101 VSPH 468/2014-35
44 ICm 802/2014 101 VSPH 468/2014-35 (KSPA 44 INS 33655/2013)

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a soudc JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D., v právní vďci žalobce: Insolvency Project v.o.s., sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, insolven ní správce dlužníka Roberta Bosáka, zast. JUDr. Milanem Novákem, advokátem, sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, proti žalovanému: EOS KSI yeská republika, s.r.o., sídlem Novodvorská 994, Praha 4, IyO 25117483, zast. Mgr. Veronikou Nedbalovou, LL.M., advokátkou, sídlem Novodvorská 994/138, Praha 4, o pop ení existence vykonatelných pohledávek, o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ka v Pardubicích .j. 44 ICm 802/2014-23 ze dne 9. ervna 2014,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ka v Pardubicích .j. 44 ICm 802/2014-23 ze dne 9. ervna 2014 se ve výroku pod bodem II. o nákladech ízení potvrzuje.

II. Žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad odvolacího ízení.

Od vodnďní

Krajský soud v Hradci Králové, pobo ka v Pardubicích ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I. výroku zastavil ízení o žalobď podané insolven ním správcem dlužníka Roberta Bosáka na ur ení neexistence vykonatelné pohledávky p ihlášené žalovaným do insolven ního ízení poté, kdy p ed zahájením jednání ve vďci samé vzal žalobu v plném rozsahu zpďt s od vodnďním, že žalovaný po podání inciden ní žaloby doplnil listinné d kazy, jimiž prokázal existenci p ihlášené vykonatelné pohledávky.

Pod bodem II. výroku pak soud I.stupnď napadeným usnesením rozhodl o povinnosti žalovaného zaplatit žalobci na náhradu náklad ízení 12.342,-K , což jsou náklady, jež žalobci vznikly v souvislosti s jeho zastoupením advokátem. Toto své rozhodnutí od vodnil § 146 odst.2 vďta druhá o.s. ., nebo žalovaný tím, že listinné d kazy prokazující existenci pop ené pohledávky, p edložil až po podání inciden ní žaloby, procesnď zavinil, že ízení bylo zastaveno. Výši paušální odmďny advokáta a jeho hotových výdaj ur il podle vyhlášky .177/1996 Sb.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný v as odvolání a napadl jím toliko výrok pod bodem II. o náhradď náklad ízení mezi ú astníky navzájem. V odvolání uvedl, že nesouhlasí s právním závďrem soudu I.stupnď, že procesnď zavinil zastavení tohoto inciden ního ízení. To, že doložil listiny prokazující pohledávku až po podání inciden ní žaloby nem že jít k jeho tíži, nebo inciden ní ízení je samostatným ízením, v nďmž mohou ú astníci sporu doplěovat d kazy nezávisle na tom, co p iložili k p ihlášce pohledávky. Rozhodnutí yTÚ prokazující existenci a vykonatelnost pohledávky, žalovaný k p ihlášce nep iložil jen vlivem technické chyby. Pokud by žalobce nevzal žalobu zpďt, pak by nemohl být v ízení ve vďci samé úspďšný, a právď zpďtvzetím žaloby up el žalovanému procesní (KSPA 44 INS 33655/2013)

úspďch ve sporu, nebo žalovaný nemohl tento procesní úkon žalobce ovlivnit. Má za to, že v každém p ípadď jsou namístď d vody hodné zvláštního z etele pro použití § 150 o.s. ., protože žalovaný nemohl vzniku sporu nijak zabránit, když jej žalobce na nedostatek v doložení exeku ního titulu neupozornil, a postupoval v rozporu se zásadou procesní ekonomie, když žalovaného ihned zažaloval. Navíc má žalovaný za to, že náklady, jež žalobce vynaložil v souvislosti se zastoupením advokátem, nejsou náklady ú elnď vynaložené. Poukázal na to, že žalobce a jeho zástupce-advokát jsou personálnď propojeni, protože žalobce jako ve ejná obchodní spole nost je složena ze t í spole ník , a jedním z nich je spole nost BERTHOS, s.r.o., v níž jedním ze spole ník a jednatel je právď právní zástupce žalobce. Navíc insolven ní správce je sám osobou znalou práva, takže vynaložení náklad na právní zastoupení je zcela neú elné, zvláštď když toto ízení nevyžadovalo ze strany insolven ního správce žádnou složitou právní analýzu. Navrhl proto, aby odvolací soud napadené usnesení ve výroku o nákladech ízení zmďnil tak, že žádný z ú astník nemá na jejich náhradu právo.

Odvolací soud p ezkoumal v rozsahu podaného odvolání napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. e) o.s. . a odvolání žalovaného neshledal d vodným.

Žalovaný ani v odvolání nerozporuje, že listinu, která je d kazem prokazující existenci a vykonatelnost jím p ihlášených pohledávek do insolven ního ízení, p edložil žalobci až po podání inciden ní žaloby a nikoliv v souvislosti s podanou p ihláškou jako její p ílohu. Takové jednání (chování) p ihlášeného vď itele po zahájení inciden ního ízení je jednáním, s nímž ob anský soudní ád v § 146 odst. 2 vďta druhá spojuje nárok žalobce na náhradu náklad ízení v p ípadď zastavení ízení pro zpďtvzetí žaloby z d vod , že žalovaný existenci p ihlášených pohledávek ádnď doložil až po p ezkumném jednání, na nďmž byly sporné pohledávky p ezkoumány a až po podání inciden ní žaloby.

Isolven ní správce nemusí vždy dop edu vyzývat vď itele, aby ke své p ihlášce p ipojil listiny, jichž se dovolává, nebo to je dle § 177 IZ p edevším povinností p ihlašovatele, obvykle posta í, pokud správce sv j názor o nedoložení nároku sdďlí vď iteli v pr bďhu p ezkumného jednání a umožní mu tak p ihlášku doplnit. Pokud se ovšem v souzené vďci žalovaný p ezkumného jednání nezú astnil, tedy se sám zbavil možnosti na výhrady správce v as (p ed zahájením inciden ního sporu) kvalifikovanď reagovat, a zároveě doklady osvďd ující uplatnďné nároky doložil až v pr bďhu inciden ního sporu, pak žalobce postupoval v souladu s insolven ním zákonem, když na p ezkumném jednání sporné pohledávky pop el a sám podle § 199 odst. 1 IZ podal žalobu na pop ení existence vykonatelných pohledávek. Rovnďž nepostupoval v rozporu se zákonem, jestliže žalobu vzal zpďt jen proto, že žalovaný d kazy pot ebné k prokázání existence pop ení jejich vykonatelných pohledávek žalobci p edložil až v pr bďhu inciden ního ízení. Potom procesní zavinďní ve smyslu § 146 odst. 2 vďta druhá o.s. . je výlu nď na stranď žalovaného a nikoliv žalobce.

Odvolací soud neshledal na stranď žalovaného d vody hodné zvláštního z etele pro použití výjime ného ustanovení § 150 o.s. ., nebo žalovaný nep edložil žádné d kazy o tom, že z objektivních d vod nemohl existenci sporných vykonatelných pohledávek doložit d íve.

To, že se insolven ní správce, by sám s právnickým vzdďláním, nechá zastoupit v inciden ním sporu vyvolaném insolven ním ízením advokátem, pat í mezi jeho základní (KSPA 44 INS 33655/2013) zákonná práva, která musí být stejná jako práva každého jiného ú astníka sporného soudního ízení v nďmž insolven ní správce nevykonává vlastní innost insolven ního správce, nýbrž je v postavení žalobce v soudním sporu. Nebylo prokázáno, že by insolven ní správce vedle této své funkce insolven ního správce vykonával advokacii v obchodním spojení se svým advokátem, to znamená, že by advokacii vykonávali oba jako spole níci spole nosti s ru ením omezeným i ve ejné obchodní spole nosti, nebylo prokázáno, že by žalovaný byl spole níkem obchodní spole nosti, která byla ustanovena jako insolven ní správce v insolven ním ízení vedeném proti dlužníku Janu Machá kovi. Není vylou eno, aby si insolven ní správce zvolil advokáta, který má advokátní kancelá na stejné adrese jako insolven ní správce, pokud není prokázáno, že by se žalobce jakýmkoliv zp sobem podílel na zisku p edstavujícím odmďnu zástupce advokáta v tomto inciden ním sporu. Takovýto postup není v rozporu s dobrými mravy. Nelze rovnďž p ehlédnout, že nep iznání náhrady náklad ízení insolven nímu správci by znamenalo zmenšení majetkové podstaty dlužníka ur ené k uspokojení vď itel , nebo náklady ízení, jež vznikly advokátovi žalobce, by musel žalobce zaplatit z majetkové podstaty dlužníka.

Z tďchto d vod odvolací soud usnesení soudu I.stupnď ve výroku o náhradď náklad ízení jako vďcnď správný podle § 219 o.s. . potvrdil, nebo náhradu p iznal soud I.stupnď ve správné výši. Výrok o nákladech odvolacího ízení je od vodnďn § 142 odst. 1 ve spojení s § 224 odst. 1 o.s. . a tím, že v odvolacím ízení úspďšnému žalobci žádné náklady ízení nevznikly.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání p ípustné (§ 238 odst. 1 písm.c) o.s. .).

V Praze dne 2.zá í 2014

JUDr. František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová