101 VSPH 456/2014-16
189 ICm 1849/2014 101 VSPH 456/2014-16 (MSPH 89 INS 29490/2013)

Usnesení

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, PhD., V právní Věci žalobce: DER s.r.o., sídlem Karlovo nám. 290/16, Praha 2, IČO 25383825, proti žalovanému: DVOŘÁK-TRUCKS, s.r.o., sídlem Palackého třída 1846/149, Brno, IČO 60732628, o popření pravosti a Výše pohledávky žalovaného, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu V Praze č.j. MSPH 189 ICm 1849/2014-7 ze dne 27. června 2014, takto:

I. Usnesení Městského soudu VPraze č.j. MSPH 189 ICm 1849/2014-7 ze dne 27.června 2014 se potvrzuje.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odůvodnění

Městský soud V Praze jako soud I.stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I.Výroku odmítl žalobu věřitele č.19 (žalobce) na popření pravosti a Výše pohledávky věřitele č.2 (žalovaného) přihlášenou do insolvenčního řízení ve Výši 166.950,18,-Kč z titulu neuhrazených služeb s příslušenstvím, a pod bodem II.výroku rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Své rozhodnutí odůvodnil soud I.stupně tím, že žalobce na předepsaném formuláři podáním z 21.května 2014 popřel přihlášenou pohledávku věřitele č.2 co do pravosti i Výše. Dne 26.května 2014 se konalo přezkumné jednání, na němž bylo konstatováno, že v důsledku popěrného úkonu věřitele zůstává přihlášená pohledávka věřitele č.2 (žalovaného) sporná zcela. Uplynutím deseti dnů od skončení přezkumného jednání, tedy dnem 5.června 2014, se podání věřitele ze dne 21.května 2014 považuje za žalobu, nebot insolvenční soud jeho popření pohledávky žalovaného neodmítl, a žalobce byl povinen podle § 202 odst.3 IZ do patnácti dnů po skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce u insolvenčního soudu zaplatit jistotu na náklady řízení incidenčního sporu ve Výši 10.000,-Kč. Lhůta ke složení jistoty žalobcem skončila 10.června 2014. O povinnosti jistotu složit byl žalobce poučen na přezkumném jednání. Žalobce v zákonem stanovené lhůtě ani později jistotu nezaplatil, a proto soud podle § 202 odst.5 IZ žalobu odmítl. Výrok o nákladech řízení odůvodnil odkazem na § 146 odst.3 o.s.ř. ve spojení s § 163 IZ s tím, že žalovanému žádné náklady řízení dosud nevznikly.

Proti tomuto usnesení podal žalobce Včas odvolání, V němž uvedl pouze to, že soud I.stupně odmítl jeho popření v rozporu se zákonem, nebot podle § 202 odst.6 IZ přihlášený věřitel nemá povinost složit jistotu po dobu, po kterou jeho popření nemá Vliv na zjištění popřené pohledávky. Jelikož o žalobě nebylo dosud rozhodnuto, je žalobce přesvědčen, že v dané Věci je naplněno toto ustanovení insolvenčního zákona a navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se žaloba neodmítá.

(MSPH 89 INS 29490/2013)

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst.2 písm.c) o.s.ř. a dospěl k závěru, že odvolání žalobce není důvodné.

Insolvenční zákon v § 200 umožňuje popření přihlášené pohledávky věřitelem, stanoví Však pro to přesná pravidla, která jsou závazná a od nichž se nelze odchýlit. Podle § 200 odst.2 IZ se kpopření pohledávky přihlášeným věřitelem přihlíží, obsahuje-li všechny náležitosti a postup podle § 43 o.s.ř. se použije. Z insolvenčního zákona pak nevyplývá žádná povinnost insolvenčního soudu poučovat žalobce, či vyzývat jej jakou formou má složit zákonem stanovenou jistotu. Složení jistoty popírajícím věřitelem ve Výši 10.000,-Kč do patnácti dnů od skončení přezkumného jednání podle § 202 odst. 3 IZ patří mezi zákonné náležitosti popření pohledávky věřitelem, které je současně žalobou na jej í popření. Nesloží-li v zákonem stanovené lhůtě žalobce jistotu, postupuje insolvenční soud bez dalšího podle § 5 tohoto ustanovení IZ a žalobu, kterou přihlášený věřitel uplatnil popřením pohledávky, odmítne.

Jinými slovy řečeno přihlášený věřitel, který popřel pohledávku, může složit jistotu na náklady řízení incidenčního sporu ve Výši 10.000,-Kč jen ve lhůtě k tomu určené V § 202 odst.3 IZ a k opožděnému složení jistoty se nepřihlíží.

Věta druhá § 202 odst.6 IZ, kterou odvolatel v odvolání akcentuje, na daný případ nedopadá. Popření pohledávky přihlášeného věřitele jiným věřitelem nemá Vliv na zjištění popřené pohledávky, jen jestliže se k popření pohledávky věřitelem nepřihlíží, např. z důvodu uvedeného v § 336 odst. 4 IZ, který ovšem v této věci nenastal. Popření pohledávky žalobcem obsahuje všechny náležitosti stanovené v § 202 odst.1 IZ, takže takové popření pohledávky má za následek, že pohledávka nebyla na přezkumném jednání zjištěna.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu I.stupně podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn § 142 odst.1 ve spojení s § 224 odst.1 o.s.ř. Zalovanému, který měl v odvolacím řízení úspěch, v tomto stádiu žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu V Praze dospějé dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustáléné rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která V rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílné a nebo má-li být dovolacím soudem řešena právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 1.září 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Dančová Dominika