednat, mohla by být ze strany svého nejbližšího okolí zmanipulovatelná tak, aby z toho blízcí měli prospěch. Mohla by jednat proti svým zájmům a je zneužitelná jinými osobami. Není schopna spravovat své jmění a majetek a nakládat s ním, a to bez ohledu na jeho výši. Není schopna porozumět důsledkům uzavření smluv (kupních, darovacích, zástavních, úvěrových, o dodávkách energií, s telekomunikačními operátory apod.).

4. Vycházeje z těchto zjištění dospěl soud prvního stupně k závěru, že darovací smlouva ze dne 3.12.2010 (dále jen darovací smlouva) je smlouvou absolutně neplatnou podle § 38 odst.2 občanského zákoníku (dále jen obč.zák.) platného a účinného do 1.1.2014, neboť tuto smlouvu žalovaná uzavřena v duševní poruše, která jí k tomuto právnímu úkonu činí neschopnou. Ze závěrů znaleckého posudku pak dovodil, že duševní poruchou, která žalovanou činí nezpůsobilou uzavírat darovací smlouvy ohledně nemovitostí, žalovaná trpěla již v době uzavření darovací smlouvy. S ohledem na svůj závěr o neplatnosti darovací smlouvy zamítl žalobu na určení její neúčinnosti, neboť u neplatného právního úkonu není relevantní zkoumat jeho účinnost.

5. Výrok o náhradě nákladů řízení odůvodnil soud prvního stupně úspěchem žalované ve věci podle § 142 odst.1 o.s.ř. Žalovaná byla v řízení zastoupena advokátkou na základě úkonu opatrovníka, ve věci měla úspěch, takže má právo na náhradu nákladů řízení, jež jí vznikly v souvislosti se zastoupením advokátem, a to podle § 9 odst.4 písm.c) vyhlášky č. 177/1996 Sb. (dále jen advokátní tarif) za 2 úkony právní služby ve výši 3.100,-Kč za 1 úkon, dále 2 x 300,-Kč režijní

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová Číslo jednací: 56 ICm 3260/2014 (KSPA 56 INS 20963/2013)

paušál advokáta podle § 13 advokátního tarifu a náhradu cestovného ve výši 542,-Kč. kromě toho přiznal náhradu za promeškaný čas podle § 14 advokátního tarifu ve výši 400,-Kč.

6. Proti tomuto rozsudku, a to jen proti výroku pod bodem I. a III. podal žalobce včas odvolání. V odvolání uvedl, že nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že darovací smlouva je smlouvou absolutně neplatnou, protože žalovaná v době jejího uzavření trpěla duševní poruchou, která jí k tomuto úkonu činila nezpůsobilou. Má za to, že tento postup soudu je v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, neboť svým rozhodnutím soud prvního stupně zavdal důvod k dalším sporům mezi žalobcem a opatrovníkem žalované, neboť v případě neplatnosti smlouvy žalobce zapíše sporné nemovitosti do soupisu majetku dlužnice a žalovaná má proti ní možnost prostřednictvím svého opatrovníka podat vylučovací žalobu, což znamená značné průtahy v insolvenčním řízení. Za nesprávný má rovněž výrok o náhradě nákladů řízení, neboť zastoupení opatrovníka žalované advokátem není účelně vynaloženým nákladem, neboť se jednalo o spor právně triviální, přičemž k zamítnutí žaloby soudem došlo výlučně jen z důvodů právních, takže soud měl postupovat při rozhodování o náhradě nákladů řízení podle § 150 o.s.ř. a žalované náhradu nákladů řízení nepřiznat.

7. Odvolací soud přezkoumal v rozsahu podaného odvolání rozsudek soudu prvního stupně a odvolání žalobce neshledal důvodným.

8. Důkazy provedené soudem prvního stupně jednoznačně postačují pro závěr o neplatnosti darovací smlouvy podle § 38 odst.2 obč.zák. platného a účinného v době jejího uzavření, jak právně dovodil soud prvního stupně, tedy proto, že v době, kdy tuto darovací smlouvu žalovaná uzavírala, byla již k takovému úkonu neschopná pro duševní poruchu, kterou už v té době byla postižena, jak jednoznačně bez jakýchkoliv pochybností vyplývá ze znaleckého posudku pořízeného soudním znalcem pro účely rozhodování Okresního soudu ve Svitavách o omezení svéprávnosti žalované a v němž znalec dovodil závěry podrobně uvedené a popsané v napadeném rozsudku soudu prvního stupně.

9. Odvolací soud především bez výhrad sdílí právní závěr soudu prvního stupně, že duševní poruchou, uvedenou ve znaleckém posudku, žalovaná trpěla již v době, kdy uzavřena darovací smlouvu s dlužnicí a s ohledem na to, že předmětem darování byla jedna ideální polovina nemovitostí, tedy majetek v hodnotě převyšující 2.000,-Kč, nebyla pro duševní poruchu k takovému darování právně způsobilou. Žalobce neuvedl v odvolání jedinou konkrétní skutečnost či důkaz, čímž by mohl shora uvedený závěr vyvrátit a jeho odvolání je tak od počátku nedůvodné a ryze účelové. Je-li smlouva neplatná, byť by jí bylo možné současně považovat za neúčinnou, stanoví IZ v § 234, že se postupuje podle § 233, tedy za neúčinný je možné určit jen platný právní úkon dlužnice.

10. Z toho důvodu odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně podle § 219 o.s.ř. potvrdil jako věcně správný, včetně akcesorického výroku o náhradě nákladů řízení, který je rovněž správný co do základu i výše.

11. Náklady vzniklé veřejnému opatrovníkovi (zákonnému zástupci) žalované v tomto incidenčním sporu v souvislosti se zastoupením advokátem jsou účelně vynaložené náklady žalované (nikoliv náklady zákonného zástupce) ve smyslu § 137 odst.1 o.s.ř., což jednoznačně vyplývá z § 436 odst.1 obč.zák. účinného od 1.1.2004, podle něhož kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného, je jeho zástupcem; ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Náklady řízení, jež vznikly v souvislosti se zastoupením žalované advokátem, byť na základě

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová Číslo jednací:56 ICm 3260/2014 (KSPA 56 INS 20963/2013)

smlouvy uzavřené zákonným zástupcem žalované, jsou náklady žalované nikoliv náklady jejího zákonného zástupce. Odvolací soud neshledal jediný důvod hodný zvláštního zřetele, pro který by měl aplikovat soud pro rozhodování o náhradě nákladů řízení v této věci výjimečné ustanovení § 150 o.s.ř. Výše přiznané náhrady pak odpovídá příslušným ustanovením advokátního tarifu podrobně uvedených v rozsudku soudu prvního stupně.

12. Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn § 142 odst.1 ve spojení s § 224 odst.1 o.s.ř. Žalovaná měla i v odvolacím řízení ve věci úspěch, a má proto právo na náhradu nákladů řízení, které jí vznikly v souvislosti se zastoupením advokátem. Přiznaná náhrada zahrnuje 2 x 3.100,-Kč paušální odměnu advokáta, 2 x 300,-Kč režijní paušál advokáta, cestovní náklady 370,-Kč a za promeškaný čas 800,-Kč, to vše podle sazeb uvedených v advokátním tarifu.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích dospěje dovolací soud k závěru, že napadený rozsudek závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

Praha 15. února 2018

JUDr. Jiří Goldstein, v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Bulínová