101 VSPH 446/2013-28
82 ICm 3799/2013 101 VSPH 446/2013-28 (KSLB 82 INS 8558/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní vďci žalobce: WORLD MOTORS COMPANY, s.r.o., sídlem Na Harfď 712/7, Praha 9, Iy 27577619, proti žalovanému: Ing.Pavel Tlustý, sídlem Sládkova 449/22, Dď ín, insolven ní správce dlužníka G.P.O.-Sosnová, spol. s r.o. v likvidaci, o vylou ení majetku z majetkové podstaty dlužníka a o na ízení p edbďžného opat ení, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ky v Liberci, .j. 82 ICm 3799/2013-10 ze dne 12.listopadu 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ky v Liberci, .j. 82 ICm 3799/2013-10 ze dne 12.listopadu 2013 se zrušuje a vďc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení o návrhu na na ízení p edbďžného opat ení.

Od vodnďní

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobo ka v Liberci, jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným usnesením odmítl návrh na na ízení p edbďžného opat ení, jímž by soud zakázal žalovanému pokra ovat ve zpenďžování majetku dlužníka postupem podle již vydané dražební vyhlášky ze dne 2.10.2013, týkající se dražby nemovitosti v této vyhlášce uvedené, a to do dne, kdy bude pravomocnď rozhodnuto o vylu ovací žalobď žalobce o vylou ení dražené nemovitosti ze soupisu majetku dlužníka.

Své rozhodnutí od vodnil soud prvního stupnď tím, že žalobce nesložil nejpozdďji v den podání návrhu na na ízení p edbďžného opat ení jistotu podle § 75b odst.1 o.s. . ve výši 10.000,-K a podle § 75b odst.2 o.s. . návrh na na ízení p edbďžného opat ení odmítl.

Proti tomuto usnesení podal žalobce v as odvolání, v nďmž toliko uvedl, že s od vodnďním napadeného usnesení nesouhlasí, protože v den podání návrhu na na ízení p edbďžného opat ení jistotu složil ve prospďch ú tu Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobo ky v Liberci.

Odvolací soud p ezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst.2 písm.c) o.s. ., a odvolání žalobce shledal d vodným.

Jediným d vodem pro odmítnutí návrhu na na ízení p edbďžného opat ení podaného žalobcem v rámci ízení o vylu ovací žalobď podle § 225 IZ byl závďr soudu prvního stupnď o tom, že žalobce v souvislosti se svým návrhem na na ízení p edbďžného opat ení v den jeho doru ení soudu nesložil jistotu ve smyslu § 75b odst.1 o.s. .

Z písemného vyjád ení soudkynď ze dne 6.12.2013, která o návrhu na na ízení p edbďžného opat ení rozhodla v prvním stupni, jednozna nď vyplývá, že tento zákonný p edpoklad pro odmítnutí návrhu na na ízení p edbďžného opat ení splnďn není, nebo z jejího písemného vyjád ení se podává, že p i tomto svém 82 ICm 3799/2013 (KSLB 82 INS 8558/2011) závďru soud prvního stupnď pochybil, když dodate nď zjistil, že v den podání návrhu na na ízení p edbďžného opat ení navrhovatel jistotu ve výši 50.000,-K zaplatil p evodem ze svého ú tu vedeného u UniCredit bank, a.s.

Jelikož d vod pro postup soudu prvního stupnď podle § 75b odst.2 o.s. . není za této situace dán, odvolací soud napadené usnesení zrušil a vďc mu vrátil k dalšímu ízení o návrhu na na ízení p edbďžného opat ení s tím, že tento návrh posoudí po stránce vďcné.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání p ípustné (§ 238 odst.1 písm.f/ o.s. .).

V Praze dne 13.prosince 2013

JUDr.František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová