101 VSPH 455/2014-29
76 ICm 2776/2012 101 VSPH 455/2014-29 (MSPH 76 INS 1342/2012)

Usnesení

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl V senátu složeném zpředsedy J UDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, PhD., vprávní věci žalobce: J UDr. Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Lhota pod Pannou 33, Ústí nad Labem, proti žalované: Mgr. Dana Hanáková, sídlem Urbanova 1279/6, Praha 4, insolvenční správkyně dlužníka Mgr. Miloše Pelána, o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetku dlužníka, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu vPraze č.j. MSPH 76 ICm2776/2012-22 ze dne 7.července 2014, takto:

Usnesení Městského soudu vPraze č.j. MSPH 76 ICm 2776/2012-22 ze dne 7.července 2014 se mění tak, že řízení se nezastavuje.

Odůvodnění

Městský soud v Praze jako soud I.stupně ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I.výroku zastavil řízení o žalobě na vyloučení spoluvlastnického podílu k nemovitostem ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, a to pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst.1 zákona o soudních poplatcích, pod bodem II.výroku rozhodl, že žalobci po právní moci usnesení vrací soudní poplatek zaplacený ve výši 5.000,-Kč, a pod bodem III.výroku rozhodl, že žádný zúčastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle § 146 odst.1 písmb) o.s.ř.

Vodůvodnění napadeného usnesení soud I.stupně uvedl, že k výzvě soudu žalobce dne 26.října 2002 zaplatil soudní poplatek ze žaloby ve výši 5.000,-Kč. Usnesením z23.května 2014 byl žalobce vyzván k doplacení soudního poplatku ve výši 45.000,-Kč. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 30.května 2014 a žalobce ve lhůtě soudem stanovené, ani později, soudní poplatek nedoplatil, a proto soud postupoval podle § 9 odst.1 zákona o soudních poplatcích, a řízení o žalobě zastavil.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání a navrhl v něm, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a uložil soudu I.stupně vřízení pokračovat. Měl za to, že soud I.stupně postupoval nesprávně, když žalobce vyzýval usnesením ze dne 23.května 2014 k doplacení soudního poplatku ve výši 45.000,-Kč. Poukázal na to, že sice podle položky 13 odst.1 písmb) sazebníku zákona o soudních poplatcích činí soudní poplatek 5.000,-Kč za každou nemovitost, nicméně v § 6a odst.6 téhož zákona je uvedeno, že pro účely tohoto

(MSPH 76 INS 1342/2012) zákona se za nemovitost pokládají všechny nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na jednom listu vlastnictví. Všechny nemovitosti, které žalobce označil v žalobě na vyloučení svého spoluvlastnického podílu k nim ze soupisu dlužníkovi majetkové podstaty, se nacházejí na jednom listu vlastnictví, a to na LV č.416 vedeného pro k.ú. Horní Počernice, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hl m.Prahu, katastrální pracoviště Praha.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst.2 písmc) o.s.ř. a odvolání žalobce shledal důvodným

Soud I.stupně postupoval nesprávně, když zastavil řízení o nezaplacení soudního poplatku žalobce v jím předepsané výši, nebot správná výše tohoto poplatku činí 5.000,-Kč a tento poplatek žalobce zaplatil Je sice pravdou, že se žalobce domáhá v žalobě vyloučení spoluvlastnického podílu k celkem deseti nemovitostem, nicméně nelze přehlédnout, že jde o nemovitosti, jež jsou všechny zapsány na jednom listu vlastnictví, a to na listu vlastnictví č. 416 u Katastrálního úřadu pro hl.mPrahu, katastrální pracoviště Praha, jak žalobce doložil současně s podaným odvoláním, přičemž zpředložených výpisů zkatastru nemovitostí vyplývá, že všechny sporné nemovitosti jsou jak ke dni 24.červenci 2014, tak ike dni podání žaloby tj. k datu 25.září 2012 zapsány všechny na jednom listu vlastnictví. Za této situace pak při vyměřování soudních poplatků je třeba vycházet z § 6a odst.6 zákona o soudních poplatcích, který stanoví, že pro účely tohoto zákona se za nemovitost pokládají všechny nemovitosti zapsané vkatastru nemovitostí na jednom listu vlastnictví, takže správná výše soudního poplatku ze žaloby v dané věci činí 5.000.-Kč, a nikoliv 50.000,-Kč, jak nesprávně dovozuje soud I.stupně.

Ztěchto důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 167 odst.2 ve spojení s § 220 odst.1 o.s.ř. změnil tak, že se řízení pro nezaplacení soudního poplatku nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu V Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která V rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 1.září 2014

JU Dr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dančová Dominika