101 VSPH 447/2013-31
82 ICm 3799/2013 101 VSPH 447/2013-31 (KSLB 82 INS 8558/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní vďci žalobce: WORLD MOTORS COMPANY, s.r.o., sídlem Na Harfď 712/7, Praha 9, Iy 27577619, proti žalovanému: Ing.Pavel Tlustý, sídlem Sládkova 449/22, Dď ín, insolven ní správce dlužníka G.P.O.-Sosnová, spol. s r.o. v likvidaci, o vylou ení majetku ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ky v Liberci, .j. 82 ICm 3799/2013-11 ze dne 12.listopadu 2013,

takto:

I.Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ky v Liberci, .j. 82 ICm 3799/2013-11 ze dne 12.listopadu 2013 se potvrzuje.

II.Žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad odvolacího ízení.

Od vodnďní

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobo ka v Liberci, jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným usnesením pod bodem I.výroku odmítl žalobu, kterou se žalobce domáhá, aby ze soupisu majetku dlužníka byla vylou ena v žalobď ozna ená nemovitost, a v bodu II.výroku rozhodl, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení.

Své rozhodnutí od vodnil soud prvního stupnď tím, že dne 23.11.2011 spornou nemovitost tehdejší insolven ní správce sepsal do majetkové podstaty dlužníka a vyrozumďl o tom žalobce. Toto vyrozumďní bylo žalobci doru eno dne 2.3.2012, ovšem z dodejky není z ejmé, zda paní Jana Baczová byla osobou oprávnďnou p evzít toto vyrozumďní, nicménď insolven ní správce znovu dne 11.11.2013 p edložil soudu kopii dodejky, z níž je z ejmé, že stejné vyrozumďní o zápisu nemovitosti do soupisu majetku dlužníka bylo doru eno zástupci žalobce Mgr.Romanu Havlínovi dne 7.3.2012. Insolven ní správce soudu doložil, že Mgr.Roman Havlín byl oprávnďn za žalobce jednat, a to na základď plné moci ze dne 28.11.2011. V tomto vyrozumďní byl žalobce pou en, že žalobu na vylou ení sepsaného majetku ze soupisu je t eba podat do 30 dn ode dne doru ení vyrozumďní, p i emž lh ta je zachována, byla-li žaloba doru ena poslední den lh ty insolven nímu soudu s tím, že jinak platí, že ozna ený majetek je do soupisu pojat oprávnďnď. To, že byl žalobce ádnď vyrozumďn o zápisu sporné nemovitosti do soupisu majetku dlužníka a že byl rovnďž ádnď vyrozumďn o možnosti podat žalobu na její vylou ení ze soupisu majetku dlužníka, vyplývá i z podání žalobce zaslaného dne 13.3.2012, v nďmž sdďluje žalobce insolven nímu správci, že se nedomáhá vylou ení nemovitosti zapsané do soupisu majetku dlužníka, ale splnďní podmínek vyplývajících ze smlouvy, tedy domáhá se podání návrhu na zápis zmďn dle uzav ené smlouvy v katastru nemovitostí. Žalobu na vylou ení nemovitosti ze soupisu žalobce doru il soudu prost ednictvím datové schránky bez zaru eného elektronického podpisu dne 8.11.2013 a následnď dne 10.11.2013 doplnil toto podání do datové schránky se zaru eným elektronickým podpisem. Z tďchto údaj jednozna nď vyplývá, že žalobce podal žalobu po uplynutí 30 denní zákonné lh ty 82 ICm 3799/2013 (KSLB 82 INS 8558/2011) k jejímu podání, a proto ji soud podle § 160 odst.4 IZ jako opoždďnď podanou odmítl. Výrok o nákladech ízení od vodnil tím, že žalovanému žádné náklady ízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení podal žalobce v as odvolání, v nďmž zd raznil, že žalobce jako kupující uzav el s insolven ním dlužníkem jako prodávajícím ádnou kupní smlouvu o prodeji sporné nemovitosti, a byl to jednatel insolven ního dlužníka, kdo nep edložil tuto kupní smlouvu p íslušnému katastrálnímu ú adu k provedení zápisu zmďn vlastnictví, a dokonce, jak se pozdďji ukázalo, uzav el další kupní smlouvu o p evodu stejné nemovitosti na spole nost, kde jednatelkou kupujícího byla manželka prodávajícího insolven ního dlužníka, a právď tuto kupní smlouvu p edložil p íslušnému katastrálnímu ú adu k vyzna ení zmďny vlastnického práva. Žalobce jako kupující mďl zájem, aby kupní smlouva byla stranami beze zbytku splnďna, a proto splnďní povinnosti podat návrh na vklad se domáhal jak v i p vodnímu, tak v i sou asnému insolven nímu správci, le marnď. Má za to, že postup soudu p i odmítnutí jeho žaloby je v rozporu se zákonem, a je jím zasaženo do odvolatelova práva chránďného Listinou základních práv a svobod v lánku 11, v návaznosti na lánek 36 Listiny. Navrhl proto, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupnď zrušil a vďc mu vrátil k dalšímu ízení.

Odvolací soud p ezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst.2 písm.c) o.s. ., a odvolání žalobce neshledal d vodným.

Žalobce ve svém odvolání podrobnď zmiěuje d vody, pro které podal žalobu na vylou ení sporné nemovitosti ze soupisu majetkové podstaty dlužníka a k opoždďnosti své žaloby, která byla jediným d vodem pro její odmítnutí soudem prvního stupnď v napadeném usnesení, uvádí pouze to, že soud postupoval v rozporu s Litinou základních práv a svobod bez bližší argumentace.

Odvolání žalobce není d vodné, nebo soud si pro posouzení v asnosti žaloby opat il dostate ný skutkový podklad, s nímž v souladu je i jeho právní argumentace, a proto odvolací soud na jeho od vodnďní v podrobnostech odkazuje, a to proto, že ani ve stadiu odvolacího ízení nebylo zjištďno nic, co by bylo zp sobilé vést odvolací soud ke zmďnď, i zrušení napadeného usnesení.

Žalobce jako osoba zú astnďná na insolven ním ízení ve smyslu § 15 IZ i jako ú astník inciden ního sporu ve smyslu § 16 IZ, má práva zajištďná insolven ním zákonem, kterých se ovšem m že domoci jen za podmínek tímto zákonem stanoveným, konkrétnď v daném p ípadď tak, že žalobu podle § 225 IZ podá ve lh tď stanovené v odstavci 2 tohoto zákonného ustanovení, tedy ve lh tď 30 dn od doru ení vyrozumďní o soupisu majetku, k nďmuž uplatěuje právo do soupisu. To žalobce neu inil, a proto podle odstavce 3 § 225 IZ platí, že nebyla-li podána žaloba v as, pak je ozna ený majetek do soupisu pojat oprávnďnď, a insolven nímu správci nebrání žádné ustanovení insolven ního zákona v tom, aby takový majetek zpenďžil za podmínek zákonem stanovených. O všech tďchto následcích byl žalobce ádnď pou en, jak vyplývá z podrobného od vodnďní napadeného usnesení, které odvolací soud jako vďcnď správné podle § 219 o.s. . potvrdil.

Výrok o nákladech odvolacího ízení je od vodnďn tím, že žalovanému ve stadiu odvolacího ízení žádné náklady nevznikly. 82 ICm 3799/2013 (KSLB 82 INS 8558/2011)

P o u e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ka v Liberci, dospďje dovolací soud k závďru, že napadené usnesení závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má-li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 13.prosince 2013

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová