101 VSPH 464/2015-215
42 ICm 1529/2013 101 VSPH 464/2015-215 (KSHK 42 INS 9099/2012)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobce: Ing. David Jánošík, sídlem Gočárova 1105/36, Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Josefa Štangla, zastoupený JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem, sídlem Týnská 1053/21, Praha 1, proti žalované: Markéta anonymizovano , anonymizovano , bytem Tasovská 12, Praha 5, zastoupená JUDr. Václavem Svobodou, bytem Příchvoj 18, 507 43, Markvartice, za účastí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, sídlem Zieglerova 189, Hradec Králové, o určení neúčinnosti smlouvy o převodu obchodního podílu, o odvolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 42 ICm 1529/2013-203 ze dne 17. března 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 42 ICm 1529/2013-203 ze dne 17. března 2015 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením odmítl pro opožděnost odvolání žalované proti usnesení soudu prvního stupně z 15.12.2014 č.j. 42 ICm 1529/2013-198.

Usnesení odůvodnil tím, že napadené usnesení z 15.12.2014 bylo žalované k rukám jejího zmocněnce doručeno 8.1.2015 vhozením do domovní schránky poštovním doručovatelem ve smyslu § 50 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.). Ode dne následujícího začala běžet žalované 15ti denní lhůta k podání odvolání a skončila 24.1.2015.

Žalovaná odvolání předala k poštovní přepravě na poště dne 2.2.2015, tedy po uplynutí zákonné odvolací lhůty, a proto soud odvolání podle § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení podala žalovaná odvolání, v němž uvedla, že poštovní doručovatel sice na doručence vyznačil, kdy napadené usnesení zmocněnci vhodil do domovní schránky, avšak nevyznačil to na písemnosti samotné, kterou vhodil zmocněnci do schránky. Ten tak nemohl zjistit, zda zásilka byla uložena, či nikoliv, a měl proto správně za to, že zásilka byla nejprve deset dní uložena na poště a následně vhozena do schránky. V takovém případě by šlo o odvolání včasné. Navrhla proto, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se odvolání pro opožděnost neodmítá.

Odvolací soud postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) přezkoumal napadené usnesení a odvolání neshledal důvodným. (KSHK 42 INS 9099/2012)

Usnesení procesní povahy není písemnost, kterou je soud povinen doručovat do vlastních rukou adresáta (§ 158 odst. 2 o.s.ř.). Pro doručování takového usnesení proto platí postup upravený v § 50 o.s.ř. Podle odstavce 1 tohoto ustanovení nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní, nebo jiné, adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence i na písemnosti.

Z dokladu o doručení napadeného usnesení zmocněnci žalované se podává, že napadené usnesení bylo zmocněnci žalované vhozeno do domovní schránky dne 8.1.2015. Odvolatel neprokázal své tvrzení o tom, že vhození písemnosti do jeho domovní schránky bylo vyznačeno pouze na doručence a nikoliv na písemnosti vhozené do schránky samé. Je proto správný právní závěr soudu prvního stupně, že lhůta pro podání odvolání počala žalované běžet 9.1.2015 a skončila 24.1.2015, takže podala-li žalovaná odvolání k přepravě na poště až dne 2.2.2015, stalo se tak po uplynutí odvolací lhůty.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e) o.s.ř.)

V Praze dne 1. července 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná