101 VSPH 476/2015-25
42 ICm 98/2015 101 VSPH 476/2015-25 (KSCB 28 INS 20303/2014)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobkyně: Jarmila Vaňková, IČO 42202876, bytem Psinice 8, Libáň, zast. Martinem Vaňkem, obecným zmocněncem, bytem Petra Bezruče 362, Nymburk, proti žalovaným: 1) Ing. Richard Jasinský, sídlem Moskevská 251/32, Praha 10, insolvenční správce dlužnice Olgy anonymizovano , 2) Olga anonymizovano , anonymizovano , bytem Novosledy nad Nežárkou 182, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. 42 ICm 98/2015-16 ze dne 15. dubna 2015,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. 42 ICm 98/2015-16 ze dne 15. dubna 2015 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením v řízení o určení pravosti pohledávky žalobkyně zamítl její návrh na osvobození od placení soudních poplatků. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že žalobkyně v souvislosti s touto incidenční žalobou nezaplatila soudní poplatek ze žaloby, a proto ji soud vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000,-Kč. Na tuto výzvu reagovala žalobkyně podáním návrhu na osvobození od soudního poplatku.

Poté soud žalobkyni zaslal formulář Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech , který žalobkyni doručil 9.2.2015 a zmocněnci žalobkyně pak 27.3.2015. Ve lhůtě stanovené soudem ani později však žalobkyně vyplněný formulář nezbytný pro posouzení oprávněnosti její žádosti od osvobození soudního poplatku soudu nezaslala a na výzvu nijak nereagovala. Žalobkyně tak neprokázala své tvrzení o tom, že její aktuální majetkové, osobní a výdělkové poměry brání, aby zaplatila soudem vyměřený soudní poplatek z incidenční žaloby.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včas odvolání, v němž uvedla, že soud žalobkyni nesprávně vyzval k zaplacení soudního poplatku 5.000,-Kč, protože podle procesní povahy sporu soudní poplatek neměl být vůbec placen podle položky 22 bod 14 sazebníku soudních poplatků a podle § 12 zákona o soudních poplatcích soud neměl vůbec žalobkyni žádný poplatek vyměřovat.

Odvolací soud postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení a odvolání žalobkyně neshledal důvodným.

V projednávané věci odvolací soud přezkoumává věcnou správnost usnesení soudu prvního stupně, kterým soud zamítl návrh žalobkyně na osvobození od soudních poplatků (KSCB 28 INS 20303/2014) a nikoliv rozhodnutí soudu, kterým by soud poplatek vyměřil, či kterým by pro nezaplacení soudního poplatku řízení o žalobě zastavil. Námitky žalobkyně o tom, zda poplatek byl vyměřen správně či nikoliv, jsou pro posouzení rozhodnutí soudu o návrhu žalobkyně na přiznání osvobození od soudních poplatků zcela nerozhodné.

Žalobkyně ani před soudem prvního stupně ani v odvolacím řízení nijak nedoložila, že jí její osobní, majetkové, výdělkové, či jiné poměry brání, aby zaplatila soudní poplatek ze žaloby ve výši 5.000,-Kč, takže ani odvolací soud nemohl dospět k jinému závěru než k tomu, že žalobkyně nesplňuje zákonné předpoklady pro osvobození účastníka od placení soudního poplatku ve sporném řízení ve smyslu § 138 o.s.ř.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání bez jakéhokoliv zdůvodnění a před tím, než o něm odvolací soud rozhodl, vzal žalobce toto odvolání zpět.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 3. srpna 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná