101 VSPH 457/2014-18
189 ICm 1850/2014 101 VSPH 457/2014-18 (MSPH 89 INS 29490/2013)

Usnesení

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, PhD., V právní Věci žalobce: DER s.r.o., sídlem Karlovo nám. 290/16, Praha 2, IČO 25383825, proti žalovanému: R MALEC s.r.o., sídlem Karlov 153, IČO 25596314, o popření pravosti pohledávky žalovaného, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu V Praze č.j. MSPH 189 ICm 1850/2014-9 ze dne 27.června 2014, takto:

I. Usnesení Městského soudu VPraze č.j. MSPH 189 ICm 1850/2014-9 ze dne 27.června 2014 se potvrzuje.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odůvodnění

Městský soud V Praze jako soud I.stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I.Výroku odmítl žalobu žalobce (věřitele č.19) na popření pravosti a Výše pohledávky přihlášené věřitelem č.3 (žalovaným) ve výši 719.222,-Kč z titulu neuhrazených služeb s příslušenstvím, a pod bodem II.výroku rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Své rozhodnutí odůvodnil soud I.stupně tím, že žalobce na předepsaném formuláři podáním z 21.května 2014 popřel přihlášenou pohledávku věřitele č.3 co do pravosti i Výše. Dne 26.května 2014 se konalo přezkumné jednání, na němž bylo konstatováno, že v důsledku popěrného úkonu věřitele zůstává přihlášená pohledávka věřitele č.3 (žalovaného) sporná zcela. Uplynutím deseti dnů od skončení přezkumného jednání, tedy dnem 5 .června 2014, se podání věřitele ze dne 21.května 2014 považuje za žalobu, nebot insolvenční soud jeho popření pohledávky žalovaného neodmítl, a žalobce byl povinen podle § 202 odst.3 IZ do patnácti dnů po skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce u insolvenčního soudu zaplatit jistotu na náklady řízení incidenčního sporu ve Výši 10.000,-Kč. Lhůta ke složení jistoty žalobcem skončila 10.června 2014. O povinnosti jistotu složit byl žalobce poučen na přezkumném jednání. Žalobce v zákonem stanovené lhůtě ani později jistotu nezaplatil, a proto soud podle § 202 odst.5 IZ žalobu odmítl. Výrok o nákladech řízení odůvodnil odkazem na § 146 odst.3 o.s.ř. ve spojení s § 163 IZ s tím, že žalovanému žádné náklady řízení dosud nevznikly.

Proti tomuto usnesení podal žalobce Včas odvolání, V němž uvedl pouze to, že soud I.stupně odmítl jeho popření v rozporu se zákonem, nebot podle § 202 odst.6 IZ přihlášený věřitel nemá povinost složit jistotu po dobu, po kterou jeho popření nemá Vliv na zjištění popřené pohledávky. Jelikož o žalobě nebylo dosud rozhodnuto, je žalobce přesvědčen, že v dané Věci je naplněno toto ustanovení insolvenčního zákona a navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se žaloba neodmítá.

(MSPH 89 INS 29490/2013)

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst.2 písm.c) o.s.ř. a dospěl k závěru, že odvolání žalobce není důvodné.

Insolvenční zákon v § 200 umožňuje popření přihlášené pohledávky věřitelem, stanoví Však pro to přesná pravidla, která jsou závazná a od nichž se nelze odchýlit. Podle § 200 odst.2 IZ se kpopření pohledávky přihlášeným věřitelem přihlíží, obsahuje-li všechny náležitosti a postup podle § 43 o.s.ř. se použije. Z insolvenčního zákona pak nevyplývá žádná povinnost insolvenčního soudu poučovat žalobce, či vyzývat jej jakou formou má složit zákonem stanovenou jistotu. Složení jistoty popírajícím věřitelem ve Výši 10.000,-Kč do patnácti dnů od skončení přezkumného jednání podle § 202 odst. 3 IZ patří mezi zákonné náležitosti popření pohledávky věřitelem, které je současně žalobou na jej í popření. Nesloží-li v zákonem stanovené lhůtě žalobce jistotu, postupuje insolvenční soud bez dalšího podle § 5 tohoto ustanovení IZ a žalobu, kterou přihlášený věřitel uplatnil popřením pohledávky, odmítne.

Jinými slovy řečeno přihlášený věřitel, který popřel pohledávku, může složit jistotu na náklady řízení incidenčního sporu ve Výši 10.000,-Kč jen ve lhůtě k tomu určené V § 202 odst.3 IZ a k opožděnému složení jistoty se nepřihlíží.

Věta druhá § 202 odst.6 IZ, kterou odvolatel v odvolání akcentuje, na daný případ nedopadá. Popření pohledávky přihlášeného věřitele jiným věřitelem nemá Vliv na zjištění popřené pohledávky, jen jestliže se k popření pohledávky věřitelem nepřihlíží, např. z důvodu uvedeného v § 336 odst. 4 IZ, který ovšem nenastal. Popření pohledávky žalobcem obsahuje všechny náležitosti stanovené v § 202 odst.1 IZ, takže takové popření pohledávky, má za následek, že pohledávka nebyla na přezkumném jednání zjištěna.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu I.stupně podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn § 142 odst.1 ve spojení s § 224 odst.1 o.s.ř. Zalovanému, který měl v odvolacím řízení úspěch, v tomto stádiu žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu V Praze dospějé dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustáléné rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která V rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílné a nebo má-li být dovolacím soudem řešena právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 1.září 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Dančová Dominika

(MSPH 89 INS 29490/2013)