101 VSPH 452/2016-70
43 ICm 3465/2015 101 VSPH 452/2016-70 (KSCB 27 INS 12593/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobce: Milan Plíšek, bytem 5. května 1000/24, Pelhřimov, proti žalovanému: JUDr. Jindřich Řeháček Ph.D., insolvenční správce dlužníka Zdeňka Mocka, sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, zastoupený JUDr. Zbyňkem Jirouškem, advokátem, sídlem Táborská 65/29, Praha 4, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 43 ICm 3465/2015-31, ze dne 2. prosince 2015,

takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 43 ICm 3465/2015-31 ze dne 2. prosince 2015, se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v českých Budějovicích jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným rozsudkem zamítl žalobu na určení, že žalobce má za dlužníkem pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníku Zdeňku Mockovi, a dále rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení 11.547 Kč.

Své rozhodnutí o zamítnutí žaloby odůvodnil soud prvního stupně tím, že žalovaný JUDr. Oldřich Řeháček Ph.D. není v tomto incidenčním sporu o určení pravosti pohledávky pasivně legitimován, protože taková žaloba musí směřovat proti insolvenčnímu správci ustanovenému dlužníku insolvenčním soudem a tím je isir.justi ce.cz 43 ICm 3465/2015 (KSCB 27 INS 12593/2015) veřejná obchodní společnost Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., nikoliv JUDr. Řeháček. Výrok o nákladech řízení odůvodnil úspěchem žalovaného ve věci samé.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce včas odvolání, v němž uvedl, že nesouhlasí s právním závěrem soudu o tom, že žalovaný JUDr. Řeháček není pasivně legitimován, neboť to byl právě JUDr. Řeháček, který byl přítomen na přezkumném jednání, kde jeho pohledávku popřel. Je tudíž za popření pohledávky žalobce odpovědný jen on. Má za to, že není-li insolvenčním správcem ustanovená konkrétní jmenovaná osoba, ale veřejná obchodní společnost, pak by měla být touto společností jmenována konkrétní osoba odpovědná za ni jednat v insolvenčním řízení. Dále poukázal na to, že JUDr. Řeháček je jedním ze společníků veřejné obchodní společnosti ustanovené v insolvenčním řízení insolvenčním správcem a potom je za takovou společnost oprávněn jednat každý společník samostatně bez omezení a jedním ze společníků je právě JUDr. Řeháček. Navrhl proto, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek, jakož i řízení jemu předcházející, a to postupem podle § 214 odst. 3 o.s.ř., neboť účastníci s rozhodnutím odvolacího soudu bez nařízení jednání souhlasili a dospěl k závěru, že odvolání žalobce není důvodné.

Je nesporné, že insolvenčním správcem v insolvenčním řízení vedeném proti dlužníku Zdeňku Mockovi je veřejná obchodní společnost Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. Podle § 2 odst. 2 zákona č. 312/2006 o insolvenčních správcích činnost insolvenčního správce může vykonávat i veřejná obchodní společnost od právní moci povolení, které k výkonu takové funkce bylo této společnosti vydáno. Je-li ustanoveným insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, pak jako každá jiná právnická osoba, jedná prostřednictvím fyzických osob, a to v insolvenčním řízení prostřednictvím ohlášených společníků uvedených v seznamu insolvenčních správců vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR. Odvolací soud ze seznamu insolvenčních správců zjistil, že jedním z ohlášených společníků tohoto insolvenčního správce je také JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D. Tento ohlášený společník ovšem v insolvenčním řízení nejedná sám za sebe, jako fyzická osoba-insolvenční správce, ale pouze jako ohlášený společník veřejné obchodní společnosti, která vykonává funkci insolvenčního správce, takže je správný právní závěr soudu prvního stupně, že incidenční žaloba na určení pravosti pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení musí směřovat proti insolvenčnímu správci, v daném případě proti veřejné obchodní společnosti Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s, jak jednoznačně vyplývá z § 198 odst. 1 insolvenčního zákona. Ohlášený společník tohoto insolvenčního správce není osobou v incidenčním sporu pasivně legitimovanou, a proto správně z tohoto důvodu soud prvního stupně žalobu zamítl.

Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný potvrdil, včetně akcesorického výroku o nákladech řízení, které byly žalovanému přiznány ve správné výši (§ 219 o.s.ř.). Jen pro úplnost odvolací soud dodává, že poučení 43 ICm 3465/2015 (KSCB 27 INS 12593/2015)

žalobce o tom, kdo má být ve sporu o určení pravosti popřené pohledávky žalován, není součástí poučovací povinnosti soudu ve smyslu § 5 a § 118a o.s.ř., jak dovodil i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 2494/99. To proto, že takové poučení by bylo v rozporu se zásadou rovnosti účastníků řízení (k tomu viz též i rozhodnutí Ústavního soudu ČR sp. zn. I. US 56/95 či sp. zn. III. ÚS 480/97).

Poučení: Proti tomuto rozsudku j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích, dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 1. listopadu 2016 JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela